Hjem Helse og omsorgPsykisk helseInformasjon om kartlegging

Informasjon om kartlegging

Vi bruker kartleggingsskjema når du skal få hjelp hos oss. Skjemaene kartlegger din helse- og livssituasjon. Dette gjør at vi kan tilpasse hjelpa spesielt til deg. Vi ber derfor om at du har fylt ut skjemaene før første møte med oss.

Kartleggingsskjemaene fylles ut elektronisk. Dette gjøres i en nettbasert og sikker tjeneste.

Når det elektroniske skjemaet er klar for utfylling vil du motta SMS nummer to. Den inneholder en påloggingslenke som går til de elektroniske skjemaene.

Vi er opptatt av din sikkerhet, så du logger deg inn med BankID. Du kan bruke vanlig BankID med kodebrikke, app eller BankID på mobil. Hvis du synes det er vanskelig å fylle ut på egen hånd, så får du hjelp i første møte med oss.

Vil du bidra til å utvikle helsetjenestene våre?

Enhet for psykisk helse og rus deltar i et felles forskningsprosjekt med Nidaros Distriktspsykiatriske Senter ved St. Olavs hospital og Psykologiske poliklinikker ved NTNU. Målet med forskningsprosjektet er å forbedre helsetjenestene på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som benytter tjenestene. Siden du er i kontakt med oss, spør vi om du vil bidra. Din deltakelse i prosjektet anonymiseres, og din stemme vil være betydningsfull for å forbedre helsetjenestene. I den første SMS du mottar vil du kunne samtykke til at svarene du gir i kartleggingen blir brukt.

Ved spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no - tlf 994 55 923). Ved spørsmål knyttet til tjenesten du skal få i Enhet for psykisk og rus kan du kontakte Kåre Rønnes (kare.ronnes@trondheim.kommune.no - tlf 916 72 493)

 

Trykk her for mer informasjon om Systematisk kvalitetssikring av helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten

Bakgrunn og hensikt

Formålet med dette prosjektet er å evaluere behandlingsutbytte og brukertilfredshet ved Nidaros DPS, Trondheim kommune og NTNU Psykologiske poliklinikk for voksne. I tillegg vil vi undersøke om behandlingen fører til redusert sykefravær, mindre behov for helsetjenester og bedret helsestatus. Som pasient/bruker ved Nidaros DPS, Trondheim kommune eller NTNU Psykologiske poliklinikk for voksne spør vi med dette om du vil delta i undersøkelsen. 

Hva innebærer prosjektet?

Deltagelse i prosjektet innebærer at du blir bedt om å fylle ut spørreskjema før behandling, etter avsluttet behandling, etter 6 måneder og etter 1, 2 og 4 år etter avsluttet behandling. 

Via spørreskjema vil vi innhente opplysninger fra deg om symptomnivå, funksjonsnivå, livskvalitet og brukertilfredshet, og dette kan føres i din journal. I tillegg vil vi innhente informasjon fra din journal om behandlingsforløpet (som behandlingstimer og eventuell diagnose) fra 2 år før behandlingsstart. Vi vil også koble opplysninger om deg mot NAVs sykemeldingsregister, opplysninger om bruk av helsetjenester fra KUHR-databasen, informasjon om reseptbelagte medisiner fra Reseptregisteret og helseopplysninger fra HUNT-undersøkelsen, hvis du har deltatt i denne.

Mulige fordeler og ulemper

En fordel med å delta i prosjektet er at din tilbakemelding vil kunne brukes for å forbedre tjenestetilbudet og gi viktig kunnskap om effekten ved psykisk helsehjelp. En mulig risiko ved deltagelse er at enkelte personer kan oppleve det som belastende å besvare spørsmål om psykisk helse. Du må beregne å sette av 15 minutter til utfylling av spørreskjema hver gang.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, signerer du elektronisk samtykkeerklæring første gang du logger inn på Checkware. Det lovlige behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. 

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. 

NTNU, St. Olavs hospital og Trondheim kommune er felles behandlingsansvarlige for opplysninger som innsamles i prosjektet. Kun forskergruppen ved NTNU og behandlere ved din enhet har tilgang til opplysningene.

Opplysninger om ditt fødselsnummer vil bli behandlet. Fødselsnummer erstattes med en kode, og lagres i en atskilt koblingsliste. Det er kun prosjektleder Audun Havnen som kan gi andre tilgang til denne listen. Koblingslisten slettes senest 31.12.2029. REK har vilkår om oppbevaring av av-identifiserte opplysninger i fem år etter prosjektslutt. Alle personopplysninger behandles separat og avidentifisert uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. 

Oppfølgingsprosjekt

Det kan bli aktuelt med oppfølgingsprosjekt etter gjennomført første datainnsamling. Det vil i tilfelle bli søkt om godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Norsk senter for forskningsdata på nytt. Dersom opplysningene skal viderebehandles til andre formål enn det du allerede har samtykket til innen 2029, vil du motta ny informasjon og eventuelt kunne avgi nye samtykker til deltagelse.  

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert og godkjent prosjektet (REK 31836/2019). På oppdrag fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet - NTNU, Institutt for allmennfag har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

I prosjektet er St. Olavs hospital/Nidaros DPS, Trondheim kommune og NTNU felles behandlingsansvarlige. Institusjonene og prosjektleder Audun Havnen har et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. 

Prosjektansvarlig ved Nidaros DPS: Odd Gunnar Ellingsen (odd.gunnar.ellingsen@stolav.no). Prosjektansvarlig ved Trondheim kommune: Kåre Rønnes (kare.ronnes@trondheim.kommune.no) og Martin Lindberg (martin-schevik.lindberg@trondheim.kommune.no). Prosjektansvarlig ved NTNU: Audun Havnen (audun.havnen@ntnu.no).

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til personvernombud Sevian Stenvig ved St. Olavs hospital (personvernombudet@stolav.no), personvernombud Ole Bjørn Nordland i Trondheim kommune (personvernombud@trondheim.kommune.no), personvernombud Thomas Helgesen ved NTNU (thomas.helgesen@ntnu.no) eller skriftlig til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo .

Kontaktopplysninger

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet kan du kontakte prosjektleder Audun Havnen (tlf. 99455923, audun.havnen@ntnu.no). 

 

Sist oppdatert: 14.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004