Rødlistede arter i Trondheim

Rødlistede arter i Trondheim

Truede og sårbare arter står sentralt når målet er å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold. Tap og forringelse av leveområder utgjør den største trusselen.

Konglebit er vurdert som nær truet NT på norsk rødliste
Konglebit er vurdert som nær truet NT på norsk rødliste. Foto Einar Kongshaug.

Norsk rødliste for arter 2021

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier: regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT eller datamangel DD. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut.

Kategorier av rødlistede arter - Oversikt fra Artsdatabanken

Rødlistearter utgjør 21,2 % av alle vurderte arter. Insekter og sopp utgjør over halvparten av rødlistearter i norsk natur. Totalt 23 405 arter er vurdert. Illustrasjon fra Artsdatabanken

Truede arter

Arter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU kalles truede arter. Disse artene har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende forhold vedvarer. De truede artene utgjør 11,8 % av alle vurderte arter. 

Flest truede arter finnes i artsgruppene: sopper, biller, sommerfugler, karplanter og lav. Størst andel av truede arter har vi imidlertid blant fugler (26,5 %), pattedyr (23,9 %) og moser (22,1 %).

Nær truede arter

5,8 % av artene er vurdert som nær truet NT. Det største antallet nær truede arter finnes blant sopper og biller, som også er de mest artsrike gruppene.

Rødlistede arter i Trondheim

Nedenfor finner du utskrifter fra Artsobservasjoner, januar 2023.

Frivillige fra bl.a. Ornitologisk forening, Botanisk forening og Sopp- og nyttevekstforeningen bidrar med artsobservasjoner. Du kan også bidra selv gjennom å legge inn dine funn i på artsobservasjoner.no.

Rødlistede funn kvalitetssikres av eksperter. Mer informasjon om hver enkelt art og årsakene til at den har havnet på rødlista finner du hos Artsdatabanken.

En mer fullstendig artsoversikt finner man i Artskart.

Karplanter (50)

 

Artsnavn Populærnavn Kategori  
Hypochaeris maculata flekkgrisøre Sterkt truet EN
Asperugo procumbens gåsefot  Sterkt truet EN
Lappula deflexa hengepiggfrø  Sårbar VU
Mertensia maritima  østersurt  Nær truet NT
Mertensia maritima strandøstersurt  Nær truet NT
Myosotis stricta dvergforglemmegei Sårbar VU
Myricaria germanica klåved Nær truet NT
Valeriana officinalis legevendelrot Sårbar VU
Diapensia lapponica fjellpryd Nær truet NT
Monotropa hypopitys vaniljerot Nær truet NT
Pyrola chlorantha furuvintergrønn Nær truet NT
Primula veris marianøkleblom  Nær truet VU
Ononis arvensis bukkebeinurt Nær truet NT
Ajuga reptans  krypjonsokkoll Sterkt truet EN
Lamiastrum galeobdolon gulltvetann Kritisk truet CR
Thymus praecox Opiz kryptimian  Sårbar VU
Thymus praecox norsk timian Sårbar VU
Thymus pulegioides bakketimian Nær truet NT
Thymus serpyllum småtimian Nær truet NT
Fraxinus excelsior ask Sterkt truet EN
Odontites vernus  åkerrødtopp  Kritisk truet CR
Salix alba hvitpil  Kritisk truet CR
Salix triandra mandelpil Nær truet NT 
Tilia cordata lind Nær truet NT 
Ranunculus polyanthemos krattsoleie Nær truet NT
Hippophaë rhamnoides tindved Nær truet NT
Alchemilla subglobosa vollmarikåpe Nær truet NT 
Potentilla verna vårmure Sårbar VU 
Rosa rubiginosa eplerose Nær truet NT
Ulmus glabra alm Sterkt truet EN 
Urtica urens smånesle Sårbar VU 
Saxifraga oppositifolia rødsildre Nær truet NT
Saxifraga tridactylites trefingersildre  Sterkt truet EN 
Asarum europaeum hasselurt  Nær truet NT
Potamogeton praelongus nøkketjernaks Nær truet NT 
Goodyera repens knerot  Nær truet NT
Pseudorchis albida hvitkurle Sårbar VU 
Carex binervis heistarr  Nær truet NT
Carex diandra  kjevlestarr Nær truet NT
Carex flacca blåstarr Nær truet NT
Carex glacialis rabbestarr  Nær truet NT 
Carex jemtlandica jemtlandsstarr  Sårbar VU
Carex lepidocarpa nebbstarr Nær truet NT 
Eriophorum gracile småull  Sterkt truet EN 
Rhynchospora fusca brunmyrak Nær truet NT
Schoenus ferrugineus brunskjene Sårbar VU
Avenula pratensis enghavre Nær truet NT
Briza media hjertegras Nær truet NT
Poa remota storrapp Nær truet NT
Huperzia arctica  polarlusegras Nær truet NT
Lycopodiella inundata myrkråkefot Nær truet NT
Dryopteris expansa  sauetelg Nær truet NT
Dryopteris expansa bruntelg Nær truet NT
Moser (6)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Syntrichia virescens  barkhårstjerne Sårbar VU
Encalypta mutica buttklokkemose  Sårbar VU
Encalypta vulgaris småklokkemose Sårbar VU
Hygroamblystegium varium flokekrypmose Sterkt truet EN
Rhytidium rugosum  labbmose Nær truet NT
Tetrodontium ovatum buttkimmose Sårbar VU
Lav (13)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Bactrospora corticola granbendellav Sårbar VU
Schismatomma pericleum rosa tusselav Sårbar VU
Calicium denigratum blanknål Nær truet NT
Ramboldia elabens kelolav Nær truet NT
Fuscopannaria ignobilis skorpefiltlav Nær truet NT
Alectoria sarmentosa gubbeskjegg Nær truet NT
Bryoria nadvornikiana  sprikeskjegg Nær truet NT
Ramalina thrausta trådragg Nær truet VU
Gyalecta friesii huldrelav Nær truet NT
Gyalecta ulmi  almelav Nær truet NT
Chaenotheca gracilenta hvithodenål Nær truet NT
Sclerophora coniophaea rustdoggnål  Nær truet NT
Sclerophora peronella kystdoggnål  Nær truet NT
Sopp (53)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Otidea propinquata begerøre  Datamangel DD
Hypoxylon vogesiacum almekullsopp Nær truet NT
Clavaria amoenoide vridd køllesopp  Sårbar VU
Clavaria flavipes  halmgul køllesopp Sårbar VU
Clavaria fumosa  røykkøllesopp Nær truet NT
Clavaria zollingeri  fiolett greinkøllesopp Sårbar VU
Cortinarius cupreorufus  kopperrød slørsopp Nær truet NT
Cortinarius ionophyllus huldreslørsopp  Nær truet NT
Cortinarius salor  blå slimslørsopp Sårbar VU
Cortinarius subfraudulosus barstrøslørsopp Nær truet NT
Cortinarius transiens oliven slimslørsopp Nær truet NT
Entoloma atrocoeruleum midnattsblå rødspore Nær truet NT
Entoloma incanum grønn rødspore Nær truet NT
Entoloma prunuloides melrødspore Sårbar VU
Cuphophyllus colemannianus brun engvokssopp  Sårbar VU
Cuphophyllus flavipes gulfotvokssopp Sårbar VU
Cuphophyllus fornicatus musserongvokssopp Sårbar VU
Cuphophyllus russocoriaceus  russelærvokssopp Nær truet NT
Gloioxanthomyces vitellinus gul slimvokssopp Sårbar VU
Hygrocybe aurantiosplendens gyllen vokssopp Nær truet NT
Hygrocybe intermedia  flammevokssopp Sårbar VU
Hygrocybe mucronella  bittervokssopp Nær truet NT
Hygrocybe quieta rødskivevokssopp Nær truet NT
Hygrophorus atramentosus blågrå vokssopp Sterkt truet EN
Neohygrocybe ingrata rødnende lutvokssopp Sårbar VU
Neohygrocybe nitrata lutvokssopp Nær truet NT
Lyophyllum shimeji furuknippesopp Nær truet NT
Mycena arcangeliana jodoformhette Nær truet NT
Pseudotricholoma metapodium grå narremusserong Sterkt truet EN
Tricholoma borgsjoeënse dystermusserong Sårbar VU
Multiclavula mucida vedalgekølle Nær truet NT
Pelloporus leporinus harekjuke Nær truet NT
Phellinus hippophaëicola tindvedkjuke Sårbar VU
Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke Nær truet NT
Phellinus pini furustokkjuke Nær truet NT
Clavariadelphus sachalinensis storsporet klubbesopp Datamangel DD
Lentaria epichnoa hvit vedkorallsopp Nær truet NT
Antrodia ramentacea furubarkkjuke Nær truet NT
Fomitopsis rosea rosenkjuke Nær truet NT
Postia hibernica kremkjuke Nær truet  NT
Phlebia centrifuga rynkeskinn Nær truet NT
Antrodiella gul snyltekjuke Nær truet NT
Hapalopilus ochraceolateritius karminkjuke Sårbar VU
Leptoporus mollis kjøttkjuke Nær truet NT
Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke Nær truet NT
Lentinellus vulpinus rynkesagsopp Nær truet NT
Gloiodon strigosus skorpepiggsopp Nær truet NT
Hericium coralloides korallpiggsopp Nær truet NT
Lactarius løvesvovelriske Nær truet NT
Boletopsis leucomelaena grangråkjuke Nær truet NT
Hydnellum fennicum marsipanstorpigg Sårbar VU
Hydnellum glaucopus blåfotstorpigg Sårbar VU
Hydnellum versipelle gulbrun storpigg Nær truet NT
Virvelløse dyr (10)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Astacus astacus edelkreps Sterkt truet EN
Homarus gammarus hummer  Sårbar  VU
Bembidion litorale   Sterkt truet EN
Bembidion semipunctatum   Nær truet NT
Anthobium fusculum   Nær truet NT
Criorhina ranunculi  svart pelsblomsterflue Nær truet NT
Eristalis oestracea praktdroneflue  Sårbar  VU
Xylota ignava rød vedblomsterflue  Nær truet NT
Bombus (Subterraneobombus) distinguendus kløverhumle Sterkt truet EN
Tomostethus nigritus    Nær truet NT
       
Fugler (86)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Anser fabalis taigasædgås Sterkt truet EN
Anser serrirostris tundrasædgås Sårbar VU
Spatula querquedula knekkand Sterkt truet EN
Spatula clypeata skjeand Sårbar VU
Mareca strepera snadderand Nær truet NT
Anas acuta stjertand Sterkt truet EN
Polysticta stelleri stellerand Sårbar VU
Somateria mollissima ærfugl Sårbar VU
–underarten borealis Somateria mollissima   Sårbar VU
–underarten mollissima Somateria mollissima   Sårbar VU
Melanitta fusca sjøorre Sårbar VU
Melanitta nigra svartand Sårbar VU
Clangula hyemalis havelle Nær truet NT
Mergellus albellus lappfiskand Sårbar VU
Perdix perdix rapphøne Regionalt utdødd RE
Coturnix coturnix vaktel Sårbar VU
Apus apus tårnseiler Nær tuet NT
Cuculus canorus gjøk Nær truet NT
Rallus aquaticus vannrikse Sårbar VU
Crex crex åkerrikse Kritisk truet CR
Porzana porzana myrrikse Sterkt truet EN
Gallinula chloropus sivhøne Sårbar VU
Fulica atra sothøne Sårbar VU
Tachybaptus ruficollis dvergdykker Sterkt truet EN
Podiceps auritus horndykker Sårbar VU
Haematopus ostralegus tjeld Nær truet NT
Vanellus vanellus vipe Kritisk truet CR
Pluvialis apricaria heilo Nær truet NT
Charadrius dubius dverglo Sårbar VU
Numenius phaeopus småspove Nær truet NT
Numenius arquata storspove Sterkt truet EN
Limosa limosa svarthalespove Kritisk truet CR
–underarten islandica Limosa limosa   Kritisk truet CR
Arenaria interpres steinvender Nær truet NT
Calidris pugnax brushane Sårbar VU
Calidris falcinellus fjellmyrløper Nær truet NT
Gallinago media dobbeltbekkasin Nær truet NT
Phalaropus lobatus svømmesnipe Nær truet NT
Tringa totanus rødstilk Nær truet NT
Rissa tridactyla krykkje Sterkt truet EN
Chroicocephalus ridibundus hettemåke Kritisk truet CR
Hydrocoloeus minutus dvergmåke Sårbar VU
Larus canus fiskemåke Sårbar VU
Larus argentatus gråmåke Sårbar VU
Sterna hirundo makrellterne Sterkt truet EN
Stercorarius parasiticus tyvjo Sårbar VU
Uria aalge lomvi Kritisk truet CR
Alca torda alke Sårbar VU
Cepphus grylle teist Nær truet NT
Fratercula arctica lunde Sterkt truet EN
Gavia adamsii gulnebblom Sårbar VU
Hydrobates leucorhous stormsvale Sårbar VU
Phalacrocorax carbo storskarv Nær truet NT
-underarten carbo Phalacrocorax carbo storskarv Nær truet NT
Phalacrocorax carbo mellomskarv Nær truet NT
Pandion haliaetus fiskeørn Sårbar  VU
Pernis apivorus vepsevåk Nær truet NT
Accipiter gentilis hønsehauk Sårbar VU
Circus aeruginosus sivhauk Nær truet NT
Circus cyaneus myrhauk Sterkt truet EN
Bubo bubo hubro Sterkt truet EN
Strix uralensis slagugle Sterkt truet EN
Strix nebulosa lappugle Sårbar VU
Picoides tridactylus tretåspett Nær truet NT
Falco subbuteo lerkefalk Nær truet NT
Falco rusticolus jaktfalk Sårbar VU
Corvus frugilegus kornkråke Sårbar VU
Poecile montanus granmeis Sårbar VU
Lullula arborea trelerke Nær truet NT
Alauda arvensis sanglerke Nær truet NT
Galerida cristata topplerke Regionalt utdødd RE
Riparia riparia sandsvale Sårbar VU
Delichon urbicum taksvale Nær truet NT
Phylloscopus borealis lappsanger Sterkt truet EN
Locustella naevia gresshoppesanger Nær truet NT
Curruca nisoria hauksanger Kritisk truet CR
Sturnus vulgaris stær Nær truet NT
Luscinia luscinia nattergal Nær truet NT
Phoenicurus ochruros svartrødstjert Sterkt truet EN
Saxicola rubicola svartstrupe Sterkt truet EN
Passer domesticus gråspurv Nær truet NT
Pinicola enucleator konglebit Nær truet NT
Carpodacus erythrinus rosenfink Nær truet NT
Chloris chloris grønnfink Sårbar VU
Loxia leucoptera båndkorsnebb Sårbar VU
Calcarius lapponicus lappspurv Sterkt truet EN
Emberiza citrinella gulspurv Sårbar VU
Emberiza pusilla dvergspurv Sårbar VU
Emberiza rustica vierspurv Kritisk truet CR
Amfibier og reptiler (1)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Triturus (Triturus) cristatus storsalamander Nær truet NT
Pattedyr (10)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Lepus timidus Linnaeus hare Nær truet NT
Rangifer tarandus rein Nær truet NT
Mustela putorius Linnaeus ilder Sårbar VU
Halichoerus grypus havert  Sårbar VU
Delphinapterus leucas  hvithval  Sterkt truet EN
Eptesicus nilssonii nordflaggermus Sårbar VU
Nyctalus noctula storflaggermus Sterkt truet EN
Pipistrellus nathusii trollflaggermus Nær truet NT
Vespertilio murinus skimmelflaggermus Nær truet NT
Erinaceus europaeus piggsvin Nær truet NT
Fisk (4)
Artsnavn Populærnavn Kategori  
Anguilla anguilla ål Sterkt truet EN
Salmo salar laks Nær truet NT
Sebastes norvegicus vanlig uer Sterkt truet EN
Dipturus nidarosiensis svartskate Sårbar VU

Rødlistearter som er karakteristiske for Trondheim

Karplanter

Trær som alm, ask, tindved, mandelpil, ville orkideer hvitkurle og knerot, norsk timian som er en variant av kryptimian, vårmure, gåsefot, klåved, korsandemat, brunskjenne og nebbstær.

Huldreblom
Orkideen huldreblom er utryddet fra Trondheim. Foto: Tijana Gajic.

Orkideen huldreblom er dessverre utryddet fra Trondheim. Den ble observert siste gang i 1952 i Bymarka naturreservat. 

Norsk timian
Norsk timian er vurdert til sårbar VU på Norsk rødliste. Foto: Tijana Gajic.

Sopp

Tindvedkjuke, som bare vokser på tindved.

Tinvedtjuke
Tinvedkjuke er vurdert til sårbar VU på Norsk rødliste. Foto: Tijana Gajic.

I skogen

Gulbrun storpigg, ferskenstorpigg, blåfotstorpigg, marsipanstorpigg og rynkeskinn. 

Grangråkjuke og gulbrun storpigg
Grangråkjuke og gulbrun storpigg er begge vurdert som nær truet NT på norsk rødliste. Foto: Tijana Gajic.

Beitemarksopp

Fiolett greinkøllesopp, vridd køllesopp, musserongvokssopp, og gulfotvokssopp.

Fiolett greinkøllesopp
Fiolett greinkøllesopp er vurdert til sårbar VU på Norsk rødliste. Foto Tijana Gajic.

Lav 

Granbendellav, gubbeskjegg, klosterlav, kort trollskjegg, meldråpelav, leirglye, almelav, kystkantlav, rimrosetlav, trådragg, skorpefiltlav, huldrelav, og rustdoggnål.

Virvelløse dyr

Kløverhumle, hummer og edelkreps.

Kløverhumle
Kløverhumle er vurdert til sterkt truet EN på Norsk rødliste. Foto: Frode Øvergård.

Fugler

Sjøfugler

Ærfugl, sjøorre, makrellterne, storskarv, tjeld, fiskemåke, gråmåke, hettemåke, rødstilk og teist.

Hettemåke og fiskemåke Foto Einar Kongshaug.png
Hettemåke er vurdert til kritisk truet CR på Norsk rødliste. Fiskemåke er vurdert til sårbar VU. Foto: Einar Kongshaug.

    

Tjeld og storskarv
Tjeld og Storskarv er begge vurdert til nær truet NT på norsk rødliste. Foto Einar Kongshaug.

  

Ærfugl - hann og hunn
Ærfugl (hann til venstre) er vurdert til sårbar VU på norsk rødliste. Foto: Einar Kongshaug.

Fugler knyttet til kulturlandskap

Vipe, storspove, kornkråke, sanglerke, sandsvale, taksvale, tårnseiler, stær, gulspurv og gråspurv.

Trondheim kommune engasjerte BirdLife til å kartlegge hekkende viper i 2022. Resultatet var nedslående: Kun 3 rugende viper ble funnet i hele kommunen. Arten står på randen av lokal utryddelse. Prosjektet fortsetter også i 2023 for å ivareta de få vipene som er igjen og forhåpentligvis på sikt sikre artens overlevelse i kommunen.

Fugler knyttet til skog

Hubro, hønsehauk, granmeis, tretåspett, konglebit og grønnfink.

Gulspurv og grønnfink
Gulspurv og grønnfink er begge vurdert til sårbar VU på norsk rødliste. Foto Einar Kongshaug.

Amfibier

Storsalamander. Småsalamander er ikke lenger på rødlista. Restaurering av dammer har hatt en positiv effekt på bestanden.

Fisk

Vanlig uer, ål, laks og svartskate. Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord. 

Pattedyr

Flere flaggermusarter som storflaggermus, nordflaggermus, trollflaggermus og skimmelflaggermus.

Arter som hare og piggsvin, som tidligere har vært tallrike. 

Leveområder for rødlistearter

I Norge har vi noen få spesifikke naturtyper som gir husly til et stort antall truede arter, såkalte hotspot-habitater. Den viktigste årsak til tap av biologisk mangfold er at artene mister sine leveområder. Siden hotspot-habitater huser mange sjeldne og truede arter, er god forvaltning av disse nøkkelområder sentralt for å stanse tapet av biologisk mangfold.

Artsdatabanken har oversikt over alle naturtyper som er rødlistet i Norge. Noen få av dem har fått status som utvalgte naturtyper. I Trøndelag gjelder det slåttemark, slåttemyr, hule eiker og kalksjøer. De har spesiell beskyttelse etter egen forskrift. 

Sist oppdatert: 04.10.2023

Fant du det du lette etter?