Deling av eiendom

Deling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommen som kan søke om deling av eiendom.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Delesaksinformasjon

Bygge- og delesaksinformasjon om din eiendom på Min side

Slik søker du

Undersøk dette først

Reguleringsplan for området

 • Hva er eiendommen regulert til?
 • Er den nye tomtegrensen vist i plankartet?

Kommuneplanens arealdel:

 • Hva er planformålet?
 • Hva er kravene til parkering og uterom i dette området?

Adkomst, vann og avløp, støynivå, størrelse og kvalitet på uterom er også tema som du må sjekke ut og beskrive i en søknad.

Gjelder det deling av landbrukseiendom? Da er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene i kommunen.

Hvis eiendommen er utfordrende å bygge på bør du vurdere å søke om byggetillatelse samtidig som delingen. Sakene vil da bli behandlet parallelt.

Du kan bestille en forhåndskonferanse for å avklare muligheten for fradeling.

Send ut nabovarsel

Nabovarsel - en veiledning

Fyll ut søknadsskjema

Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Alle signaturer må være originale.

Søknaden må ha følgende vedlegg:

1. Kart

Kart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som viser ønsket grense og avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer.

 • Dersom søknaden gjelder opprettelse av tomt for ny bolig må kartet i tillegg vise gjeldende regulering og foreslått ny bebyggelse.
 • Dersom tomta er bratt eller har dårlige grunnforhold kreves det en geoteknisk vurdering. Du bør også legge ved et terrengsnitt.

2. Følgebrev

Følgebrev med redegjørelse for:

 • Størrelse på både ny og gjenværende tomt.
 • Støynivå, størrelsen og kvaliteten på uteoppholdsarealene som oppfyller kravene i kommuneplanens arealdel.
 • Tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
 • Eventuelle dispensasjoner fra reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.
 • Eventuell tinglyst erklæring om rett til adkomst over naboeiendom frem til offentlig vei.
 • Eventuell tinglyst erklæring om rett til å legge, ha liggende og vedlikeholde vann- og avløpsledninger over naboeiendom.
 • Eventuell tinglyst erklæring om rett til å vedlikeholde bebyggelsen fra naboeiendom.
 • Eventuelle nabomerknader og egne kommentarer til merknadene.
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter.

3. Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel sammen med kvittering for utsendt nabovarsel.

Mer om hvordan du søker

Støynivå

Ved fradeling til boligformål må boenhetene ha tilgang til egnet uterom som tilfredsstiller kravene støynivå.

Dersom kommunens støysonekart viser at foreslått uterom eller ny bolig vil være i gul eller rød støysone, må rapport fra støykonsulent legges ved søknaden. Tips: klikk på fanen "tegnforklaring" og deretter "Støysoner 2017". Støysoner blir synlige ved målestokk 1:20.000 og større.

Parkering

Lag en kartskisse som viser at kravene til parkeringsplasser er ivaretatt for både bil og sykkel.

Parkeringskravet gjelder både for den nye og den gjenværende eiendommen.

Se mer om temaet i Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2025, vedlegg 15, punkt 14.

Kart som viser parkeringssonene Midtbysonen, Indre sone, Midtre sone og Ytre sone

Kilde: Krav til parkering - veileder, side 9.

Krav til antall parkeringsplasser for bil

Arealkategori Grunnlag pr. parkeringsplass Midtbyen Indre sone Midtre sone Ytre sone
Bolig 70 m2 BRA el. boenhet   Min 0,5 Min 0,8 Min 1,2
Kontor 100m2 BRA Maks 0,25 Maks 0,5 Min-Maks 0,5-1 Min-Maks 1-2
Forretning og service 100 m2 BRA Maks 1 Maks 1,25 Min-Maks 1-1,5 Min-Maks 1,5-4

Dersom det ikke er tilstrekkelig areal til å oppfylle kravene til både uterom og parkering, skal uterom prioriteres foran parkering.

Boligparkering bør samles og plasseres ved inngang til felt. Atkomst til boliger skal være mest mulig bilfri, utenom nyttetransport.

Krav til Krav til antall parkeringsplasser for sykkel

Arealkategori Grunnlag pr. parkeringsplass Midtbyen Indre sone Midtre sone Ytre sone
Bolig 70 m2 BRA el. boenhet Min 2 Min 2 Min 2 Min 2
Kontor 100m2 BRA Min 2 Min 2 Min 1,75 Min 1,5
Forretning og service 100 m2 BRA Min 2 Min 2 Min 1,5 Min 1

Kilde: Utdrag fra Krav til parkering - veileder, side 7.

Uterom

Kravet til uterom er

 • 50 m2 per boenhet eller per 100 m2 BRA i midtre og ytre sone
 • 30 m2 per boenhet eller per 100 m2 BRA i midtbyen og indre sone
 • 70 m2 per boenhet eller per 100 m2 BRA når det er mer enn 200 meter trygg gangveg til nærmeste offentlige lekeplass.

Kravet til uterom gjelder både for den nye og den gjenværende eiendommen.

Uterom som kan regnes med må inneha gode kvaliteter (solforhold, tilgjengelighet, brukbarhet etc.). Areal til kjøring eller parkering skal ikke regnes med.

Se mer om dette i Krav til uterom - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2025, vedlegg 16.

Soneinndeling krav til uterom

Illustrasjon hentet fra side 5 i Krav til uterom - veileder

Dispensasjon

Hvis søknaden er i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan, kreves det dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2.

Søknad om dispensasjon må begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset.

Du må også søke om dispensasjon dersom ny grense ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Avkjørsel

Dersom fradelingen krever opparbeidelse av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg, må du redegjøre for dette i følgebrevet.

Slik søker du om avkjørsel.

Erklæringer/avtaler

Legg ved erklæringer eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold dersom det går over andre eiendommer.

Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.

Det kan også være behov for andre erklæringer eller avtaler.

Pris

Når du skal dele en eiendom, må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet.

Behandlingstid

 • En søknad om fradeling skal normalt avgjøres av kommunen innen 12 uker. En søknad om fradeling som ikke medfører dispensasjon, ikke har nabomerknader og som ellers er i henhold til plan skal avgjøres av kommunen innen 3 uker.
 • I tillegg kommer den tiden det tar å gjennomføre oppmålingen med tinglysing, for tiden 8-10 uker.

Saksgang

 • Søknaden behandles av Byggesakskontoret etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m.
 • Når delingstillatelse er gitt, sendes saken til kommunens oppmålingsavdeling for gjennomføring. Noen ganger er det satt vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.
 • Oppmålingsavdelingen holder oppmålingsforretning. Eiere av eiendommen og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente grenser påvist og merket.
 • Etter oppmåling og tinglysning får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Holtermanns veg 7, Trondheim.

Telefon: 72 54 25 00

Sist oppdatert: 14.02.2024

Fant du det du lette etter?