Referat brukerråd BOA 27/11-17

Referat brukerråd BOA 27/11-17

Møtet gjaldt: Byomfattende Brukerråd BOA
Dato: 27/11-2017
Tidsrom: 18.00-20.30
Sted: Stavne (Osloveien 155)

Til stede

Torild Stavne (pårørende Nardo/Moholt BOA), Inger Helene Bakken (Pårørende Nardo/Moholt BOA), Gerd Sumstad (pårørende Nardo/Moholt BOA) , Eli Vik Kvernes (NFU), Sylvi Marilyn Gjertsen (brukerrepresentant Avlastning), Steinar Johnsen (leder av brukerrådet), Asbjørn Strømmen (Rådmannens fagstab), Magne Nygård (enhetsleder Kattem boa), Lill Sjaastad (enhetsleder Byåsen boa), Bård Leite (enhetsleder Hallset boa).

Referent

Steinar Johnsen, Lill Sjaastad, Bård Leite

Kopi til

Alle brukere/pårørende, ansatte, kommunaldirektør, KFU

Referatet publiseres også på Trondheim kommune sine internettsider. Dette og tidligere referater ligger her. Det anbefales å abonnere på referatene

Neste Møte

Mandag 22/1-2018 kl. 18.00 på Stavne (Osloveien 155)

Sak 1 Godkjenning av referat

 • Under sak 3 “Status avlastning” ble det meldt om bedring i tilbudet, og at alle per tiden får innfridd sine vedtak. Medlemmer av brukerrådet har blitt kontaktet av pårørende som ikke har fått innvilget avlastning, og som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen som ble gitt. Viktig at det opplyses om klageretten. Asbjørn har i ettertid sjekket dette med forvaltningskontor - alle vedtak opplyser om klageretten.
 • Det ble meldt om svært lav deltakelse fra Trondheim kommune på Habiliteringstjenestens høstkonferanse.

Sak 2 Hvordan kan Brukerrådet best mulig ivareta sin funksjon. Hvilke endringer/justeringer bør gjøres?

Brukerrådet har brukt mye tid på diskusjoner. Tema som organisasjonsendringer, ressursknapphet og ulik praksis på bydel har vært gjengangere. En ser at ulikheter mellom bydeler, i forhold til tilbudets omfang og innhold, skaper mye unødig misnøye.

 • Brukerrådet ønsker et mest mulig (kvantitativt og kvalitativt) likt tilbud i alle bydeler.
 • Brukerrådet ønsker at det fremmes langt flere saker til politisk behandling. Saker som berører alle sider av tilbudet til vår brukergruppe, der brukerrådet vil være en naturlig høringsinstans.

Sak 3 Generell info fra BOA

 • Det er nå ansatt nye enhetsledere i BOA. Lill Kristin Sjaastad ble ansatt på Byåsen, og Grethe Ellerås ble ansatt på Heimdal
 • Det fylles nå opp med nye beboere i totalt 18 ledige leiligheter. 7 leiligheter i bofellesskap, og 11 leiligheter i kategorien “nærhet til base” (NTB)
 • Strategiplanen skal revideres. Viktig med fokus på mest mulig sømløs overgang fra barn til voksen. Det er også viktig å skille yngre (18-67) og eldre (67+). Videre er det ønskelig med mer fokus på habilitering/rehabilitering innenfor vårt område. Viktig at ny plan behandles av nytt bystyre.
 • Det jobbes med en boligpolitisk plan, der målet er å få flere til å kjøpe egen bolig. I dette ligger en erkjennelse av at man til nå i alt for stor grad har tenkt bofellesskap som eneste alternativ for vår gruppe. Målet er nå i større grad å tenke bolig ut fra individuelle behov. Brukers behov! SINTEF inviteres med i prosessen “Kjøpe selv”.
 • Det er laget en møteplan for representasjon av enhetsledere og “Rådmann” i brukerrådsmøter. Denne skal sikre at det på hvert møte er minimum 4 representanter fra kommunen.

Sak 4 Spesielle utfordringer i BOA

Det jobbes for å få på plass bedre rutiner i forhold til brukers personlige økonomi/håndtering av brukers penger. Systemet vil alltid i noen grad måtte baseres på tillit. Desto viktigere å minimere risikoen for uregelmessigheter, som for eksempel ved at disponible beløp begrenses mest mulig. Samtidig er det jo absolutt et poeng i at våre systemer ikke må påføre bruker unødige ulemper. Brukerrådet skal høres i saken.

Sak 5 Gladnyheter fra BOA

 • I budsjettet for 2018 er det satt av 1 million til Brukerrådets disposisjon. Dvs at Brukerrådet kan bestemme hva denne summen skal brukes til. Blir diskutert og tatt stilling til i neste brukerråd.
 • Byåsen- og Hallset boa er i gang med prosjektet “Aktiv i bedrift”. Prosjektet tar sikte på å utplassere arbeidsgrupper (1 arbeidsleder og 3-4 brukere) i ordinære bedrifter. Vår første gruppe er i gang på Sverresborg Folkemuseum.
 • Byåsen- og Hallset boa fortalte fra fritidsaktivitetene de har arrangert, og som er plassert i et årshjul. Dette være seg alt fra sommerfest/vinteraktivitetsdag/turer til Hauken, til bilbanekjøring/håndarbeidskvelder/utekonsert mm. Erfaringen fra dette er at det er de faste aktivitetene som er attraktive, der deltakerne kan kjenne seg igjen og vet hva som venter. Man behøver ikke gjøre det så komplisert, -bare godt planlagt. Det er flere steder i kommunen hvor man kan låne turutstyr gratis.

Sak 6 Eventuelt

 • Ønske om en oversikt over når det avholdes BOA-skole. Følgende datoer er Boa-skolen framover: 12.-13. desember 2017, 6.-7. februar 2018, 13.-14. mars 2018, 17.-18. april 2018, 5.-6. september 2018, 3.-4. oktober 2018 og 7.-8. november 2018
 • Hvordan er erfaringene med avdelingsledere så langt? Boa-enhetene skal ha et evalueringsmøte 8/12, der man ser på hvilke erfaringer man har gjort seg så langt. Det ble presisert i brukerrådsmøtet at hensikten med avdelingsledere er å øke graden av nærledelse, og derigjennom oppnå redusert sykefravær og økt kvalitet på tjenestene. De fleste avdelingsledere har ansvaret for 2 eller flere hus, så den opplevde tilstedeværelsen vil variere veldig. Avdelingslederne skal jobbe minimum 20% av stillingen sin i form av seinvakt og helg. De er ikke ment å inngå i ordinær turnus, men skal “gå på topp” for å observere/veilede.
 • Steinar Johnsen meldte sin avgang som leder for brukerrådet. Han ønsker å trekke seg helt ut. Det må derfor velges ny leder på neste møte!

Sist oppdatert: 05.01.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward