Til deg som har fått plass i sykehjem på helse- og velferdssenter

Til deg som har fått plass i sykehjem på helse- og velferdssenter

Trondheim kommune tilbyr i dag heldøgns omsorgstjenester på sykehjem. Tilbudet skal ivareta deg som har et stort behov for tilsyn, omsorg og oppfølging gjennom hele døgnet. Denne informasjonen er felles for alle helse- og velferdssentre i Trondheim kommune, og gir en overordnet informasjon. I tillegg kan mer utfyllende informasjon være tilgjengelig for beboere, pårørende og ansatte på hvert enkelt helse- og velferdssenter.

Målsetting

Vi skal legge til rette for at du har en verdig tilværelse og en trygg livssituasjon. Åpen, modig og kompetent er et felles verdigrunnlag for alle ansatte i Trondheim kommune. Disse verdiene skal være en veiviser for ansatte i møte med deg og dine pårørende, og i planleggingen og gjennomføringen av den hjelpen du skal ha.

Primærkontakt

Vi ønsker en god dialog med deg og dine pårørende. Du får en primærkontakt som skal være bindeleddet mellom deg, dine pårørende og oss ansatte. Primærkontakten har ansvar for å følge opp deg og din helsetilstand med en helhetlig tilnærming. Du får en velkomstsamtale med en fagperson som er på jobb den dagen du kommer. Du inviteres sammen med din pårørende til en innkomstsamtale innen fire uker sammen med primærkontakt og sykepleier/ avdelingssykepleier. Vi vil videre ha jevnlige samtaler med deg og dine pårørende. Du/dere kan i tillegg be om samtaler ved behov. Det er viktig for oss at du og dine pårørende kommer med innspill til hvordan vi sammen kan gjøre din hverdag best mulig.

Hva får du hjelp til?

Ansatte vil motivere og støtte deg til selv å utføre oppgaver og gjøremål i hverdagen så lenge som mulig utfra din helsetilstand. Endringer i din helsetilstand og dermed behov for bistand vil kontinuerlig bli vurdert av de ansatte og drøftet både med deg og dine pårørende og sykehjemslege. Dine behov for omsorg, hjelp og aktivitet skal beskrives i en individuell pasientplan.

Daglige rutiner og måltider i sykehjem

De faste måltidene er planlagt til disse tidene:

 • Frokost: kl 08.00-10.00
 • Lunsj: kl 11.00-13.00
 • Middag: kl 15.00-16.00
 • Kveldsmat: kl 19.00-21.00

Eventuelle mellommåltider og kaffeservering kommer i tillegg til de faste måltidene. Vi kan tilpasse måltidene for deg ut fra behov og faglige vurderinger.

Ernæring

Vi legger til rette for at at du får god og næringsrik mat ut fra ønske og behov, og tilbereder maten på en måte som er innbydende og gir gode måltidsopplevelser.

Vi vurderer fortløpende din ernæringsstatus, og har rutine for risiko for under- og eller feilernæring.

Aktiviteter og sosiale tilbud

Våre helse- og velferdssenter er livsgledesertifisert. Det blir utarbeidet en individuell aktivitetsplan ut fra dine interesser, ønsker og livssituasjon. Som pårørende er du velkommen til å delta og gjerne bidra med enkle aktiviteter og gi din nærperson gode opplevelser som f.eks turer ut i frisk luft.

For å ivareta behov for eksistensiell omsorg er det mulig å kontakte prest i Den norske kirke eller andre trossamfunn.

Pårørende

Vi ønsker en god dialog og samhandling med deg som pårørende. Vi vil legge til rette for at du skal kjenne deg velkommen på besøk. Vi setter pris på om du kan bidra med små enkle gjøremål om du har tid og anledning, f.eks rydde i klesskap, vanne blomster o.l. Du vil bli orientert om avtale med spesialister. Det er ønskelig og fint om du har anledning til å følge til undersøkelser som tannlege, øyelege og andre spesialistkonsultasjoner.

Noen helse- og velferdssentre har pårørendeforening, som arrangerer sosiale tilstelninger for beboere og pårørende. Vi setter pris på om du har anledning til å delta.

Våre forventninger til pårørende

 • At pårørende hjelper deg til å opprettholde kontakt med familie og venner
 • At pårørende kan bistå med enkle praktiske gjøremål, som å holde orden i skuffer og skap og blomsterstell på rommet ditt
 • At pårørende navner alt tøy, også når nytt tøy kommer
 • At pårørende bistår med tjenester ut over det sykehjemmet kan tilby

Vi har forståelse for at det vil være forskjeller i hvor mye pårørende kan bidra.

Utflytting

Hovedregelen ved utflytting/dødsfall er at rommet skal være ryddet og tømt innen 24 timer. Hvis dette er vanskelig å få til, oppfordrer vi til å ta kontakt med enhetsleder for å finne en løsning.

Brukerråd

Hvert helse- og velferdssenter skal ha et brukerråd. Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning, og er et rådgivende organ for enhetsleder. Å delta i brukerrådet er en fin mulighet å påvirke hverdagen og tjenestetilbudet. Se Brukerråd i Trondheim kommune.

Ta gjerne kontakt med enhetsleder eller avdelingsleder for nærmere informasjon om pårørendeforening og brukerråd

Bemanning

Helse- og velferdssenteret har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Enhetsleder og avdelingsledere utgjør lederteamet. Sykehjemslege  har det medisinske ansvaret. Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter arbeider pasientnært. Det skal alltid være sykepleier/vernepleier tilgjengelig på enheten. Aktivitør har ansvar for å tilrettelegge felles aktiviteter og arrangementer. Servicevert har ansvar for mer praktiske gjøremål som renhold og orden på kjøkken, måltider, orden og logistikk på lager osv.

Tannbehandling

Du får bistand til daglig tannstell ut fra ditt behov.

Du har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten når du bor på sykehjem eller mottar helsetjenester i omsorgsbolig. Sykehjemmet har avtale med en fast offentlig tannklinikk. En gang i året kommer tannpleier på avdelingen og følger opp alle beboere.

Forsikring

Vi anbefaler deg å ikke ta med verdifulle eiendeler. Alternativt bør du tegne en særskilt forsikring. Vi gjør oppmerksom på at normal innboforsikring ikke erstatter tap eller skader på høreapparat. Det må tegnes en egen forsikring på dette. Dersom du er medlem i Hørselshemmedes landsforbund, har de egen forsikring som dekker bl.a. tap av høreapparat. Briller må også forsikres særskilt.

Merking av klær og eiendeler

Vi anbefaler deg å merke eiendelene dine godt.

Det er spesielt viktig å merke klær godt. Det gjøres ved å stryke på navn eller bruke en god sprittusj. Det er lurt å ha vaskeposer med navn. Vi anbefaler at pårørende tar ansvar for vask av tøy som ikke tåler maskinvask.

Møblering

På sykehjemmet vil du få et eget rom og tilgang til fellesarealer. Rommet er møblert med seng, nattbord, lenestol, bord og besøksstol. Du har mulighet til å ha med noen personlige eiendeler for å gjøre det hjemmekoselig. Dette avklares med den aktuelle enheten. Det er ikke tillatt å ta med gulvtepper. Dette for å sikre godt renhold og forhindre fall.

Brannsikkerhet på sykehjemmet

Det er røykeforbud i alle kommunale bygg. Det er kun lov til å røyke på anviste plasser. På grunn av risiko for brann er det ikke tillatt å bruke levende lys på sykehjemmet.

Egenbetaling

Egenbetaling for sykehjemsplass er fastsatt av Stortinget og justeres en gang i året. Du begynner å betale en måned etter at du har flyttet inn. Hvis du har hatt korttidsopphold over 60 døgn i løpet av kalenderåret, må du betale fra første dag. Se Priser - helse - og velferdstjenester.

Beboerkonto

Når beboere flytter inn på helse- og velferdssenteret er det mulig å opprette en konto i Sparebank 1 SMN i beboerens navn. Hovedpårørende/ verge får opplysning om kontonummer. Utgifter til frisør, fotpleie, arrangementer osv. kan belastes av denne kontoen. Enheten plikter å føre regnskap for den enkelte beboer, og det sendes ut årsregnskap til beboer/hovedpårørende/verge. Eventuelle lommepenger oppbevares på eget ansvar. Sykehjemmet oppbevarer ikke kontanter.

Opphold på sykehjem dekker ikke:

 • Utgifter til frisør og fotpleie
 • Personlige forbruksartikler som klær, sko og personlige toalettartikler
 • Briller
 • Transportkostnader til turer eller besøk til familie og venner

Verge

Har du utfordringer med å ivareta økonomien din, så anbefaler vi at du får oppnevnt en verge. Hvis du ønsker det, kan en av dine pårørende være verge. Det er det Statsforvalteren som har ansvar for. For mer informasjon se www.vergemal.no. Her vil du også finne informasjon om fremtidsfullmakt.

Renhold

På sykehjemmet har vi egne renholdere.

Se Renhold Trondheim kommune.

Kan jeg velge hvilket sykehjem jeg vil?

Du har mulighet å ønske deg til en bydel, når du får vedtak om sykehjemsplass. Det er mulig å stå på venteliste om du ønsker et annet sykehjem.

Klageadgang

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med, anbefaler vi at du gir tilbakemelding til avdelingsleder eller enhetsleder.

Hvis du ikke opplever å nå fram gjennom dialog, kan du ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst, eller du kan fremme en klage til enhetsleder. Du kan få hjelp av dine pårørende/verge eller primærkontakt til å skrive klagen. Hvis du opplever ikke å nå frem med klagen, kan du sende den videre til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Til deg som har fått plass i sykehjem på helse- og velferdssenter (PDF)

Sist oppdatert: 25.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward