Støy fra musikkanlegg og høyttalere

Støy fra musikkanlegg og høyttalere

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00.

Utekonsert i Trondheim
Utekonsert i Trondheim

For naboer

Som nabo skal du varsles minst to uker i forkant av utendørs arrangement med forventet stor lydproduksjon.

Ved fasaden på de mest utsatte boligene skal gjennomsnittet på lydnivået over 30 minutter ikke ligge over 75 dB (A). Ved lydmåling skal det også ta hensyn til bassfrekvensene i musikken, ved en C-måling. I en slik måling er lydkravet 90 dB (C). For permanente idrettsanlegg er lydkravet noe strengere.

For arrangører

Utendørs konserter/høyttalerbruk avsluttes senest klokken 23.00.

Varsle

Naboer skal varsles helst 4 uker men minimum to uker før arrangementet. Varslingen skal inneholde informasjon om:

 • Beskrivelse av arrangementet
 • Start- og sluttidspunkt for konserten/arrangementet eller annen bruk av høyttalere (inkludert rigging og lydprøver)
 • Kontaktperson før, under og etter arrangementet
 • Informasjon om avbøtende tiltak
 • Informasjon om eventuelle kompenserende tiltak
 • Informasjon om lydmålinger og måleresultater.

Klima- og miljøenheten varsles tilsvarende minimum 4 uker på e-post:

Retningslinjer for lydnivå på arrangementer

Inne på publikumsområdet er det egne krav til lydnivå:

 • Varslingsgrense: Overstiger gjennomsnittet på lydnivået over 30 minutter 92 dB (A), skal arrangøren varsle publikum om fare for hørselsskade gjennom tydelige oppslag eller liknende.
 • Absolutt grense for lydnivå er 99 dB (A) over et gjennomsnitt på 30 minutter, alternativt 100 dB målt over 15 minutter.
 • For barne-/ og familiearrangementer er grense for lydnivå 94 dB (A) over et gjennomsnitt på 15 minutter.
 • Absolutt grense for lyder av kort varighet er 135 dB (A). Høyere lyd enn dette er skadelig for hørselen.

Arrangement må holde et lydnivå som er helsemessig forsvarlig for omgivelsene. Mellom klokken 07.00 og 23.00 er lydkravet ved fasade på de mest utsatte boligene:

 • LpA, eq 30min = 75 dB
 • LpC, eq 30min = 90 dB
Forklaring av faguttrykkene

Kort forklart snakker vi om det gjennomsnittlige lydnivået over 30 minutter når det gjelder grensene for hva som er helsemessig forsvarlig.

Desibelskalaen og dBA

De fleste lyder vi hører er sammensatt av mange forskjellige frekvenser. For å kunne beskrive lydnivået til slik lyd på en enkel måte, summerer vi nivået i alle frekvensene til ett tall. Når vi måler lydtrykknivå (lydstyrke) brukes desibelskalaen. Som oftest brukes en såkalt A-veiet skala (dBa eller dB(A) som er tilpasset mennesker med normal hørsel.

Veiekurver for lydtrykknivå, LpA og LpC

Hørselen vår er ikke like følsom for alle frekvensene. Den er best i området for talefrekvensene, dårligere for basslyder og diskantlyder. Frekvensveiekurve A etterlikner ørets følsomhet. Veiekurve A blir i stor utstrekning brukt når lydens styrke skal bedømmes. A-veid lydtrykknivå i dB betegnes LpA. 

Veiekurve C demper ikke bass- og diskantlyd i samme grad som veiekurve A, og brukes ofte for å beskrive lavfrekvent lyd. Veiekurve C blir også en del brukt i forbindelse med verdier for maksimalnivå, blant annet i støyforskriftene til arbeidsmiljøloven. Ved høye nivåer fra ca. 100 dB og oppover, beskriver veiekurve C bedre hvordan øret oppfatter de ulike frekvensene enn veiekurve A. C-veid lydtrykknivå i dB betegnes LpC.

Ekvivalent lydnivå, Lekv,T Leq,T

Lekv,T er gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen ganger markeres det at det er A-veid verdi med en A foran ekv. Normalt er det underforstått.

Se også:

Grunneiere og andre myndigheter kan stille strengere krav til lydnivå og tidsrom enn det retningslinjene til Trondheim kommune sier.

For nærmere beskrivelse av retningslinjene, se saksprotokoll med vedtak fra formannskapet.

Har du spørsmål om retningslinjene kan du ta kontakt med Klima- og miljøenheten på e-post:

Lydmålinger

Som arrangør kan du bli pålagt å gjennomføre lydmålinger i områder som opplagt blir berørt av arrangementet. Dette avklares på forhånd med Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten.

Lerkendal stadion Foto: Jørn Adde

Idrettsanlegg

Permanente idrettsanlegg skal ikke virke forstyrrende for nabolaget.

Ved fasaden på de mest utsatte boligene i nærheten av høyttaleranlegget skal lydnivået over et gjennomsnitt på 30 minutter ikke ligge over 65 dB (A) mellom klokken 07.00 og 23.00.

Søke om unntak

Dersom arrangementet forholder seg til retningslinjene, kreves det ikke søknad etter Folkehelseloven.

Det gis anledning til å søke kommunen om unntak fra bestemmelsene dersom lydnivået ved omkringliggende boliger kommer til å overskride retningslinjene.

Det kan ikke søkes unntak fra grenseverdiene på publikumsområdet. Søknaden skal sendes inn senest en måned før arrangementet.

Søknad om unntak sendes til:

Gatemusikanter/ tiggere/ aktivitet på offentlig sted

Ifølge forskrift om politivedtekt for Trondheim kommune må den som ønsker å opptre på eller ut mot offentlig på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler eller lignende.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte politiet på telefonnummer 02800.

Veileder og mer informasjon

Sist oppdatert: 06.05.2024

Fant du det du lette etter?