Eksterne tilskuddsordninger

Eksterne tilskuddsordninger

Merk: Stipend- og tilskuddsordningene på denne siden er ikke i regi av Trondheim kommune. For å få mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende.

Adolf Øiens fond

Støtter allmennyttige tiltak, kunst og kultur, økonomisk utdanning ved NTNU -  Handelshøyskolen, samt arbeid i sektoren eldreomsorg. Mer informasjon og søknadsportal finnes på hjemmesiden.

https://oienfond.no/

Arrangørguiden

På Arrangørguidens nettsider finner du oversikt over Trondheim kommunes tilskuddsordninger og en guide for søknadsskriving. 

https://www.arrangorguide.no/tilskuddogstotterdninger

Arild og Emilie Bachkes Fond

Stiftelse som deler ut midler til kulturelle, humanitære og allmennyttige formål i Trondheim og Trøndelag.

https://bachkesfond.no/index.html

Aktiv ungdom

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter.

aktivungdom.eu

Balansekunst

Et samarbeid mellom 153 organisasjoner og institusjoner fra et bredt kunst- og kulturfelt, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi. Bare medlemmer kan søke.

balansekunstprosjektet.no/balansepotten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir har en rekke tilskuddsordninger innen ulike kategorier. Noen av ordningene er søkbare for lag og organisasjoner.

bufdir.no/tilskudd

Bergesenstiftelsen

Støtter allmennyttige formål, med hovedvekt på kulturelle og humanitære prosjekter.

bergesenstiftelsen.no

Cultura gavefond

Cultura Gavefond har til oppgave å støtte utviklingsoppgaver innenfor bærekraftige og samfunnsnyttige formål, og er opprettet med utgangspunkt i det samme verdigrunnlaget som Cultura Bank bygger på.

cultura.no/gavefond

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

denkulturelleskolesekken.no

Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendet skal bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer.

drommestipendet.no

Elkjøpfondet

Elkjøpfondet ble opprettet i 2017 for å tette det digitale gapet i samfunnet vårt. Siden oppstarten har Elkjøpfondet støttet flere ulike foreninger og organisasjoner som jobber for å bekjempe teknologisk utenforskap.

www.elkjop.no/om-elkjop/elkjopfondet

EØS-midler

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn spennende muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa.

eosmidlene.regjeringen.no

Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge.

ffuk.no

Frifond

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig for ungdom å drive med det du har lyst til å drive med - der du bor.

frifond.no

Fritt ord

En allmennyttig privat stiftelse som blant annet bidrar med prosjektstøtte.

frittord.no

Furestiftelsen

Furestiftelsen støtter prosjekter innen klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk.

www.furestiftelsen.no

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

gjensidigestiftelsen.no

IKEA nabofond

IKEA nabofond har som formål å bidra til et bedre liv i lokalmiljøene våre. Gjennom samarbeid og lokale initiativ ønsker vi at flere skal oppleve et sted å høre til.

Har din organisasjon en ide som bidrar til dette? Da kan du søke IKEA nabofond om støtte i form av produkter fra hele sortimentet vårt (inkludert mat!), interiørkompetanse og øvrige tjenester til en verdi av 100.000,-.

ikea.no/nabofond

Inkludering i idrettslag

Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

Idrettsrådet i Trondheim - søk om tilskudd

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi forvalter tilskudd til kommuner, organisasjoner, og virksomheter i privat og offentlig sektor.

imdi.no

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

interreg.no

JM Norway

Hvert år gir JM Norway støtte til unge norske musikere som skal reise utenlands i forbindelse med kurs, utveksling eller liknende.

jmn.no

Kavlifondet

Kavli prioriterer prosjekter som fremmer god psykisk helse hos barn og unge. Du kan også nominere din lokale hjertesak.

kavlifondet.no

Koro

Kunst i offentlig rom.

koro.no/sok-tilskudd

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets tilskuddsordninger.

regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839

Kulturrom

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

kulturrom.no

Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

kulturradet.no/sok-stotte

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

LNU ønsker å gi organisasjonene mulighet til å strekke seg mot nye utfordringer, og administrerer flere nasjonale og internasjonale støtteordninger til dette formålet. LNU forvalter rundt 150 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

lnu.no

Lotteri og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger.

lottstift.no/tilskotsordningar

Midtnorsk filmsenter

Midtnorsk filmsenter har som formål å forvalte midler til utvikling og produksjon av film i Midt-Norge, og ellers bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av trøndersk filmproduksjon. Filmsenteret har også ansvar for filmtiltak rettet mot barn og unge i regionen.

midtnorskfilm.no/vi-stotter

Midtnorsk jazzsenter

Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en AD HOC tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere, konsertarrangører og fritidskulturlivet og evt. andre aktører i regionen. Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.

midtnorsk.jazzinorge.no/ad-hoc-tilskudd

Music Norway

Music Norway jobber med norsk musikkeksport.

musicnorway.no

Musikkfondene

Musikkfondene samlet på ett nettsted.

musikkfondene.no

Norad

Norad samarbeider med norske bedrifter, statlige etater og forskjellige bistands- og kulturinstitusjoner. Mesteparten av dette samarbeidet organiseres gjennom ulike støtteordninger.

I tillegg utlyser Norad årlig midler til forskning og institusjonssamarbeid mellom norske forskningsinstitutter og forskningsinstitusjoner i samarbeidsland. Her finner du alt du trenger for å søke.

norad.no/tilskudd/sok-stotte

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse har som formål å støtte sosiale, kulturelle og andre allmennyttige tiltak i Nordmøre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. For at et tiltak skal anses som allmennyttig må det komme mange mennesker til gode. Tiltaket må ikke være for snevert. Stiftelsen vil i hovedsak støtte allmennyttige tiltak som inkluderer frivillig innsats.

bykreditt.no

Nordisk råd

Søk støtte til nordiske prosjekter.

norden.org/no/stottemuligheter

Norges ambassade i Berlins residens- og stipendordning

«Residens i Residensen» stipendprogram av Norges ambassade i Berlin retter seg mot forskere fra alle fag, kuratorer og kunstnere m.fl.

www.norway.no/

Norges korforbund

Norges Korforbund forvalter ulike støtteordninger for kor.

kor.no

NorgesGruppen

NorgesGruppen har etablert bærekraftsfondet HANDLE som skal dele ut 100 millioner kroner frem til 2025. Midlene skal gå til prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig.

www.norgesgruppen.no/barekraft/barekraft-i-norgesgruppen/barekraftsfond/

Norsk filminstitutt

En samlet oversikt over filminstituttets tilskuddsordninger.

nfi.no

Norsk musikkråd

Oversikt over støtteordninger for det frivillige musikklivet.

musikk.no/nmr/tilskuddsordninger

Norsk tipping - grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.

norsk-tipping.no/grasrotandelen

Office for Contemporary Art Norway - OCA

Office for Contemporary Art Norway er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse hvis hovedformål er å tilrettelegge for profesjonelt samarbeid i samtidskunstfeltet mellom Norge og en internasjonal kunstscene.

https://oca.no/grants-residencies

Statlige tilskuddsordninger - oversikt

Tilskudd.no gir en oversikt over statlige tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Siden driftes av DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

https://tilskudd.dfo.no/ordninger

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse

Stiftelsens formål er utdeling av gaver/bidrag til institusjoner, grupper eller enkeltpersoner, for å støtte tiltak av vitenskapelig, sosial, humanitær og kulturell art.

https://stipendportalen.no/utlysing/3337

Solofondet

Solofondet er en stiftelse som har som formål å inspirere og hjelpe aktive og engasjerte ungdommer for ideer, aktiviteter og prestasjoner til beste for dem selv eller andre ungdommer.

solofondet.no

Sparebank 1 SMN

Tilskudd til prosjekter innen innovasjon, næringsutvikling, kultur, idrett, miljø og humanitære formål.

sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsengasjement

Sparebankstiftelsen

Støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

sparebankstiftelsen.no

Spenn.no

Produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge.

spenn.no

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam, tidligere ExtraStiftelsen, er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

dam.no

Stiftelsen Fridheim

Utdeling av stiftelsens midler skal skje for å øke livskvaliteten til funksjonshemmede eller vanskeligstilte barn og ungdom

stiftelsen-fridheim.no 

Stiftelsen Scheibler

Stiftelsen Scheiblers formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak.

scheibler.no

TOBBs støtteordning

Søk om midler til din aktivitet i nærmiljøet. Ingen aktivitet er for stor eller liten - her kan alle søke. Søknadsfrist er 1. oktober.

https://tobb.no/om-tobb/stoette-og-sponsing

Torstein Erbos gavefond

Torstein Erbos Gavefond er en stiftelse som gir støtte til allmennyttige formål. Stiftelsen ble opprettet 17.01.1992 ved Torstein Erbos dødsfall, og i henhold til bestemmelser i hans testament.

www.erbo.no

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har egne tilskudd, priser og stipend innen idrett og kultur.

trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend

Trafo

Trafo er Nordens største nettsted for unge kunstnere. På trafo.no kan du blant annet søke om tilskudd til kunstprosjekter.

trafo.no

UNESCO

Søk om støtte til prosjekter om presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv og demokratiutvikling.

unesco.no/sok-midler/

Sist oppdatert: 04.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward