Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Hvem kan søke

Det er eier eller fester av eiendommen som kan søke om seksjonering og reseksjonering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Slik søker du

Søknad om seksjonering (pdf)

Søknad om seksjonering (word)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering.

Søknad om reseksjonering (pdf)

Søknad om reseksjonering (word)

Veiledning for utfylling av søknadsskjema for reseksjonering.

Fyll ut søknadsskjema.

Legg ved følgende vedlegg:

 • Kart over eiendommen.
 • Plantegninger over alle etasjer i bygningen, inklusive kjeller og loft.
 • Vedtekter (ikke nødvendig ved reseksjonering).
 • Dokumentasjon på at boenhetene er lovlig etablert etter plan- og bygningsloven. Dvs. byggetillatelse eller ferdigattest. Dersom du ikke har dokumentasjonen, kan du kontakte Byarkivet og be om å få tilsendt digitalisert eiendomsinformasjon.
 • Dersom det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må du lege ved et samtykke fra rettighetshaver med original signatur.
 • Dersom dere ønsker en permanent oppdeling av utearealet i sameiet (også kalt eksklusivt uteareal), må dere angi dette med bokstaven "G" i søknadsskjemaet punkt 4 (kolonnen "Tilleggsareal") og rekvirere oppmålingsforretning i eget skjema.
 • Dersom dere er flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut skjemaet fordeling av sameieandeler ved seksjonering (Kartverket) og legg det ved søknaden om seksjonering.

Ved reseksjonering er det sammensatte krav til underskrift og samtykke. Se mer informasjon på Kartverkets oversikt over reseksjoneringsreglene.

Søknaden må ha original underskrift (krav fra Kartverket).

Søknaden og vedleggene sendes til Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Dersom du lever søknaden i publikumsmottak i Holtermanns veg 7 vil det ta lengre tid før saken blir registrert hos oss.

En mangelfull søknad, vil enten bli avvist eller avslått og du vil få en regning på 50-100% av prisen for seksjonering/ reseksjonering. Vi ber deg derfor om å vente med å sende inn søknaden til den er komplett, - altså med alle vedleggene som kreves.

Dersom du er usikker på om du har fylt ut søknaden rett og lagt ved de nødvendige vedleggene, kan du kontakte oss på telefon 72 54 25 00.

Pris

Gebyrene for seksjonering og reseksjonering er fastsatt i lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65 og i Trondheim kommune sitt gebyrregulativ.

Behandlingstid

Søknad om seksjonering, reseksjonering og sletting av seksjonering skal være behandlet og registrert i matrikkelen innen 12 uker. Dersom du ønsker å etablere eksklusivt uteareal til seksjonene, er behandlingstiden noe lengre.

Dersom søknaden er mangelfull, vil den kunne bli avvist eller avslått og du vil få en regning på 50-100% av prisen for seksjonering/ reseksjonering. Vi ber deg derfor om å vente med å sende inn søknaden til den er komplett, - altså med alle vedleggene som kreves.

Saksbehandling

Trondheim kommune tar imot og journalfører søknaden. Enhet for kart og arkitektur gjennomgår søknaden. Dersom det er feil eller mangler i søknaden, gir vi deg en frist på 14 dager for retting. Når søknaden er komplett, sender vi deg en faktura med seksjonerings- og tinglysingsgebyret.

Deretter sjekker vi om disse vilkårene for seksjonering er til stede:

 • Hver boligseksjon skal være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og ha kjøkken, bad og wc i hoveddelen.
 • Hver seksjon skal ha enerett til å bruke en bruksenhet.
 • Hver seksjon skal ha en fast sameiebrøk.
 • Bruksenhetens hoveddel skal være en klart avgrenset og sammenhengende del av bygningen og ha egen inngang.
 • Det skal være avsatt nok parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som er kravet i byggetillatelsen.
 • Alle bruksenhetene skal inngå i seksjoneringen.
 • Seksjoneringen skal bare omfatte en eiendom.
 • Det er angitt at den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og dette samsvarer med formålet i arealplan eller annen tillatelse.
 • De arealene som flere seksjonseiere trenger tilgang til og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, skal seksjoneres som fellesareal.

Vi må ofte befare bygget for å kontrollere at vilkårene er til stede og for å være sikre på at tegningene viser bygget slik det er i dag.

Dersom vilkårene ovenfor er innfridd, gjør vi vedtak om seksjonering.

Når seksjoneringen er vedtatt, fører vi den inn i matrikkelen (eiendomsregisteret) og dere vil motta en orientering om dette. Når klagefristen på tre uker er utløpt, sender vi dokumentene til tinglysing. Til slutt vil dere motta de tinglyste dokumentene og matrikkelbrevene for de nye seksjonene.

Mer om seksjonering

Hva er eierseksjonering

En eierseksjon er en sameieandel (leilighet) i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger/leiligheter eller andre bruksenheter i eiendommen, jf. Eierseksjonsloven § 1. Med andre bruksenheter menes deler av hus som brukes til for eksempel industri, kontorer, forretninger og lignende.

Hva kan seksjoneres

I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres.

Hva kreves av standard i en seksjon

En boligseksjon må være en lovlig etablert bruksenhet etter plan- og bygningsloven og ha eget kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel.

Dette betyr for det første at det må foreligge en byggetillatelse for den enkelte bruksenhet (leilighet) som skal seksjoneres. Dersom dere ikke har byggetillatelsen, kan Byarkivet på Dora hjelpe dere med å finne den.

For det andre betyr dette at kjøkken, bad og wc må ligge inne i leiligheten, og at de må kunne nås uten å måtte passere fellesareal eller andre bruksenheter.

Hva består en eierseksjon av?

Skal en eiendom seksjoneres, må alle bruksenhetene inngå i seksjoneringen. Hver seksjon må bestå av en hoveddel som fremstår som en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen. Hoveddelen skal ha egen inngang fra et fellesareal. Adkomsten til seksjonen kan ikke skje via andre seksjoner. I tillegg kan en seksjon omfatte andre deler av eiendommen som boder i kjeller og loft, eller deler av andre hus på eiendommen, garasjeplass i garasjebygg, eller deler av arealet utomhus.

Vedtekter

Alle sameier må ha vedtekter og de skal legges ved søknaden om seksjonering. Vedtektene må minimum inneholde kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer. De skal også fastsette hvor mange styremedlemmer sameiet har. Dersom det i byggetillatelsen er krevd opparbeidet parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, må sameiet sine vedtekter sikre at parkeringsplassene gjøres tilgjengelige for disse, jfr. eierseksjonsloven §26.

Seksjonering av uteareal

Dersom du vil seksjonere utearealet, kan du gjøre det samtidig som du seksjonerer for første gang eller etter at eiendommen allerede er seksjonert. I det sistnevnte tilfellet krever du det som en reseksjonering. Sammen med søknaden om seksjonering eller reseksjonering må du levere inn:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Et situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Merk hvert uteareal med seksjonsnummer (SNR 1 etc.) og merk fellesarealene som "FELLES".

Dersom grensene for eiendommen er oppmålt og avgrensingen av utearealene er entydige, kan vi gjennomføre oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka (en såkalt kontorforretning). Vi vil da dele opp utearealet digitalt uten at vi kommer ut på eiendommen og måler.

Hvis grensene for eiendommen ikke er oppmålt eller avgrensingen av utearealene bør avklares i marka, vil vi avholde en oppmålingsforretning sammen med dere på eiendommen. Vi kontakter dere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning.

De fordelte utearealene vil tilhøre de ulike seksjonene og kan ikke endres uten samtykke fra eierne av seksjonene.

Reseksjonering

Hva er reseksjonering

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Hvem kan søke reseksjonering

Seksjonens eier kan søke om reseksjonering. Reseksjonering som omfatter flere seksjoner må signeres av alle berørte seksjonseiere. Dersom fellesareal blir berørt av en reseksjonering, eller at det vil oppstå nye seksjoner, kreves det samtykke av sameiet før reseksjoneringen kan gjennomføres. Det er sammensatte regler for underskrift og samtykke ved reseksjonering, se mer i Kartverkets oversikt.

Endring av sameiebrøk

Dersom sameiebrøken endres i reseksjoneringen, anses det for å ha skjedd en verdioverføring mellom sameierne. Dette utløser et krav om å betale dokumentavgift. Avgiften utgjør 2,5% av salgsverdien av det som overføres. Salgsverdien skal oppgi i punkt 4 i søknaden.

Spesielle krav ved reseksjonering

Reseksjonering kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de berørte seksjonene. Samtykket må ha original underskrift og skal vedlegges søknaden.

Kommunen sin rett til å kreve reseksjonering

Dersom en eiendom er seksjonert før den var ferdig utbygd og det viser seg at det er avvik av betydning mellom de seksjonerte og de ferdige bruksenhetene, kan kommunen pålegge de berørte seksjonseierne å reseksjonere. Det samme gjelder dersom to eller flere bruksenheter ikke er blitt bygd ut og dersom eiendom/bruksenhet endrer formål fra bolig til næring eller motsatt. Kommunen skal da gi en frist for å søke reseksjonering. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan kommunen ilegge tvangsmulkt.

Slette seksjonering

Når dere sletter (opphever) seksjoneringen på en eiendom, eier dere ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Dersom dere vil slette en seksjonering, må dere fylle ut:

Skjema for begjæring om sletting (pdf)

Alle seksjonseierne må skrive under på skjemaet.

Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være originale eller bekreftet rett kopi og ikke eldre enn 6 måneder.

Det er nødvendig med uttrykkelig samtykke fra panthaverne for å slette seksjoneringen, fordi panteobjektet endrer karakter.

Kilder og nettsteder

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Besøksadresse: Holtermanns veg 7, Trondheim.

Telefon: 72 54 25 00 (tast 2 for Enhet for kart og arkitektur og så 2 for seksjonering)

Sist oppdatert: 16.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward