Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrka jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Omdisponering

Omdisponering betyr at det gis en tillatelse for at dyrka jord eller dyrkbar jord kan brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. I utgangspunktet er det forbudt med omdisponering, men kommunen kan i særlige tilfeller gi en tillatelse.

Deling

Deling betyr å endre fastsatte grensene til en eiendom. Dette gjøres ved at den nye eiendommen, dersom det blir gitt tillatelse, får et nytt gårds- og bruksnummer og nye grenser trekkes opp i matrikkelen. Dette gjør matrikkelmyndigheten i kommunen. For landbrukseiendommer kreves det en tillatelse fra landbruksmyndigheten i kommunen før man kan søke om å opprette en ny matrikkelenhet.

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om deling og omdisponering!

Sist oppdatert: 10.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward