Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

Dyrka og dyrkbar jord er nødvendig for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Hvis eieren ønsker å bruke dyrka eller dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon, må hen søke om tillatelse.

I kartportalen Kilden kan du se om det er registrert dyrka eller dyrkbar jord på din eiendom. Søk i kartet på din adresse. Arealinformasjon og eiendomsgrenser er synlige ved målestokk større enn 1:15.000.

Omdisponering

Omdisponering betyr at det gis tillatelse til at dyrka eller dyrkbar jord kan brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. I utgangspunktet er det forbudt med omdisponering, men kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse. Det finnes ikke et eget skjema for å søke omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. For å søke må du sende et skriftlig fritekstbrev.

Søknadsfrist: løpende.

Søknaden må inneholde

 • Hvem som søker og grunnopplysninger om eiendommen.
 • Eiendommens totalareal, inklusive hvor mye av dette som henholdsvis er fulldyrka jord, overflatedyrka jord/gjødsla beite, skog og annet areal.
 • Når eiendommene består av flere teiger, må det fremgå hvordan teigene ligger i forhold til hverandre.
 • Hva slags bebyggelse det er på eiendommen.
 • Planstatus for området som omfattes av søknaden.
 • Formålet med omdisponeringen, og hvorfor du bør få samtykke.
 • Eventuelle rettigheter tilknyttet eiendommen.
 • I tillegg skal du legge ved kart eller skisse for eiendommene, hvor arealet du ønsker omdisponert er tegnet inn.

Sende søknad

Send søknaden med vedlegg til kommunen der eiendommen ligger, på e-post: eller som brev i posten. 

Deling

Deling betyr at grenser justeres enten for å lage ny eiendom eller overføre areal mellom eiendommer. Dette gjøres ved at den nye eiendommen, dersom det blir gitt tillatelse, får et nytt gårds- og bruksnummer og nye grenser trekkes opp i matrikkelen. Dette gjør matrikkelmyndigheten i kommunen. For landbrukseiendommer kreves det en tillatelse fra landbruksmyndigheten i kommunen før man kan søke om å opprette en ny matrikkelenhet. 

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Hvis du skal søke om deling kan du benytte søknadsportalen. Hvis du i første omgang bare ønsker å få søknaden behandlet etter jordloven, kan du sende et fritekstbrev til Trondheim kommune, Klima og miljøenheten. Da må du sende inn separat søknad til byggesakskontoret etterpå.

Søknadsfrist: løpende.

Vi må ha disse opplysningene for å behandle en søknad om deling etter jordloven:

 • Hvem som søker og grunnopplysninger om eiendommen.
 • Eiendommens totalareal, inklusive hvor mye av dette som henholdsvis er fulldyrka jord, overflatedyrka jord/gjødsla beite, skog og annet areal.
 • Når eiendommene består av flere teiger, må det fremgå hvordan teigene ligger i forhold til hverandre.
 • Hva slags bebyggelse det er på eiendommen.
 • Planstatus for området som omfattes av søknaden.
 • Formålet med delingen, og hvorfor du bør få samtykke.
 • Eventuelle rettigheter tilknyttet eiendommen.
 • I tillegg skal du legge ved kart eller skisse for eiendommene, hvor arealet du ønsker fradelt er tegnet inn.

Sende søknad

Send søknaden med vedlegg til kommunen der eiendommen ligger, på e-post eller som brev i posten. 

Du kan kontakt oss på epost dersom du har spørsmål om deling og omdisponering:

Sist oppdatert: 29.05.2024

Fant du det du lette etter?