Jakt i Trondheim

Jakt i Trondheim

Det drives jakt på flere viltarter i Trondheim, og den viktigste, i form av kjøttutbytte og antall jegere, er elgjakten. Andre arter det jaktes på er rådyr, hjort, bever og en del andre småviltarter som rev, hare, storfugl, orrfugl, jerpe, rype og sjøfugl/vadefugl.

Jaktbare viltarter i Trondheim. Foto: Trondheim kommune og Tor Magne Benjaminsen
Jaktbare viltarter i Trondheim. Foto: Trondheim kommune og Tor Magne Benjaminsen

Jakt på hjortevilt

Jakt på hjortevilt (elg, hjort og rådyr) og bever kan bare skje innenfor godkjente vald, og i Trondheim er ett vald godkjent for jakt på alle disse artene, Trondheim storviltvald. Elgjakta skjer med bakgrunn i en bestandsplan som revideres hvert 5 år. Elgbestanden i Trondheim er i dag i svært god kondisjon samtidig som det er høy tetthet. I gjeldende plan for perioden 2015 - 2019 er det et mål å stabilisere bestanden på omtrent 2014-nivået.

I tillegg til storviltvaldet som har kvotefri rådyrjakt, er det godkjent fem vald for jakt på rådyr. I forhold til størrelsen på rådyrstammen i kommunen er jaktuttaket lite, og kan med fordel økes.

Småviltjakt

Småviltjakta styres i helhet av de jaktberettigede, og omfanget av denne er begrenset. Bortsett fra jakt på smårovvilt som for eksempel rev bør disse småviltbestandene beskyttes som opplevelsesverdi og bevaring av naturmangfold framfor jakt.

Tilgang på jakt i Trondheim kommune

Allmennhetens tilgang til jakt innenfor Trondheim kommune er noe begrenset på grunn av i hovedsak privateide områder, små bestander av annet jaktbart vilt enn elg og rådyr og relativt lite jaktbart areal.

Storviltjakta administreres av Trondheim Viltråd, som er en sammenslutning av grunneierlagene i kommunen. Eventuell jakt på småvilt administreres av hver enkelt grunneier/grunneierlag. De aktuelle grunneierlagene i Trondheim er Jonsvatnet, Strinda, Tiller, Leinstrand, Byneset samt Klæbu grunneierlag.

Trondheim Jeger- og fiskerforening (TJFF) har også informasjon om jaktmuligheter i Trondheim og omegn.

Jakt og fangsttider

På Miljødirektoratets nettsider finner du oppdatert informasjon om jakt- og fangsttider.

Alle arter er fredet med mindre det er åpnet for jakt.

Miljødirektoratet fastsetter jakttidene for fem år av gangen.

Hvem kan drive jakt?

I jaktforskriften finner du bestemmelser for det meste som har med jaktutøvelsen å gjøre:

  • hvor gammel man må være
  • jegerprøveopplæring,
  • lisensfelling
  • hva man kan bruke av våpen og ammunisjon under jakt
  • skyteprøve for storviltjegere
  • bruk av jakthund
  • plikter og rettigheter og mer

Jegerprøveeksamen

Kommunen er ansvarlig for å arrangere jegerprøveeksamen. Trondheim kommune arrangerer eksamen i samarbeid med Trondheim Jeger og Fiskerforening (TJFF) en gang i måneden i periodene januar-juni og august-desember. I hovedsak siste tirsdag i hver måned.

Eksamen avholdes i Erling Skakkes gate 40B, se kart nedenfor.

Ta kontakt med Klima- og miljøenheten eller TJFF for mer informasjon om jegerprøveeksamen.

Ny sykdom påvist hos elg

CWD - Ny sykdom påvist hos elg

Informasjon om Chronic Wasting Disease (CWD)

Sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er påvist på to elger i Selbu og en villrein i Lærdal. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, men er ikke tidligere blitt påvist i Europa før nå.

Ikke rapportert om tilfeller av smitte til mennesker

Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker. Det er dermed ikke knyttet noen helsefare til CWD.

Det er ikke kjent at CWD smitter til husdyr

Det er ikke kjent at sykdommen smitter fra hjortevilt til husdyr. Likevel ønsker Mattilsynet at situasjonen overvåkes.

Varsling ved funn av dødt hjortevilt eller ved mistanke om syke dyr av hjortevilt

Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og kommunen ønsker mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen CWD. Ta derfor kontakt med kommunen dersom døde dyr av elg, hjort eller rådyr (eldre enn 1 år) blir funnet i Malvik kommune. Ta også kontakt ved mistanke om syke dyr som ut i fra avvikende adferd/avmagring kan antas å være smittet av CWD. Bilder og video av det syke dyret vil kunne gi nyttig informasjon. Falck Redning vil bistå Malvik kommune med oppfølging og innsamling av prøver i tiden framover.

Mer informasjon om sykdommen og symptomer på syke dyr, står på sidene til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Innsamling av prøver fra syke, skadde eller trafikkdrepte hjortevilt

For å få mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen, vil det framover bli tatt prøver av hjortevilt (eldre enn et år) som er påkjørt i trafikken. Veterinærinstituttet vil undersøke prøvene som blir levert inn fra Malvik. I forbindelse med jakta til høsten vil det også bli organisert innsamling av materiale fra skutte hjortevilt i første periode av jakta. Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil være involvert i undersøkelsene.

Foring og utsetting av saltsteiner kan øke smittepresset og bidra til å spre sykdommen

Mattilsynet har for tiden en egen forskrift på høring om CWD. Et av tiltakene som nevnes er at det er uheldig med foring og utsetting av saltsteiner, siden dette fører til at flere dyr samler seg og smittepresset øker.

Dødt hjortevilt må ikke legges ut til åte.

Hjortevilt må ikke legges ut til åte i forbindelse med jakt, uten at smittestatus for hjorteviltet er avklart. Det krever analyse av hjerneprøve fra dyret utført av Veterinærinstituttet.

Mer info

Sist oppdatert: 11.01.2023

Fant du det du lette etter?