Helse- og velferdskontor, 0-18 år

Helse- og velferdskontor, 0-18 år

Informasjon om avdelingen

Vi er kommunens forvaltningskontor som saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester til barn og deres familie.

Vi er også koordinerende enhet for barn og familier: 

 • Kartlegger behovet for koordinering etter mottatt søknad.
 • Vurderer om barnet/familien fyller vilkår for koordinator eller barnekoordinator.
 • Har ansvar for å oppnevne koordinator/barnekoordinator.
 • Har ansvar for opplæring og veiledning av koordinator/barnekoordinator.
 • Har overordnet ansvar for individuell plan.

Informasjon om koordinator, barnekoordinator og individuell plan.

Vi har et veiledningsteam som gir pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning etter vedtak. 

Lovverk vi jobber etter

 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • forvaltningsloven

Vårt journalsystem er Helseplattformen.

Organisering

Helse- og velferdskontor, 0-18 år er organisert under Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge (HOA).

HOA er en byomfattende enhet i Barne- og familietjenesten. 

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt, og ansatte har helse- og sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn. 

Enhetsleder: Erlend Ellefsen    Avdelingsleder: Gunn-Lena Asprem

Kontaktopplysninger

Helse- og velferdskontor, 0-18 år kan kontaktes via:

 • HelsaMi
 • Telefon: 94 83 72 85 (mottak). Mottaket er åpen mellom kl 9.30-11.00 og 12.00-13.30 alle hverdager.

 •  Søknadsskjema og ev annen post sendes til:

Trondheim kommune

Helse og avlastningstjenesten for barn og unge

Helse og velferdskontor, 0-18 år

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

 • E-post:

Ikke send helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger på e-post. 

Besøksadresse:

Reier Søbstads veg 18, 7078 Saupstad (Saupstadsenteret)

Kollektivtransport:  

Linje 2 til Saupstadsenteret

Tjenester det kan søkes om

Søknad sendes til Helse- og velferdskontor, 0-18 år.

Støttekontakt og tilrettelagt fritid                        

Pårørendestøtte                                                             

Helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)              

Koordinator og barnekoordinator                        

Søknad og saksbehandlingsprosess

Søknad

 • Søknader kan blant annet sendes via HelsaMi eller ved bruk av søknadsskjema

Søknad kan også skrives for hånd om ønskelig. Ta kontakt med vårt mottak eller din saksbehandler ved behov for bistand til å søke. Søknaden sendes til Helse- og velferdskontor, 0-18 år. 

 • Det foretrekkes at familien selv søker om tjenester. Om tjenesteytere bistår, er det viktig at foresatte er informert om og samtykker til søknaden.

 • Ved behov for helse- og omsorgstjenester etter fylte 18 år, ta kontakt med helse- og velferdskontoret for voksne i din bydel.

Saksbehandling

 • Mottatt søknad blir registrert i barnets journal (Helseplattformen).
 • Foresatte mottar et foreløpig svar med informasjon om når de vil bli kontaktet og forventet saksbehandlingstid.

 • Saksbehandler inviterer foresatte til et kartleggingsmøte og innhenter supplerende opplysninger ved behov.
 • Foresatte får et vedtak om innvilget tjeneste eller avslag. Vedtaket kan påklages.

 

 

Sist oppdatert: 11.07.2024

Fant du det du lette etter?