Klage

Klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter.

I avsnittene under finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage på helsetjenester, barnehage, skole eller parkering.

Helsetjenester

Som innbygger har du mange rettigheter. Hvis rettighetene dine blir brutt, kan du bruke klageretten din. Du kan selv velge hvordan du vil sende klagen til oss, men unngå å bruke e-post siden klagen din sannsynligvis vil inneholde sensitive opplysninger og e-post ikke er en sikker løsning.

Hva kan du klage på?

 • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • Kritikkverdige forhold
 • Saksbehandlingen

Klage på vedtak

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener du har rett på, eller du ikke er fornøyd med hvilke tjenester og omfanget av tjenestene du innvilges, må du rette klagen til Helse- og velferdskontoret. Klageadgangen er beskrevet i vedtaket.

Klage på tjenesten

Ombud for helse, omsorg og oppvekst kan informere deg mer om dine rettigheter.

Ønsker du å klage på måten enheten utfører tjenester på, eller den enkelte tjenesteyteren som kommer til deg, skal du henvende deg til den enheten som du mottar tjenestene fra. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, kan du sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken. Dette kan gjøres elektronisk.

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren, er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Du kan videre ha rettigheter til å søke Norsk pasientskadeerstatning dersom visse vilkår er oppfylt.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage kan Ombud for helse, omsorg og oppvekst bistå deg.

Nyttige lenker

Barnehage

Klage på enkeltvedtak

Ønsker du å klage på et vedtak som handler om ditt barn? Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet det. Det skal stå i vedtaket om du kan klage på det og hvordan. Det er Oppvekstadministrasjonen som behandler klager på vedtak vi har fattet på vegne av Trondheim kommune. Noen ganger blir klagene også sendt videre til formannskapet og/eller Statsforvalteren for endelig behandling.

Du kan klage på følgende enkeltvedtak til Oppvekstadministrasjonen

 • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
 • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.
 • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.

Send din klage til:

Trondheim kommune, Oppvekstadministrasjonen
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

eller på

Klage over psykososialt barnehagemiljø og andre forhold i barnehagehverdagen

Barn har ifølge Barnehagelovens Kapittel VIII rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Er du bekymret over at ditt barn ikke har det godt i barnehagen, oppfordrer vi deg til å snakke om dette med barnehagen først, før du går videre til et høyere nivå.

Slik går du frem:

 1. Kontakt barnehagens ledelse først
  Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen. Da gir du barnehagen mulighet til å gi tilsvar på forholdet du klager på. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.
 2. Kontakt barnehageeier
  Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

 3. Send en klage eller bekymring til Oppvekstadministrasjonen som tilsynsmyndighet.

Opplever du å ikke bli møtt med din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til Oppvekstadministrasjonen, enten på , eller i brev til Trondheim kommune.

Postadresse: Oppvekstadministrasjonen, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim.

Ikke send sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Skole

Klage på enkeltvedtak

Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet vedtak etter opplæringsloven. Dette er enten nærskolen, fylkeskommunen eller Oppvekstadministrasjonen. Det skal stå i vedtaket om og hvordan du kan klage på det. Oppvekstadministrasjonen behandler klager på vedtak vi har fattet, før de eventuelt blir oversendt til formannskapet og/eller Statsforvalteren for endelig behandling.

Du kan klage på følgende enkeltvedtak

Skolemiljø

Alle elever i grunnskolen har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis du opplever at ditt barns skolemiljø ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, ta kontakt med skolen, som har et aktivitetsplikt i tråd med Opplæringslovens §9-A. Les mer om elevenes rettigheter på Udirs sider.

Byggevedtak

Hvordan klage på et byggevedtak

Parkering

Sist oppdatert: 03.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward