Informasjon om kartlegging

Informasjon om kartlegging

Vi bruker kartleggingsskjema når du skal få hjelp hos oss. Skjemaene kartlegger din helse- og livssituasjon. Dette gjør at vi kan tilpasse hjelpa spesielt til deg. Vi ber derfor om at du har fylt ut skjemaene før første møte med oss.

Kartleggingsskjemaene fylles ut elektronisk. Dette gjøres i en nettbasert og sikker tjeneste levert av selskapet Checkware. Når det elektroniske skjemaet er klar for utfylling vil du motta SMS. Denne SMSen vil ha "eCheckware" som avsender, den overnevnte tjenesten. SMSen inneholder en påloggingslenke som går til de elektroniske skjemaene.

Eksempler på SMS-tekster du får fra oss

SMS-tekst før du mottar kartlegginger

Hei. Viser til info gitt i brev eller telefonsamtale som gjelder kartlegging. Følg lenken nedenfor for å lese mer om dette. Du vil motta ny sms i morgen for innlogging til å besvare kartlegginger.
Mvh Trondheim kommune

www.trondheim.kommune.no/omkartlegging

SMS-tekst når du har mottatt kartlegginger

Hei. Du har kartlegginger i din portal. Vi setter pris på om du kan logge deg på via linken for å besvare.
Mvh Trondheim kommune

www.trondheim.kommune.no/kartlegging

Når det elektroniske skjemaet er klar for utfylling vil du motta SMS. Den inneholder en påloggingslenke som går til de elektroniske skjemaene.

Vi er opptatt av din sikkerhet, så du logger deg inn med BankID. Du kan bruke vanlig BankID med kodebrikke, app eller BankID på mobil. Hvis du synes det er vanskelig å fylle ut på egen hånd, så får du hjelp i første møte med oss.

Vil du bidra til å utvikle helsetjenestene våre?

Enhet for psykisk helse og rus deltar i et felles forskningsprosjekt med Nidaros Distriktspsykiatriske Senter ved St. Olavs hospital og Psykologiske poliklinikker ved NTNU. Målet med forskningsprosjektet er å forbedre helsetjenestene på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som benytter tjenestene. Siden du er i kontakt med oss, spør vi om du vil bidra. Din deltakelse i prosjektet anonymiseres, og din stemme vil være betydningsfull for å forbedre helsetjenestene. I den første SMS du mottar vil du kunne samtykke til at svarene du gir i kartleggingen blir brukt.

Ved spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no - tlf. 99 45 59 23). Ved spørsmål knyttet til tjenesten du skal få i Enhet for psykisk og rus kan du kontakte Kåre Rønnes (kare.ronnes@trondheim.kommune.no - tlf. 91 67 24 93)

Du kan også lese mer om prosjektet under.

English translation

At “Enhet for psykisk helse og rus” we want to give you a service which is fitted to your needs. To accomplish this we need your help. You can help us by answering a few self-report questionnaires before you have your first meeting with us. These questionnaires comprise questions regarding your life situation and health status.

The questionnaires can be answered online, in a safe and secure digital solution. Before we have our first meeting you will receive two SMS. In the first SMS there will be information similar to what you are reading now. In the second SMS you will find a link that leads you to the web-based portal with the questionnaires.

We are concerned with the safety of your personal information, so you will need to log in with the use of BankID. You can use whichever solution you have, BankID on mobile or code chip. For more info on BankID, talk to your bank or go to their BankID’s web-site. If you experience problems logging in, we will help you log in when we have our first meeting.

You can log in to your web-based questionnaires here: https://trondheim.kommune.no/kartlegging. The questionnaires will be available after you received your second SMS.

Do you want to contribute to the development of our future services?

“Enhet for psykisk helse og rus” participate in a research project where the goal is to improve the quality of mental health services. In this project, future development of the services is based on feedback from our users, and we want to ask if you can help us.

Your participation will be anonymised, and your voice will be significant in our quest to give better mental health services. The research is done in collaboration with Nidaros Distriktspsykiatriske Senter, St. Olavs hospital and Institute of psychology, NTNU. If you want to read more about the research project take a look at the attached document Systematisk kvalitetssikring av helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

If you have questions about the research project you may contact project leader Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no; tlf. 99 45 59 23). Questions regarding the services in “Enhet for psykisk helse og rus” you may contact department manager Kåre Rønnes (kare.ronnes@trondheim.kommune.no; tlf. 91 67 24 93)

Trykk her for mer informasjon om forskningsprosjektet "Systematisk kvalitetssikring av helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten"

Bakgrunn og hensikt

Formålet med dette prosjektet er å evaluere behandlingsutbytte og brukertilfredshet ved Nidaros DPS, Trondheim kommune og NTNU Psykologiske poliklinikk for voksne. I tillegg vil vi undersøke om behandlingen fører til redusert sykefravær, mindre behov for helsetjenester og bedret helsestatus. Som pasient/bruker ved Nidaros DPS, Trondheim kommune eller NTNU Psykologiske poliklinikk for voksne spør vi med dette om du vil delta i undersøkelsen.

Hva innebærer prosjektet?

Deltagelse i prosjektet innebærer at du blir bedt om å fylle ut spørreskjema før behandling, etter avsluttet behandling, etter 6 måneder og etter 1, 2 og 4 år etter avsluttet behandling.

Via spørreskjema vil vi innhente opplysninger fra deg om symptomnivå, funksjonsnivå, livskvalitet og brukertilfredshet, og dette kan føres i din journal. I tillegg vil vi innhente informasjon fra din journal om behandlingsforløpet (som behandlingstimer og eventuell diagnose) fra 2 år før behandlingsstart. Vi vil også koble opplysninger om deg mot NAVs sykemeldingsregister, opplysninger om bruk av helsetjenester fra KUHR-databasen, informasjon om reseptbelagte medisiner fra Reseptregisteret og helseopplysninger fra HUNT-undersøkelsen, hvis du har deltatt i denne.

Mulige fordeler og ulemper

En fordel med å delta i prosjektet er at din tilbakemelding vil kunne brukes for å forbedre tjenestetilbudet og gi viktig kunnskap om effekten ved psykisk helsehjelp. En mulig risiko ved deltagelse er at enkelte personer kan oppleve det som belastende å besvare spørsmål om psykisk helse. Du må beregne å sette av 15 minutter til utfylling av spørreskjema hver gang.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, signerer du elektronisk samtykkeerklæring første gang du logger inn på Checkware. Det lovlige behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

NTNU, St. Olavs hospital og Trondheim kommune er felles behandlingsansvarlige for opplysninger som innsamles i prosjektet. Kun forskergruppen ved NTNU og behandlere ved din enhet har tilgang til opplysningene.

Opplysninger om ditt fødselsnummer vil bli behandlet. Fødselsnummer erstattes med en kode, og lagres i en atskilt koblingsliste. Det er kun prosjektleder Audun Havnen som kan gi andre tilgang til denne listen. Koblingslisten slettes senest 31.12.2029. REK har vilkår om oppbevaring av av-identifiserte opplysninger i fem år etter prosjektslutt. Alle personopplysninger behandles separat og avidentifisert uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Oppfølgingsprosjekt

Det kan bli aktuelt med oppfølgingsprosjekt etter gjennomført første datainnsamling. Det vil i tilfelle bli søkt om godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Norsk senter for forskningsdata på nytt. Dersom opplysningene skal viderebehandles til andre formål enn det du allerede har samtykket til innen 2029, vil du motta ny informasjon og eventuelt kunne avgi nye samtykker til deltagelse.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert og godkjent prosjektet (REK 31836/2019). På oppdrag fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet - NTNU, Institutt for allmennfag har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

I prosjektet er St. Olavs hospital/Nidaros DPS, Trondheim kommune og NTNU felles behandlingsansvarlige. Institusjonene og prosjektleder Audun Havnen har et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke.

Prosjektansvarlig ved Nidaros DPS: Odd Gunnar Ellingsen (odd.gunnar.ellingsen@stolav.no). Prosjektansvarlig ved Trondheim kommune: Kåre Rønnes (kare.ronnes@trondheim.kommune.no) og Martin Lindberg (martin-schevik.lindberg@trondheim.kommune.no). Prosjektansvarlig ved NTNU: Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no).

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til personvernombud Sevian Stenvig ved St. Olavs hospital (personvernombudet@stolav.no), personvernombud Ole Bjørn Nordland i Trondheim kommune (personvernombud@trondheim.kommune.no), personvernombud Thomas Helgesen ved NTNU (thomas.helgesen@ntnu.no) eller skriftlig til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo .

Kontaktopplysninger

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet kan du kontakte prosjektleder Audun Havnen (tlf. 99 45 59 23, audun.havnen@ntnu.no).

Click here for more information about the research project "Systematisk kvalitetssikring av helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten"

Background and aim

The aim of this project is to evaluate treatment outcome and user satisfaction in Trondheim municipality, Nidaros District Psychiatric Centre (DPS), Molde DPS and The Adult Outpatient Mental Health Clinic at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Psychology. The project also aims to evaluate if treatment is associated with change in sick leave, use of health services and improved health. You are being asked as a user of the services offered in Trondheim municipality.

Project description

When participating in the project you are asked to complete self-report questionnaires before and after treatment, including at 6 months and 1, 2 and 4 years after treatment.

The questionnaires assess symptom severity, functional impairment, quality of life and user satisfaction functioning. This information will be registered in your journal. In addition, we will collect information from your journal regarding the treatment course (such as number of sessions and diagnosis if registered) from 2 years prior to treatment. This information will be connected with the sick leave register from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), information about use of health services from the Norway Control and Payment of Health Reimbursement (KUHR) Database, information about medication from the Norwegian Prescription Database and health information from the HUNT-study if you have participated in this.

Advantages and disadvantages

An advantage from participating in the project is that your feedback will help improve the service provided and may contribute to increased knowledge about the treatment effects of routine mental health services. A potential disadvantage is that some persons may find it difficult to answer questions regarding their mental health. It takes about 15 minutes to complete the questionnaires.

Voluntary participation and withdrawal of consent

It is voluntary to participate in the project. If you choose to participate, you will sign an electronic consent the first time you log into Checkware. By consenting you allow that your health information can be collected and analyzed. You may withdraw your consent at any time without giving a reason. There will be no negative consequences for you or your treatment. If you withdraw your consent, your health data will not be used in research, unless the data has already been analyzed or published.

What happens to the data held on you?

The data registered about you will only be used as described under the purpose of the project. You have the right to access the information that is registered about you and to have any errors in this information corrected. You also have the right to ask for and receive information about the data security measures that apply to the processing of the data.

Trondheim municipality, NTNU, St. Olavs hospital and Molde DPS have a shared responsibility for the information that is collected in this project. Only the researchers at NTNU and therapists at your clinic may access the information.
All data will be processed without names and personal identification numbers or other directly identifiable information (= coded data). A code links you to your data through a list of names. Only Audun Havnen (project administrator) may provide access to this list. The list will be deleted by 31. December 2029. REC demands that the data about you will be stored for five years for control purposes after the research project is completed.

Follow-up projects

Follow-up projects may be implemented. Such projects will be applied to the Regional Ethics Committee and the Norwegian Centre for Research Data. If the data are to be used in other projects than what you have consented for, you will receive additional information and given the possibility to give your consent to participation.

Approval

The Regional Ethics Committee has approved the project (REK 31836/2019). The Norwegian Research Database has approved that personal information is handled in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
In this project, Trondheim municipality, St. Olavs hospital, Molde DPS and NTNU have a shared data responsibility. The institutions and Audun Havnen (project administrator) have a responsibility to secure that data handling is in accordance with the GDPR article 6 number 1a and article 9 number 2a and your consent.

Project members: Nidaros DPS: Odd Gunnar Ellingsen (odd.gunnar.ellingsen@stolav.no). Trondheim municipality: Kåre Rønnes (kare.ronnes@trondheim.kommune.no) NTNU: Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no). Molde DPS: Kristen Hagen (kristen.hagen@helse-mr.no).

You may complain about the handling of personal data to the Norwegian Research Database (nsd@nsd.no) or in writing to the Norwegian Data Protection Authority (Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo).

Contact information

If you wish to withdraw your consent, please contact Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no, telephone 99 45 59 23).

Sist oppdatert: 06.01.2023

Fant du det du lette etter?