Fremmede arter i Trondheim

Fremmede arter i Trondheim

Fremmede arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen, og som har spredt seg dit med menneskelig hjelp. De kan for eksempel spres gjennom utsetting, dumping av hageavfall, forflytning av jordmasser, rømming eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg.

Slirekne danner tette bestander og utkonkurrerer andre planter. Foto: Hristo Hansen
Slirekne danner tette bestander som kveler andre plantearter. Foto: Hristo Hansen

Fattigere natur

Fremmede arter skaper problemer fordi de kan fortrenge våre egne planter og dyr, såkalt stedegen natur. Dette fører til en fattigere natur. Eksempler på slike arter er fiskearten mort og prydplanten tromsøpalme. For å ta vare på naturmangfoldet er det viktig å hindre at flere fremmede arter etablerer og sprer seg, og å redusere de forekomstene som allerede er blitt etablert.

"Svartelista" heter nå "Fremmedartslista"

Begrepet "Svartelista" ble endret til “Fremmedartslista” i 2018 og er mer dekkende for det arbeidet som gjøres med hensyn til fremmede arter. “Fremmedartslista” er også en harmonisering med internasjonal begrepsbruk om fremmede arter. Begrepet "Svartelista" har dessuten bidratt til misforståelser.

Informasjon fra Artsdatabanken om svartelistede arter:

Nytt regelverk skal bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge. Noen planter er blitt forbudt å sette ut (det inkluderer også deling av frø, stiklinger o.l.).

Fremmede planter i Trondheim 

Det er registrert mange fremmede plantearter i Trondheim kommune. Disse anser vi som mest problematiske:

 • park-, hybrid- og kjempeslirekne
 • kjempebjørnekjeks og tromsøpalme
 • legepestrot
 • kjempespringfrø
 • rynkerose
 • hagelupin
 • dagfiol
 • kanadagullris
 • fagerfredløs
 • platanlønn
 • rødhyll
 • skogskjegg
 • blankmispel og andre mispelarter

Problemarter kan fortrenge lokale arter og har ofte en effektiv egenspredning. Et eksempel er platanlønn som har en effektiv frøspredning gjennom vind. I tillegg spres mange problemarter ved hjelp av mennesker: særlig spredning fra private hageanlegg, dumping av hageavfall i grøntarealer, infiserte jordmasser som brukes i anleggsarbeid og offentlige beplantninger.

Kommunen jobber med å bekjempe et utvalg av fremmede planter på kommunal grunn. Siden vi har begrenset med midler må vi prioritere hardt mellom forekomstene. Vi legger mest vekt på å bekjempe problematiske fremmede arter som forekommer i eller i nærheten av sårbar natur. Hittil har vi hatt hovedfokus på bekjempelse av tromsøpalme/kjempebjørnekjeks, legepestrot, kanadagullris og slireknearter.

Har du funnet en fremmed art i naturen?

Du kan bruke Artsdatabankens kartleggingstjeneste Artsobservasjoner for å rapportere den. Vi synes det er lettest å gjøre det på mobiltelefonen din, men det fungerer også på nett.

Vi har laget en kort og enkel video som viser deg hvordan du kan rapportere funnet

Bekjempelse av fremmede arter

Bekjempelsesmetoden kan variere fra art til art. Sjekk tipsene i lenkene nedenfor.

Hvis du kommer over lokaliteter hvor det vokser fremmede planter, så er det til stor hjelp for oss om du registrerer dine observasjoner på artsobservasjoner.no eller mobilversjonen. På YouTube finner du en introduksjon til hvordan du bruker Artsobservasjoner.

Om du har flere spørsmål angående fremmede arter kan du sende en e-post til , slik at en av våre rådgivere kan svare ut på disse.

Fremmede dyr i Trondheim

Kanadagås og mink er eksempler på fremmede dyrearter som er registrert i Trondheim. Fiskeartene mort og ørekyt står ikke på den nasjonale fremmedartslista, men er regionale fremmede arter som skaper problemer i vannmiljøet.

Forskrift om fremmede organismer

Fra 2016 gjelder forskrift om fremmede organismer. Regelverket skal bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge. Nedenfor gjengis en liste over planter som det er forbudt å selge og sette ut, samt en liste med planter som krever tillatelse for bruk.

Fremmede plantearter i privat hage

Det er ikke forbudt å ha fremmede planter i hagen, men du har ansvar for å hindre at disse sprer seg til naturen og kan gjøre skade der. Du kan ikke dele frø eller plantedeler av planter som står på forbudslista, og du skal heller ikke kaste hageavfall i grøntområder.

Trondheim kommune kan bistå med tips til bekjempelse av fremmede planter som forekommer i private hager, men disse forekomstene må som regel bekjempes av privateieren selv. Om disse har spredd seg fra hagen til naboen på din eiendom, må du ta en prat med naboen for å bekjempe fremmedartene sammen. Du kan bruke apper som Artsorakel eller PlantNet for å identifisere de ulike fremmedartene.

Bekjempelsesmetoden varierer fra plante til plante. Plantevernleksikonet og FAGUS har gode tips og råd når det gjelder de ulike bekjempelsesmetodene av fremmede arter. Hvis sprøyting med plantevernmidler er aktuelt, så må dette utføres av noen som har autorisasjonsbevis (ofte kalt “sprøytesertifikat”). Ta kontakt med anleggsgartnerfirma om du trenger hjelp til bekjempelse. Uansett hvilken metode som velges, så må bekjempelsen som regel utføres over flere år.

Tilskudd for å bekjempe fremmede arter

Trondheim kommune har opprettet en tilskuddsordning hvor privatpersoner, borettslag, sameier, huseierlag og velforeninger kan søke om tilskudd for å bekjempe fremmede plantearter på egen tomt. Om for eksempel du og naboen din sliter med å bli kvitt parkslirekne som har spredd seg i hagene deres, kan dere søke om tilskudd for å få fjernet den.

Totalt er det ni fremmede plantearter som prioriteres. For å motta tilskudd fra kommunen må du innfri noen krav: Du må lage en plan for hvordan planten skal bekjempes, og du må selv bidra i arbeidet. Fullstendig oversikt over søknadskravene og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her: Tilskudd for å bekjempe fremmede arter.

 

Tromsøpalme (på bildet) og kjempebjørnekjeks er to av de mest plagsomme plantene våre. Dersom man får plantesaft på huden kan dette reagere med sollys og gi alvorlig hudirritasjon. Foto: Hristo Hansen
Tromsøpalme (på bildet) og kjempebjørnekjeks er to av de mest plagsomme plantene våre. Dersom man får plantesaft på huden kan dette reagere med sollys og gi alvorlig hudirritasjon. Foto: Hristo Hansen

 

Legepestrot kan raskt ta over et område, slik som på Grilstad.
Legepestrot kan raskt ta over et område, slik som på Grilstad. Foto: Hristo Hansen
Kanadagullris på Belvedere. Foto: Hristo Hansen
Kanadagullris på Belvedere. Foto: Hristo Hansen

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål knyttet til fremmede arter i Trondheim, kan du sende en e-post til .

Sist oppdatert: 20.06.2024

Fant du det du lette etter?