Priser - helse- og velferdstjenester

Priser - helse- og velferdstjenester

Om prisene

Kommunen kan kreve at du som mottar helse- og omsorgstjenester betaler en egenandel. Bystyret har vedtatt satser for egenandel i Trondheim kommune. Kommunen kan ikke kreve egenbetaling ut over det tjenesten koster, det som kalles selvkost.

Du betaler fra den dagen du faktisk mottar tjenesten, ikke fra du mottar vedtaket.

Satser for 2024

Praktisk hjelp i hjemmet

Du betaler for antall timer som er brukt for å få utført husarbeid som for eksempel renhold, vask og skifte av sengetøy, kaste søppel, oppvask, bestilling av matvarer og lignende.

Du slipper å betale hvis du avbestiller tjenesten før klokken 15.00 dagen før. Hvis du ikke har varslet innen fristen, må du betale for de timene du har vedtak på.

Du skal ikke betale for hjelp til personlig stell og egenomsorg, som for eksempel hjelp til å stå opp og legge deg, personlig hygiene, toalettbesøk, kle av og på deg, spise og helsehjelp.

Timeprisen er avhengig av hvor mye du har i inntekt, se tabellen:

Inntekt i kroner* Beregningsperiode Pris i kr per time Maks-pris i kr per måned
  01.01.2024-31.12.2024    
Inntil 2G 237 240 230 230
2-3G 237 241 - 355 860 563 1689
3-4G 355 861 - 474 480 563 2252
Over 4G 474 481 563 2815
*Grunnbeløpet (G) i folketrygden per 01.05.2023 kr 118 620
Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold i institusjon

For korttidsopphold i sykehjem, intermediær avdeling, etterbehandlingsavdeling og i rehabiliteringssenter må du betale 193 kroner i døgnet.

Fritak for egenbetaling ved korttids døgnopphold:

 • Pasienter som overføres direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad (vedtatt 2012).
 • Brukere som har korttidsopphold på øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), fritas for egenbetaling (statlig krav).
 • Alle brukere som benytter korttidsopphold på Leistad helsehus fritas for egenbetaling.
Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon

For dagopphold i dagsenter og rehabiliteringssenter utenfor institusjon må du betale 110 kroner dagen, i tillegg kommer kost.

Hvis du varsler om at du ikke kommer senest dagen før innen kl 15.00 betaler du kun 110 kroner.

Dagopphold i sykehjem

Du må betale 110 kroner dagen, inklusive kost for dagopphold i sykehjem.

Levering av middagsmat

Du må betale 111 kroner for en middagsporsjon med dessert. Hovedrett uten dessert koster kr. 102.

Kommunal trygghetsalarm

Det er gratis å låne trygghetsalarm av Trondheim kommune. Du må betale for telefonabonnementet og tellerskrittene du bruker når du trykker på alarmen.

Hjelpen du får fra Trygghetspatruljen er gratis.

 • Hvis trygghetsalarmen må bytte plass i boligen, må du betale 365 kroner.
 • Du må betale 730 kroner hvis trygghetsalarmen må flyttes til ny adresse.
Røykvarsler til trygghetsalarm

Det er gratis med røykvarsler som er koblet til trygghetsalarmen.

Utskrivningsklare pasienter

Hvis du er utskrivningsklar pasient fra sykehuset og venter på kommunale tilbud, er du fritatt fra og betale kommunale egenandeler.

Langtidsopphold i institusjon

Som hovedregel må du betale 75 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. For den delen av inntekten din som overstiger grunnbeløpet, må du betale 85 prosent.

Du begynner å betale en måned etter at du har fått vedtak om langtidsopphold. Det gjelder også hvis du får vedtak om langtidsopphold mens du oppholder deg i institusjon. Dersom du har hatt korttidsopphold i mer enn 60 døgn i løpet av kalenderåret, må du betale fra første dag av oppholdet.

Du skal ikke betale mer enn 54 924 kroner i måneden.

Fribeløp for uønsket dobbeltrom er 48 300 kroner i året.

Framgangsmåte for beregning
 1. Skjemaet ”Oppgave over inntektsforhold (PDF)” blir utlevert fra sykehjemmet. Dette må fylles ut, og sendes Regnskapstjenesten så snart som mulig. Dette sikrer at kommunen får innhentet den mest vesentlige informasjonen for å kunne beregne korrekt egenbetaling. Det er viktig å opplyse om endringer i inntekter siden siste tilgjengelig ligning. Dette må dokumenteres. Det er også viktig å informere om beboer sitter i uskiftet bo. Dette har innvirkning dersom beboer har renteinntekter. Vi ber også om opplysning om hvor beboers post/faktura kan sendes.
 2. Regnskapstjenesten innhenter automatisk øvrige inntektsopplysninger fra NAV og Skatteetaten.
 3. Når egenbetaling er beregnet, får du tilsendt vedtak.
 4. Egenbetaling endres per 1. mai hvert år ved pensjonsoppgjøret. Det blir også foretatt avregning hvert år når skatteoppgjør foreligger. Ved skattefri måned (desember + juni for uførepensjonister) blir også egenbetaling justert. Egenbetaling blir beregnet ut fra disponibel inntekt.
 5. Ved opphør av sykehjemsplass foretas det etterberegning for gjeldende måned. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kommunen foretar en endelig etterberegning først etter at likningsoppgjør for gjeldende år foreligger, dette kan være året etter opphør av sykehjemsplassen/dødsfallet.

Dødsbo kan ikke endelig avsluttes før skatteoppgjøret er ferdig da kommunen kan ha et krav i boet eller dødsboet kan ha krav om tilbakebetaling.

Boutgifter - eksisterende bolig

Trondheim kommune kan ta hensyn til boutgifter i seks - 6 - måneder etter innleggelse, slik at oppløsning eller salg av bolig på grunn av økonomiske problemer kan utsettes.

 • Trondheim kommune kan ta hensyn til 50 prosent av faste boutgifter.
 • I tillegg kan 50 prosent av nødvendige vedlikeholdsutgifter refunderes etter søknad.

Alle boutgifter må dokumenteres dersom de skal vurderes. Utgifter som vurderes: husleie, avdrag på boliglån, gjeldsrenter, kommunale avgifter, strøm, brenselsutgifter, innbo/boligforsikring, kabel tv /internett, husalarm, bilutgifter (vegavgift og forsikring), nødvendig akutt vedlikehold (ikke oppgradering) .

NB. Fradrag for Kabel TV/internett, bilutgifter gjelder ikke enslige.

Fradrag for enslige med boutgifter
 • Rett til fradrag for boutgifter: 50% i 6 måneder. Maks fradrag kroner 7000 per måned.
 • Det kan i særskilte tilfeller gis rett til 75% fradrag for boutgifter i 6 måneder, maks fradrag kroner 10.000 per måned.
 • Ingen fradrag av boutgifter når beboer/ husstanden (felleseie har bankinnskudd over kroner 200.000.
 • Rett til fradrag for boutgifter utover 6 måneder må søkes særskilt.
 • Det gis fradrag med barnepensjon for barn under 18 år.
Fradrag for beboer med hjemmeboende ektefelle eller samboer
 • Rett til 50% fradrag i perioden beboer bor på institusjon.
 • Maks fradrag kroner 5000 per måned.
 • Ingen fradrag av boutgifter når beboer/ husstanden (felleseie) har bankinnskudd over kroner 400.000.
 • Det gis ikke fradrag for boutgifter dersom gjenværende ektefelle har krav på etterlattepensjon som er høyere enn 50% av boutgiftene.
 • Hjemmeboendes gjeldsrenter skal det i utgangspunktet ikke tas hensyn til. Dersom det kan dokumenteres at hjemmeboende og beboer hefter sammen for boliglån, kan det tas hensyn til 50% gjeldsrenter stående på hjemmeboende.
 • Det gis fradrag med barnepensjon for barn under 18 år.
 • Opphold i rusinstitusjon
 • Opphold på kommunal rusinstitusjon er gratis.

Fritak for egenbetaling

Hvis du har problemer med å betale egenandelen på de tjenestene som er listet opp overfor, kan du søke om helt eller delvis fritak for egenandel. Søknaden sender du til Helse- og velferdskontoret i bydelen din. I søknaden bør du beskrive hva som gjør at du har betalingsproblemer. Du bør også legge ved dokumentasjon på den økonomiske situasjonen din.

Når vi avgjøre om du skal ha betalingsfritak, tar vi blant annet hensyn til hva du har i inntekt, gjeld og formue, og/eller andre personlige forhold.

Vaksinepriser

Prisliste vaksinasjon 2024

Vaksineprisene nedenfor inkluderer innkjøpspris og et hygienetillegg på kr 109 per vaksine. Alle priser er inkludert mva.

Timer som ikke er avbestilt innen åpningstid dagen før avtalen, blir belastet med et gebyr på kr 370.

Vaksinepriser

 • Denguefeber (Qdenga), kr. 1089
 • Difteri, stivkrampe og kikhoste - revaksinering (Boostrix), kr 339
 • Difteri, stivkrampe, kikhoste, og poliomyelitt - revaksinering (Boostrix polio), kr 364
 • Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt - grunnvaksinering (Tetravac),       kr 379
 • Gulfeber (Stamaril), kr 489
 • Hepatitt A, barn (Havrix), kr 359
 • Hepatitt A, voksen (Havrix), kr 384
 • Hepatitt B, barn (Engerix-B), kr 309
 • Hepatitt B, voksen (Engerix-B), kr 344
 • Hepatitt A+B, barn (Twinrix), kr 504
 • Hepatitt A+B, voksen (Twinrix), kr 639
 • Hib - Haemophilus influenzae type b(Act-Hib), kr 444
 • HPV , (Gardasil 9), kr 1729
 • HPV, (Cervarix), kr 1004
 • Herpes zoster (Shingrix), kr 2034
 • Japansk encefalitt (Ixiaro), kr 1004
 • Meningokokk ACWY (Nimenrix), kr 499
 • Meningokokk B (Bexsero), kr 1109
 • Meslinger, røde hunder, kusma (MMR), kr 0
 • Pneumokokker over 2 år (Pneumovax), kr 454
 • Pneumokokker (Prevenar 13), kr 809
 • Poliomyelitt (Imovax polio), kr 259
 • Rabies (Rabipur), kr 789
 • Skogflåttencefalitt (TBE,Ticovac) barn, kr 459
 • Skogflåttencefalitt (TBE, Ticovac) voksen, kr 479
 • Stivkrampe (Tetavax), kr 204
 • Tyfoidfeber (Typhim Vi), kr 314
 • Tyfoidfeber (Vivotif, 3 kapsler), kr 235
 • Vannkopper (Varilrix / Varivax), kr 569 / 584

Vaksine mot Mpox (Imvanex) og RS-virus (Abrysvo / Arexvy) har vi ikke i beholdning, men disse bestilles opp ved behov.

Konsultasjonspriser

 • Enkeltperson, ny reise, kr. 370
 • Enkeltperson, påfyll, kr. 250
 • Konsultasjon barn/ungdom under 16 år, kr. 250
 • Barn under 16 år sammen med andre betalende familiemedlemmer, gratis.
 • Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 250
 • Gruppe på 20-29 personer, per person kr. 174
 • Gruppe på 30 personer eller flere, per person kr. 115
 • Studentkonsultasjon kr. 250
 • Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 127
 • Attest for utført tuberkulosekontroll kr. 222
 • Ikke møtt til time kr. 370

Nybosatte flyktninger

Hvis du er nybosatt flyktning og venter på tildeling av fastlege eller er asylsøker med endelig avslag på søknad om opphold, slipper du å betale egenandel ved flyktningehelsetjenesten.

Egenandel for kommunale fysioterapitjenester

Pasienter som mottar fysioterapi betaler egenandel i tråd med nasjonale takster som du finner på helsenorge.no. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Disse er fritatt fra betaling av egenandel.

Du betaler heller ikke egenandel hvis du har fysioterapi som del av et tverrfaglig team, som for eksempel Tidlig innsats, Hverdagsrehabilitering eller Rehabiliteringsteam.

For nærmere informasjon se Enhet for fysioterapitjenester sine egne sider.

Faktura

Du finner fakturaer fra Trondheim kommune på Min side.

Sist oppdatert: 12.07.2024

Fant du det du lette etter?