Restaurering av Lianmyra

Restaurering av Lianmyra

Trondheim kommune har restaurert Lianmyra. Formålet med arbeidet er å heve vannstanden i de delene av myra som er påvirket av tidligere grøfting. På sikt er målet å få tilbake et fungerende myrsystem. Dette vil gi endringer, og vegetasjonen vil gå fra å ha et skogspreg til et åpent myrpreg. Vi vil her informere kort om hvilke tiltak som har vært gjennomført og for videre oppfølging. Arbeidet er gjennomført av Trondheim kommune med bistand fra Statsforvalteren i Trøndelag, Miljødirektoratet (Statens naturoppsyn) og NTNU Vitenskapsmuseet.

Lianmyra

Lianmyra ligger rett øst for Lianvatnet, sør for Bjørnebyvegen og nord for Vetle Vislies veg. Myra ble grøftet på 1960-tallet for å lede vann vekk fra området. Deretter ble området beplantet med det utenlandske treslaget contortafuru. Figur 1 og 2 viser et oversiktsbilder over myra etter at skogen var fjernet og før grøftene ble tettet.

Dronebildet av Lianmyra

Figur 1. Slik så myra ut etter at skogen ble tatt ut og før grøftene ble tettet.

Digitalt dronebilde av Lianmyra

Figur 2. Restaureringsområdet på Lianmyra er markert med gul strek. De blå strekene på bildet viser hvor grøftene går.

Hva er gjort? 

Lianmyra er den første myra Trondheim kommune har restaurert. Myra ligger i et område hvor mange ferdes og opp mot bebyggelse. Kommunikasjon med brukere og naboer har derfor vært svært viktig. Videre er følgende gjort:

1. Fjerning av skog

På 1960-tallet ble det plantet contortafuru (også kalt vrifuru) på Lianmyra. Dette er et fremmed treslag som det er ønskelig å fjerne fra norsk natur. Hogsten ble gjennomført i mars 2023. Stammedeler og kvist ble kjørt ut, og fliset opp til biobrensel. Etterrydding av hogstavfall ble gjort i april etter at snøen var borte.

2. Tetting av grøfter

I oktober-november 2023 ble arbeidet med tetting av grøfter og opparbeidelse av demninger gjennomført (figur 2). Litt over 1000 meter med grøft ble demmet opp og for det meste tettet igjen. Hovedgrøft inn mot Kyvannsvegen, vil i stor grad forbli åpen.

Digitalt bilde av Lianmyra: Figur 3. De grønne punktene viser opparbeidede demninger. De blå og grønne linjene representerer gjenfylte grøfter. Totalt ble 58 demninger opparbeidet. 
Figur 3. De grønne punktene viser opparbeidede demninger. De blå og grønne linjene representerer gjenfylte grøfter. Totalt ble 58 demninger opparbeidet. 

To men prater ut i naturen på Lianmyra ved siden av en traktor.

Figur 4. Statens naturoppsyn veileder Trondheim Bydrift i arbeidet med å tette grøfter og bygge demninger på Lianmyra.

3. Endringer av turstiene

Hovedstien rundt Lianvatnet som tidligere gikk i kanten av Lianmyra ble i august 2023 flyttet mot vest og opp på fastmark. Dette fordi stipartiet som tidligere gikk i myra ville bli for fuktig etter restaureringen. Snarveien lengst nord har blitt forsterket med grus, mens snarveien på tvers over myra skal ferdigstilles på sikt (med klopper).

4. Overvåking

Vi skal overvåke myra over tid. Da følges utviklingen av vegetasjonen og vannstanden i myra. Det er NTNU Vitenskapsmuseet som gjennomfører overvåkingen.

Ferdigstilling av arbeidet

Det er forventet av restaureringen vil heve vannstanden i de delene av myra som er påvirket av grøftinga og dreneringen. Dette vil føre til en endring av vegetasjonen mot mer fuktkrevende myrarter som torvmoser, soldogg og torvull. Heving av vannstanden vil også kunne forbedre leveforholdene for flere typer insekter, fugl og amfibier.

Vellykket restaurering vil øke vannstanden og bedre vekstvilkårene for torvdannende arter. Dette gir på sikt mer CO₂-lagring. I en intakt og velfungerende myr vil nedbør renne gjennom vegetasjonen. Vegetasjonen forsinker vannets vei videre og myra holder på vann som en svamp. Når mye av vegetasjonen består av torvmoser, så vil myra kunne lagre mye vann. Visste du at torvmoser kan bære cirka 20 ganger sin egen vekt i vann? Ved store nedbørsmengder vil det også kunne bidra til å gi lokalt lavere flomtopper nedstrøms myra.

Relevante nyhetssak

Nyhetssak i Adresseavisen om restaureringen av Lianmyra fra 28.11.2023.

Kontaktinformasjon

  • Øyvind Lynne, naturforvalter, Klima og miljøenheten, , telefon 92 85 75 80
  • Liv S. Nilsen, avdelingsleder, Klima- og miljøenheten, , telefon 99 50 99 64

Sist oppdatert: 15.05.2024

Fant du det du lette etter?