Tilskudd og erstatning

Tilskudd og erstatning

Denne siden forteller deg som har tilknytning til landbruket hvilke tilskudds- og erstatningsordninger som finnes.

Næringstiltak - bynært landbruk og urban dyrking

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Gjødslingsplan og sprøytejournal

Brudd på bestemmelser om gjødslingsplan og sprøytejournal vil medføre avkorting i produksjonstilskudd, jamfør forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Legge om til økologisk drift på gården

Ta kontakt med oss eller Debio for spørsmål om økologisk landbruk!

Avløsning ved ferie og fritid

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag, en avløserring eller kommunen. Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter.

Nasjonalt miljøprogram

Miljøprogramsatsingen skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synliggjøre jordbrukets samlede miljøinnsats og øke forankringen av miljøarbeidet både regionalt og lokalt.

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Ordningen omfatter særskilte miljøformål i landbruket:

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskudd etter denne forskriften skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdrifta.

Om tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Tilskudd til drenering er utvidet til å gjelde alle planerte arealer

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er endret. For planerte arealer kan det fra og med 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Øvrige arealer må fortsatt ha vært grøftet tidligere for å være berettiget til tilskudd.

Det er laget nytt søknadsskjema som skal brukes. I tillegg er det laget to nye skjemaer for plan og miljødokumentasjon som vi anbefaler at dere fyller ut.

Ta kontakt ved spørsmål, eller om du går med planer om å drenere!

Avlingsskade - tilskudd ved produksjonssvikt

  • Tilskudd ved produksjonssvikt
  • erstatning ved avlingssvikt
  • tilskudd etter vinterskader på eng
  • erstatning ved svikt i honningproduksjon
  • erstatning ved tap av bikuber

Informasjon fra Innovasjon Norge

Midlene til tradisjonelt landbruk er brukt opp for i år, og Innovasjon Norge vil ikke behandle flere saker. Dersom det kommer ekstrabevilgninger vil det komme info om dette.

Men det er fortsatt midler igjen til ny næringsutvikling på gårdsbruk. Foredling av tre, reiseliv og opplevelser, matspesialiteter og Inn på tunet er fortsatt prioriterte områder.

Ta kontakt med Klima- og miljøenheten dersom du har spørsmål:

 

Tilskuddsmidler til regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene) i landbruket

Trøndelag fylkeskommune har fra 2021, som del av regionreformen, overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler (tidligere BU-midler).

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer.

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.

Sist oppdatert: 24.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward