Truede arter

Truede arter

Truede og sårbare arter står sentralt når målet er å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold. Menneskelig påvirkning utgjør den største trusselen. Også fremmede arter kan være en viktig trusselfaktor.

Kornkråka har status som "sårbar" på Norsk rødliste for arter
Kornkråka har status som "sårbar" på Norsk rødliste for arter og er definert som en "ansvarsart" i Trondheim kommune. Fuglen har kun fire små isolerte hekkebestander i Norge, Trondheim har én av disse. Foto: Einar Kongsvold.

Rødlista, artskart og artsobservasjoner

Rødlistearter er arter som står i fare for å dø ut i Norge. Rødlista er et nasjonalt forvaltningsverktøy, som gir en oversikt over hvilke arter som er truet og som plasserer dem i sårbarhetskategorier. Rødlista bidrar til å forbedre kunnskapsgrunnlaget om arter, noe som deretter kan brukes i forvaltningen, av tiltakshavere osv.

Artsdatabanken leverer rødlista for arter og annen geografisk stedfestet artsinformasjon. Artskartet gir oversikt over artsforekomster som registreres på artsobservasjoner.no av befolkningen, inkludert rødlistearter.

Tjenesten er ufullstendig siden ikke alle eksisterende funn av arter er tilgjengelig i tjenesten. Mange eldre artsfunn er ikke digitalisert ennå, og dermed ikke gjort tilgjengelig for tjenesten. Dette må du som bruker av tjenesten ha i tankene når du bruker Artskartet.

Miljøstatus og truede arter

Miljøstatus i Norge gir god informasjon om tilstand, påvirkning og tiltak for rødlistede arter.

Hvitkurle og rødsildre
Hvitkurle og rødsildre er begge vurdert som "Nær truet"
på Norsk rødliste for arter. Foto: Einar Kongsvold

Begreper, definisjoner

Rødlistearter

Truede arter er plante- og dyrearter som er sårbare og/eller står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet.

Prioriterte arter

Arter som trenger særskilt beskyttelse, og som det vil være knyttet særlige nasjonale forskrifter til, jf. naturmangfoldloven § 23.

Regionalt viktige arter

Arter som ikke står på Norsk Rødliste, men som anses som truet eller sårbar regionalt. Et annet begrep som tidligere har blitt brukt i forvaltningen er "ansvarsarter".

Fremmede arter i Trondheim

Fremmede arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen. Fremmede arter skaper problemer fordi de kan fortrenge våre egne planter og dyr, såkalt stedegen natur. Dette fører til en fattigere natur.

Sist oppdatert: 04.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward