Forsøpling

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommunen har et ansvar for å unngå forsøpling. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du blant annet i politivedtektene for Trondheim.

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til brannvesenet på telefon 110.

Alle har medansvar for en ren og trivelig by

Den enkelte abonnent har ansvar for orden og ryddighet rundt sine avfallsbeholdere. Hvis det ikke er satt opp avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Driver av kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel og liknende har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet (forurensningsloven § 35).

Ingen må lagre eller handtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet (forurensningsloven § 28). Den enkelte må selv sørge for å frakte grovavfall som kasserte møbler, bygningsavfall og hvitevarer til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen, eller andre godkjente mottak.

Avfall skal ikke være skjemmende eller til skade for miljøet

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. Forsøpling oppstår ofte ved at småavfall blir mistet og havner på avveie. En annen form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak, på egen eiendom. For enkelte kan det gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at det blir dannet ulovlige avfallsplasser, eller villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. (Kilde: Miljødirektoratet)

Kommunens ansvar når det gjelder forsøpling er fordelt på flere enheter

Trondheim parkering har ansvaret for å håndheve kapittel 4 og 5 i politivedtekten for Trondheim, som omfatter blant annet forsøpling på offentlig sted. Ved brudd på vedtekten kan det ilegges et miljøgebyr.

Kommunens Miljøenhet har ansvaret for å håndheve forurensningsloven når det gjelder forsøpling på privat grunn. Ved melding om forsøpling, blir det først prøvd å finne spor etter den/de skyldige. Vedkommende vil da få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, så er det grunneieren som sitter igjen med problemet, (forurensningsloven § 37).

Den som har ansvaret for vedlikehold av offentlig veg, vanligvis Trondheim bydrift eller Mesta, har også ansvaret for rydding av vegbanen, veggrøfter og vegskråninger. Ansvaret omfatter også å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlig veg utenfor tettbygd strøk, (forurensningsloven § 36).

Trondheim bydrift har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere samt nødvendig rydding i kommunens parker, friområder, utfartssteder, badestrender og liknende Trondheim bydrift rydder også bort forsøpling og forurensning i nedslagsfeltet til Jonsvatnet, som er byens drikkevannskilde.

Trondheim Renholdsverk rydder rundt returpunkter (papp/papir og glass/metall-containere) på sentrale steder i kommunen.

Hageavfall

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie.

Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Lovverket

Bestemmelser om forsøpling i Trondheim

Politivedtektene for Trondheim kommune definerer hvilke regler som gjelder på offentlig sted når det gjelder forsøpling.

Forurensningsloven har også bestemmelser om forbud mot forsøpling og ulovlig tømming av eller oppbevaring av avfall. Også forskrift om miljørettet helsevern har aktuelle bestemmelser.

Utdrag fra forskrift om politivedtekt, Trondheim kommune:

Kapittel 4. Huseiers plikter på offentlig sted

§ 4-1. Rydding og renhold av fortau

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelveg, rennestein ut til midten av kjørebanen. Eier plikter også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Kapittel 5. Hindre tilgrising og forurensing

§ 5-1. Hindre tilgrising og forurensing

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

å kaste glass, flasker, plast, papir, sigarettstumper, tyggegummi eller annet avfall å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller liknende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg og innretninger å henge opp kunngjøringer, plakater eller liknende uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller liknende som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet å urinere § 5-2. Renhold etter kiosksalg, arrangement og liknende.

Den som driver salg fra kiosker eller annen lignende virksomhet på eller ut mot offentlig sted skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som driver slikt salg eller arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Forskrift om miljørettet helsevern omhandler hygieniske forhold ved håndtering og oppbevaring av avfall.

Forurensningsloven bestemmer forbud mot forsøpling og ulovlig tømming av eller oppbevaring av avfall.

Veiledning og tilsyn

Kommunens Miljøenhet ved faggruppe Miljørettet helsevern gir veiledning og utfører tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med renovasjon og avfallshåndtering. Enheten har også kontroll med forsøpling, blant annet bilvrak.

Sist oppdatert: 20.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006