Støy

Støy

Støy kan være et problem for mange og det er en god del støykilder som kan skape konflikt. Enkelte støykonflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

Barn som holder seg for ørene på grunn av støy
Støy kan ramme alle aldersgrupper

Hvor kan du klage

Ta først kontakt med den som bråker. Dette kan være den som utfører arbeid eller den som eier eiendommen.

Her får du en oversikt over mulige støykilder og hvor du kan henvende deg hvis du opplever støyplager.

Våre nettsider om støy

Vegtrafikk

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik til at de berøres av trafikkstøy. Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart.

Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye veiprosjekter.

Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Mer informasjon om støy fra riksveger finnes på Statens vegvesen sine nettsider om støyplager.

For å finne ut om det gjelder kommunal, fylkes- eller riksveg kan du slå opp på kartet på for eksempel finn.no.

kartutsnitt fra finn.no med symboler for fylkes- og riksveg
Kommunal veg har ingen nummerering, fylkesveg har fire tall på hvit bakgrunn, og riksveg har tall og bokstaver på grønn bakgrunn

Jernbanetrafikk

Støyforholdene vurderes etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte BaneNor eller Statens jernbanetilsyn.

Trikk

Ta kontakt med Boreal på telefon 91 55 58 88 eller e-post:

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden må påregnes i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 med tilhørende veileder. Kapittel 4 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

I reguleringsplaner og byggesaker stilles det krav om at utbygger/ansvarlig foretak utarbeider en plan for beskyttelse av nærmiljøet. Planen skal også vise hvordan bygge- og anleggsarbeidet kan utføres innenfor gjeldende støyregelverk.

Veiarbeid med maskiner

Ved spesielt støyende aktiviteter som sprengning, spunting og pæling, boring og pigging og alt nattarbeid, skal naboer varsles minst én uke før oppstart. Når byggesakskontoret har gitt tillatelse til tiltak er det tiltakshaver eller det ansvarlige foretakets plikt å følge lovens tekniske krav. Byggesakskontoret kan føre tilsyn.

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensene i regelverket overskrides, skal naboer varsles. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er kortvarige.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Dersom dette ikke fører fram, kan du henvende deg til Byggesakskontoret.

Industri/ næringsvirksomhet, bedrift

Industri

Industribedrifter har vanligvis tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Disse inneholder ofte støygrenser, og da primært når det gjelder utendørs støy. Det er statsforvalteren som gir slike tillatelser.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt Statsforvalteren i Trøndelag.

Næringsvirksomhet og bedrifter uten konsesjon

Eksempler på dette er restauranter, treningsstudio, verksteder, varelevering til bedrifter osv.

Hvor kan du henvende deg?

Vi anbefaler at du i første omgang kontakter den som er ansvarlig for støyen, det vil si bedriften.

Det er flere regelverk som kan vurderes i slike saker; politivedtekter, naboloven, byggeforskrifter/reguleringsplanbestemmelser, folkehelseloven/forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven.

Dersom henvendelse til bedriften ikke fører fram, kan du kontakte Klima- og miljøenheten i kommunen.

Gatemusikanter/ tiggere/ aktivitet på offentlig sted

Ifølge forskrift om politivedtekt for Trondheim kommune må den som ønsker å opptre på eller ut mot offentlig på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte politiet på telefon 02800.

Tekniske installasjoner

Bygningstekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper, vifter og ventilasjonsanlegg, er omfattet av støykrav i byggteknisk forskrift (TEK 17).

Varmepumpe

Det er eier av varmepumpen som har ansvar for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner. Dersom det støyer uforholdsmessig mye fra en nyinstallert vifte eller liknende, kan dette tyde på feil ved utstyret eller monteringen. Det er da installatørens ansvar å dokumentere at lydnivået er innenfor regelverket.

Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle lydnivået.

Hvor kan du henvende deg?

Du bør først kontakte eier av anlegget.

Dersom dette ikke fører fram, kan du kontakte Byggesakskontoret for å avklare om dette er en ulovlighet.

Nabostøy

Noen ganger oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven.

Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Tvister avgjøres av Forliksrådet.

Hvor kan du henvende deg?

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. Du bør først kontakte den som er årsaken til problemet.

Dersom du bor i borettslag/sameie bør du også kontakte styret. Om støyen er ulovlig avhenger av om den overstiger grensen for hva som må anses som urimelig eller unødvendig, eller om grensene i vedtektene eller ordensreglene for borettslaget/sameiet er oversteget, dersom disse stiller strengere krav.

Konserter og utendørs arrangementer

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00.

Som nabo skal du varsles minst to uker i forkant av utendørs arrangement med stor lydproduksjon.

Konsert med lys og røyk på scenen

Hvor kan du henvende deg?

Du bør kontakte arrangøren dersom du er plaget av et pågående arrangement. Dersom dette ikke fører fram, kontakt politiet på telefon 02800.

Klima- og miljøenheten ønsker melding om støyproblemer fra arrangementer/konserter slik at vi kan ta dette opp med arrangøren ved senere lignende arrangement.

Melding kan sendes på e-post til:

Dyrehold

Ta kontakt med naboen først. Om det ikke løser seg, kontakt Klima- og miljøenheten. Dersom forholdene berører dyrevelferd, bør Mattilsynet kontaktes.

Brøyting av parkeringsplasser om natten

Ta kontakt med eier av parkeringsplassen.

Asfaltering om natten

Ta kontakt med vegeier.

Støy fra isbilen

Ta kontakt med selskapet som eier isbilen.

Gjeldende regler finnes i lov om helligdagsfred, og i politivedtektene for Trondheim kommune.

Idrettsanlegg/ballbinger/skateanlegg

Helsedirektoratet har laget veileder om støy fra nærmiljøanlegg. I hovedsak er det ingen regler for støy fra barns lek, men det finnes retningslinjer for anbefalt avstand mellom slike anlegg og nærmeste bolig. I veilederen er det beskrevet anbefalte støygrenser og mulige bygningsmessige tiltak for å redusere støy fra konstruksjoner.

Støyveileder for nærmiljøanlegg-Forside

Du kan kontakte Klima- og miljøenheten på e-post:

Landbruksvirksomhet

Dette er støy knyttet til bruk av maskiner og annet mobilt utstyr samt støy fra stasjonære anlegg/driftsbygninger (for eksempel låvetørkeanlegg).

Støy fra vanlig landbruksvirksomhet er unntatt fra forurensningsloven, og mesteparten av landbruket ligger i LNF-områder med tilstrekkelig avstand til ordinære boliger.

Skurtresker ute på åkeren

Kommunen kan kreve retting etter folkehelseloven dersom belastningen er uforholdsmessig høy.

Du kan kontakte Klima- og miljøenheten på e-post:

Hva kan kommunen gjøre?

Trondheim kommune ved Klima- og miljøenheten kan:

  • Gi råd om hvordan støyproblemer eventuelt kan reduseres og hvem som er riktig myndighet for saken.
  • Fatte vedtak for å redusere støynivået dersom det finnes lovhjemmel innenfor vårt regelverk.
  • I enkelte saker være behjelpelig med å foreta orienterende støymålinger og vurdere støynivået i forhold til ulike lovverk.
  • Bistå med oversikt over støyforholdene fra veitrafikk langs store deler av veinettet i Trondheim. Støykart ligger på kommunens hjemmesider, som vedlegg til kommuneplanens arealdel.
  • Som høringsinstans til kommunale planer undersøke om planen ivaretar retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), og at den ikke skal føre til framtidige støyproblemer.
  • Stille krav til støynivåer ved bygge- og anleggsvirksomhet, spesielt for kveld og natt. Som norm benyttes de nevnte statlige planretningslinjene (T-1442), som har et eget kapittel om dette temaet.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 28.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward