Etablererstipend for profesjonelle kunstnere

Etablererstipend for profesjonelle kunstnere

Trondheim kommunes etablererstipend for profesjonelle kunstnere er på 100 000 kroner. Det deles ut to stipender hvert år, første gang i 2021.

Opprettelsen av stipendene er en del av Trondheim kommunes arbeid med å styrke rekruttering til profesjonell skapende og utøvende virksomhet innen kunst og kultur. Med benevnelsen profesjonell menes i denne sammenheng aktører med relevant kunstfaglig utdanning (eksempelvis innen musikk, scene, visuell kunst, litteratur, film og liknende) som ønsker å etablere seg med sin virksomhet i Trondheim.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stipendet er 1. juni.

Kunngjøring av stipendmottaker skjer på eget arrangement på senhøsten samme år. Det orienteres nærmere om dette på kommunens nett- og facebookside, samt i media.

Retningslinjer

Formål

Etablererstipend for profesjonelle kunstnere skal bidra til at nyutdannede kunstnere eller kunstnere i etableringsfase som bor og arbeider i Trondheim kommune.

Hvem kan søke

a) Søkere må dokumentere kunstnerisk produksjon på høyt nivå, som kvalifiserer til opptak i relevante fagorganisasjoner, eller som kan dokumentere relevant utdanning på minimum bachelornivå.

b) Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret med adresse i Trondheim, at søkere er registrert i Brønnøysundregistrene og at de har langsiktig planleggingshorisont for etablering av virksomhet i Trondheim.

Krav til søknaden

a) Søknaden skal beskrive hvordan stipendet skal anvendes.

b) Budsjett, CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Søknadsbehandling

a) Søknader vurderes av ekstern vurderingskomité på fem personer med sammensatt kunstfaglig kompetanse.

b) Vurderingskomiteen oppnevnes for en periode på maksimum 6 år. I første rekke 3 år med mulighet for ytterligere tre år.

d) Vurderingskomiteen kan innhente faglige råd når det foreligger søknader som faller utenfor kompetanseområdet til de faste medlemmene.

e) Ved behandling av søknadene vektlegges følgende:

  • Faglige kvalifikasjoner
  • Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og potensial for virksomhetsetableringen

f) Vurderingskomiteen innstiller to kunstnere til etablererstipend

g) Kommunedirektøren behandler innstillingen og vedtar tildeling av etablererstipend.

h) Stipendmottakere skal sende skal rapportere om bruken av etablererstipendet ett år etter at stipendet er mottatt.

Vedtatt av formannskapet 22.09.2020, sak 225/20

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

  • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
  • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
  • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
  • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

Ikke avlagt eksamen før søknadsfrist?

Dersom du er i gang med en grad (f.eks bachelor eller master) som avsluttes før sommeren, men etter søknadsfristen, kan du likevel sende inn søknad innen fristen. Dokumentasjon på oppnådd grad må da ettersendes innen 10. august samme år.

Hvem er nyutdannet/i etableringsfase?

Du kan søke om etablererstipendet inntil fem år etter at du har fullført en kunstfaglig utdanning, og du må være bosatt i Trondheim. Etablererstipendet gis ikke til allerede etablerte kunstnere som flytter til Trondheim for å ny-etablere seg her.

Forpliktelser for kunstneren og kommunen

Kunstneren skal informere om at Trondheim kommune har bidratt med støtte til etablering av virksomheten.

Stipendmottakeren skal sende kommunen rapport om bruken av stipendet ved utgangen av året etter mottakelsen av stipendet.

Kommunen vil promotere kunstneren på sine hjemmesider og i andre anledninger der dette er naturlig

Søknadsskjema

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om etablererstipendet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Sist oppdatert: 05.05.2023

Fant du det du lette etter?