Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5% av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Hvem kan søke

Det er eierne av eiendommene som kan søke om arealoverføring.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Slik søker du

Søknad om arealoverføring

  1. Fyll ut søknadsskjemaet og sørg for at det er signert av samtlige eiere. Dersom du som søker ikke er eier av eiendommene, må eierne skriftlig samtykke til arealoverføringen. Samtykket vedlegges søknaden.
  2. Tegn inn forslaget til ny eiendomsgrense på et kart. Kartet skal du legge ved søknaden. Anslå hvor stort areal dere ønsker å overføre i kvadratmeter (m2).
  3. Før dere sender søknaden til oss i kommunen, må dere varsle de naboene som har felles grensepunkt med det arealet dere ønsker å overføre. Varselet skal gis på skjema for nabovarsel og dokumenteres ovenfor oss gjennom en kvittering for nabovarsel (Direktoratet for byggkvalitet). Er du usikker på hvem som er naboene dine? Naboliste over aktuelle naboer kan du bestille via Ambita Infoland. Kvittering for nabovarsel legger du ved søknaden.
  4. Du må også legge ved en erklæring om arealoverføring (Kartverket).

Dispensasjon

Hvis søknaden er i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan, kreves det dispensasjon.
Dette gjelder i hovedsak endring av formål.
Søknad om dispensasjon må begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset.
Du må også søke om dispensasjon dersom ny grense ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Pris

Prisen er avhengig av verdien av arealet som overføres og sakens kompleksitet.

Gebyrregulativ for oppmålingsarbeid (se kapittel 4, § 4-4)

Behandlingstid

Etter at vedtak om arealoverføring foreligger, er saksbehandlingstiden for å gjennomføre oppmålingsforretning for tiden 8-10 uker.

Saksbehandling

Etter at kommunen har gitt tillatelse til arealoverføring, holdes oppmålingsforretning med møte i marka. Alle berørte parter får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen.

På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og de nye grenselinjene påvises og merkes. Dersom det er heftelser og rettigheter på arealet som skal overføres, hjelper vi med å få disse slettet. Saken tinglyses. Når saken er tinglyst får du tilsendt et matrikkelbrev som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Holtermanns veg 7, Trondheim.

Oppmålingstelefonen: 72 54 25 00

Sist oppdatert: 14.02.2024

Fant du det du lette etter?