Restaurering av Lianmyra

Restaurering av Lianmyra

Trondheim kommune planlegger å restaurere Lianmyra. Formålet med arbeidet er å heve vannstanden i de delene av myra som er påvirket av dreneringen. Da kan vi på sikt få tilbake et fungerende myrsystem. Dette vil gi endringer, og vegetasjonen vil gå fra å ha et skogspreg til et åpent myrpreg. Vi ønsker å informere om hvilke tiltak som planlegges, og varsle om at det vil komme et eget skriv om nabovarsel for prosjektet. I henhold til reguleringsplan, vil tiltak som endrer terrenget, utløse en dispensasjonssøknad. Selve hogsten er ikke i strid med reguleringsplanen. Arbeidet gjennomføres med bistand fra Statsforvalteren i Trøndelag, Miljødirektoratet og NTNU.

Området som skal restaureres

Lianmyra ligger rett øst for Lianvatnet, sør for Bjørnebyvegen og nord for Vetle Vislies veg. Myra ble grøftet på 1960-tallet for å lede vann vekk fra området. Deretter ble området beplantet med det utenlandske treslaget contortafuru. Bildet under viser området som skal restaureres, det er markert med gult. De blå strekene på bildet viser hvor dagens grøfter går.

Bildetekst: Bilde 1 viser hvilken del av Lianmyra som skal restaureres. Området er markert med en gul firkant. De blå strekene på bildet viser hvor dagens grøfter går.
Bildet viser hvilken del av Lianmyra som skal restaureres. Området er markert med en gul firkant. De blå strekene på bildet viser hvor dagens grøfter går.

Hva slags arbeid skal gjøres?

Det er flere faser for å restaurere myr. Først må trær hogges og fraktes bort fra myra. Så vil vi tette de gamle grøftene og sørge for at de på sikt vokser til med torvmoser og andre myrarter. Hovedstien som går rundt Lianvatnet skal flyttes bort fra myra og vi skal ta vare på de mindre stiene som i dag går inn mot hovedstien.

 1. Fjerning av skog
  Når grøftene lukkes, vil det bli mer vann i myra og trærne som står der i dag vil ikke trives. En naturlig myr har ikke den type skog som Lianmyra har i dag og i fremtiden vil myra forbli mer åpen. Hogst er avhengig av gode kjøreforhold, slik at det ikke blir påført skade på terrenget. Stammedeler og kvist blir kjørt ut mot Vetle Vislies veg, der det blir fliset opp til biobrensel. Hogsten settes bort til en entreprenør.
 2. Tetting av grøfter
  I oktober 2023 starter arbeidet med å tette grøftene, som i bilde 1 er tegnet med blå streker. Da bruker vi en gravemaskin som er spesialbygd for å jobbe på myr. Det skal bygges demninger ved bruk av stedegne torvmasser og det vil bli cirka 25 meter mellom hver demning. Hovedgrøft inn mot Kyvannsvegen, vil i stor grad forbli åpen. Nærmere detaljer om teknisk gjennomføring, blir planlagt med entreprenør til sommeren.
 3. Ferdigstilling av arbeidet (revegetering)
  Det langsiktige målet er at området både skal se ut og oppføre seg som en naturlig myr. Når arbeidet er ferdig, vil det ikke være så mye vegetasjon der dagens grøfter går. Økt vannstand i myra vil legge forholdene til rette for at de typiske myrartene som torvmoser, soldogg og torvull kan etablere seg på nytt.
 4. Overvåking
  Vi skal overvåke myra over tid. Da følger vi med på utviklingen av vegetasjon og vannstand i myra.

Endringer i turstiene

Hovedstien rundt Lianvatnet går i dag over Lianmyra og denne vil bli flyttet mot vest i august/ september 2023. Når ny hovedsti er bygd, fjernes den delen som går over myra. I tillegg vil sti fra Bjørnebyvegen bli ivaretatt.

Hva vil tiltaket føre til?

Natureffekt

Det er forventet av restaureringen vil heve vannstanden i de delene av myra som er påvirket av dreneringen. Dette vil føre til en endring av vegetasjonen mot mer fuktkrevende myrarter. Heving av vannstanden på myra vil også kunne forbedre leveforholdene for flere typer insekter, fugl og amfibier.

Klimaeffekt

Vellykket restaurering vil øke vannstanden og bedre vekstvilkårene for torvdannende arter. Dette gir på sikt mer CO₂-lagring. I en intakt og velfungerende myr vil nedbør renne gjennom vegetasjonen. Vegetasjonen forsinker vannets vei videre og myra holder på vann som en svamp. Ved store nedbørsmengder vil det bidra til å gi lokalt lavere flomtopper nedstrøms myra.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å vite mer om prosjektet, eller har spørsmål, så kontakt:

 • Øyvind Lynne, naturforvalter, Klima og miljøenheten, , mob. 92 85 75 80
 • Liv S. Nilsen, avdelingsleder, Klima- og miljøenheten, , mob. 99 50 99 64

Sist oppdatert: 04.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward