Frivillighet

Frivillighet

Trondheim kommune ønsker både samarbeid med frivilligheten, og å legge til rette for at frivilligheten skal ha gode vilkår.

Samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner

Kommunen samarbeider med mange ulike frivillige organisasjoner. Faste avtaler skal skriftliggjøres for å sikre forutsigbarhet for begge parter. Det er utarbeidet en mal for samarbeidsavtale:

Samarbeidsavtale mellom kommune og frivillig organisasjon

Forsikringsordning for frivillige enkeltpersoner

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for frivillig innsats knyttet til kommunale enheter og tjenester. Enkeltpersoner som er frivillige hos en kommunal enhet eller en kommunal tjeneste er forsikret gjennom kommunens forsikringsordning.

Forsikringen gjelder personer som tar oppdrag som frivillig for Trondheim kommune. For at forsikringen skal gjelde må det være inngått en skriftlig avtale mellom Trondheim kommune (enheten/tjenesten) som oppdragsgiver og den frivillige.

Mal for samarbeidsavtale om frivillig innsats fra enkeltperson

Informasjon om forsikringsordningen

Forsikringen gjelder ikke for frivillige organisasjoner, de må selv sørge for at medlemmene er forsikret.

Vilkår

Medisinsk invaliditet: 15 G
Død: 2 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Meld skade

Meld skade på Protector forsikring sin nettside

eller

Send e-post til

Trondheim kommunes frivillighetspris

Kjenner du noen du virkelig mener fortjener en pris for sin innsats for medmennesker i Trondheim? Trondheim kommunes frivillighetspris deles ut hvert år, og består av 25 000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal.

Prisen går til en person, eller personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim.

Les mer om frivillighetsprisen

 

Tilskuddsordninger

Trondheim kommune har en rekke tilskuddsordninger for frivilligheten.

Utlån og utleie av lokaler og idrettsanlegg

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan låne eller leie kommunale lokaler på skoler, barnehager, helsebygg og kulturbygg når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv. Du kan lete etter lokaler og søke om lån eller leie av lokaler i Bookingbasen.

Idrettsklubber og andre kan søke om treningstid og arrangement i idrettshaller samt reservere strøtimer i idrettshaller.

Du finner mer informasjon om utlån og utleie av lokaler og idrettsanlegg her

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2023-2027 ble vedtatt i bystyret 19. oktober 2023. Planen er en revidering av temaplanen som gjaldt for 2018-2021.

Formålet med planen er å skape gode betingelser for frivillighet og innbyggerinitiativ i Trondheim.

Last ned temaplanen

Mål og verdiplattform for samhandling med frivilligheten

Mål for perioden 2023-2027

Temaplanen og tilhørende handlingsdel er bygget på følgende mål, som er forankret i Trondheimsløftet og FNs bærekraftsmål:

Mål 1: Trondheim kommune skal styrke samarbeid og samskaping med
frivilligheten

Mål 2: Trondheim kommune skal sikre gode rammevilkår for frivilligheten

Mål 3: Trondheim kommune skal øke kunnskapen om og interessen for
frivillighet

Kommunens verdiplattform for samhandling med frivilligheten ble vedtatt i formannskapet i desember 2010. Verdiene er forenlig med Trondheimsløftet, og gjelder dermed fortsatt:

Frivilligheten skal næres av lyst

Kommunens frivillighetspolitikk skal bygge opp under den enkeltes lyst til å gjøre noe for medmennesker, for naturen eller for nærmiljøet og fellesskapet.

Frivilligheten skal være åpen for alle

Kommunens frivillighetspolitikk skal legge til rette for en frivillighet preget av mangfold, knyttet til organisering, størrelse og hvem som deltar. Frivilligheten skal være åpen for alle uansett kulturtilknytning, funksjonsnivå, sosial og økonomisk bakgrunn og tilhørighet, seksuell legning og alder. Universell utforming av arenaer og møteplasser er sentralt

Frivilligheten har en viktig rolle i å utvikle byen

For å utvikle et best mulig bysamfunn med gode velferdstilbud, vil kommunen styrke samhandlingen med frivilligheten, siden frivilligheten bidrar med et viktig supplement til de offentlige tjenestene. Frivilligheten oppfordres til samhandling med kommunen for å styrke sin egen selvstendige virksomhet.

Bli frivillig eller registrer oppdrag

Ønsker du å melde deg som frivillig eller registrere et oppdrag? Da kan du enten ta kontakt med en av byens frivilligsentraler eller registrere deg på nettstedet frivillig.no.

Om frivillig.no

For frivillige

Frivillig.no er laget for at folk skal finne frivillige oppdrag og at frivillige organisasjoner skal finne folk. Her kan du som har lyst til å engasjere deg i noe finne de organisasjonene som trenger deg!

Gå inn på frivillig.no, søk på kommunen du bor i og se gjennom alle mulighetene. Når du finner noe som du vil engasjere deg i så går du inn på det oppdraget og fyller ut skjema nederst så tar organisasjonen kontakt med deg!

For organisasjoner

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Det skal være enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Frivillig.no driftes av Frivillighet Norge.

Gå til frivillig.no

Frivilligsentraler i Trondheim

Frivilligsentralene er lokalt forankrede møteplasser som er åpne for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Det er pr mars 2022 14 frivilligsentraler i Trondheim.

Ta gjerne kontakt med din frivilligsentral hvis du ønsker å delta som frivillig eller har et oppdrag.

Oversikt over frivilligsentralene i Trondheim

Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og frivilligsentralene

Trondheim kommune har inngått samarbeidsavtale med alle frivilligsentralene, og bidrar med årlig driftstilskudd. Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2018-2021.

Formål med samarbeidsavtalen

 • Bidra til en forutsigbar og stabil drift av frivilligsentralene.
 • Bidra til å tydeliggjøre frivilligsentralenes rolle og posisjon i Trondheim.
 • Sette fokus på vårt felles ansvar for å følge opp aktuelle tiltak i kommunale planer.
 • Sette fokus på at frivilligsentralene skal bidra til en bærekraftig utvikling av velferdsstaten.
 • Sikre god samhandling mellom partene.
 • Øke bevisstheten om frivillighetens betydning hos ansatte i Trondheim kommune og befolkningen i Trondheim.

Trondheims frivilligsentraler skal

 • Koordinere og motivere til økt frivillig innsats fra enkeltmennesker og organisasjoner for å skape trygge og aktive nærmiljø.
 • Være en lokalt forankret møteplass som er åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
 • Mobilisere og samordne frivillig innsats og aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger.
 • Bidra til at det skal være enkelt og trivelig å være frivillig.
 • Legge til rette for gode møter mellom mennesker.

Satsingsområder for perioden 2018-2021

 • Aktive nærmiljø
 • Aldersvennlig by
 • Folkehelse - tidlig innsats
 • Inkludering
 • Kultur
 • Møteplasser

Les hele samarbeidsavtalen her

Språkkurs og språkkaféer

denne nettsiden finner du oversikt over språkkurs og språkkaféer i Trondheim.

Studentfrivillighet

Som student i Trondheim har du mange muligheter til å engasjere deg som frivillig, både innenfor studentenes egne organisasjoner og i andre frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, festivaler og lignende.

Engasjer deg i en studentorganisasjon

Her er noen muligheter for frivillig arbeid i Trondheim utover studentenes egne organisasjoner:

I Aktørbasen kan du filtrere på kategori og/eller aktivitet, og finne den organisasjonen eller festivalen hvor du ønsker å bidra.

Gå til Aktørbasen

Du kan kontakte en frivilligsentral for å engasjere deg som frivillig.

Se oversikt over frivilligsentraler

På frivillig.no kan du melde deg som frivillig til ulike oppdrag.

Gå til frivillig.no

Frivillige organisasjoner i Trondheim

Frivilligsentralene og Trondheim kommune har utviklet nettsiden iTrondheim for å synliggjøre frivillige foreninger i byen. 

Gå til iTrondhem.org

Aktørbasen er kommunens oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.

Gå til Aktørbasen

Kontakt

Trondheim kommune har flere kontaktpersoner for frivillighetsområdet som skal bidra til at det er god samhandling mellom Trondheim kommune og frivilligheten.

Kontakt for helse- og velferdsområdet

Kontaktperson for frivillighet:

Frivillighetskoordinator for kultur

Kulturenheten, Arrangementskontoret

Frivillighetskoordinator for INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere)

Kvalifiseringssenteret for innvandrere

Sist oppdatert: 23.05.2024

Fant du det du lette etter?