Koordinator og barnekoordinator

Koordinator og barnekoordinator

Koordinerende enhet

Helse- og velferdskontor, 0-18 år er kommunens koordinerende enhet for barn og familier. Vi har ansvaret for å: 

 • Kartlegge og vurdere behovet for koordinering etter mottatt søknad.
 • Vurdere om barnet/familien fyller vilkår for koordinator eller barnekoordinator.
 • Oppnevne koordinator eller barnekoordinator.

Barnet/familien får medvirke i valg av koordinator/barnekoordinator.

Koordinatoren/barnekoordinatoren kan være en fra Helse- og velferdskontor, 0-18 år, andre tjenesteytere innen helse- og omsorg eller andre. 

 • Har ansvar for opplæring og veiledning av koordinator/barnekoordinator.
 • Overordnet ansvar for individuell plan.

Koordinator

Kommunen skal tilby koordinator for barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av barnet, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Dette jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Retten til koordinator er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 b.

For å få oppnevnt koordinator, skal begge vilkårene være oppfylt:

 • Det skal være behov for langvarige helse- og omsorgstjenester.
 • Det skal være behov for koordinerte tjenester.

Barnekoordinator

For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, skal kommunen oppnevne en barnekoordinator dersom foreldrene eller den som samtykker på vegne av barnet, ønsker dette, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

Retten til barnekoordinator er hjemlet i  pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Familien har rett til barnekoordinator når alle disse vilkårene er oppfylt:

 • Familien venter barn eller har barn under 18 år.
 • Barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.
 • Barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barnekoordinatoren skal sørge for:

 • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
 • Å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.
 • At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet.
 • At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner.
 • Fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Samarbeidsplikten

Helse- og omsorgstjenesten og velferdstjenestene har en plikt til å samarbeide i enkeltsaker når det er nødvendig for å gi barnet eller ungdommen et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

Det er det enkelte barn, ungdommen og familiens helhetlige behov som er avgjørende for om velferdstjenestene har plikt til å samarbeide.   

Det fattes ikke vedtak om samarbeid.

Individuell plan

Barn som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 .

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, skal kommunen utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. 

Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.  

Sist oppdatert: 05.07.2024

Fant du det du lette etter?