Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

Trondheim kommune kan yte tilskudd til arbeidsfellesskap bestående av minimum tre profesjonelle kunstnere. Ordningen skal styrke arbeidsfellesskap som leier i det private markedet, og som ikke mottar annen offentlig husleiestøtte.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke Trondheimsbaserte profesjonelle kunstneres mulighet for å leie produksjonsareal eller arbeidssted i et åpent leiemarked.

Hvem kan få støtte

  • Tilskuddet kan tildeles dokumenterte arbeidsfellesskap som består av minst tre profesjonelle kunstnere. Søkere må kunne dokumentere profesjonelt kunstnerskap ved å kvalifisere til opptak i relevante fagorganisasjoner, være registrert med kunstrelatert foretak i Brønnøysundregisteret, kunne dokumentere fagfellevurderte arbeider eller profesjonell aktivitet på høyt kunstnerisk nivå.
  • Tilskuddsordningen skal styrke arbeidsfellesskap som ikke mottar annen husleiestøtte fra offentlig tilskuddsyter, og som leier arbeidsareal i det private leiemarked.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember for påfølgende år. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter søknadsfrist.

Krav til søknad

  • Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut. Husk felles bankkonto for arbeidsfellesskapet og organisasjonsnummer for den enkelte kunstner
  • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema.
  • CV skal legges ved for samtlige kvalifiserte kunstnere i søknaden. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger/dokumentasjon for profesjonell kunstpraksis.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Endring i prosjektet

Tildelte midler skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir behov for endringer i bruk av tildelte midler. Ved større endringer kan nytt vedtak fattes.

Annet

Tilskuddsramme pr år fordeles likt pr kunstner som er kvalifisert for støtte i arbeidsfellesskapene (per capita-prinsippet). Tilskuddet utbetales til felles konto for arbeidsfellesskapet.

Kontakt

Siri Reinsberg Mørch
Telefon 92 26 47 78

Sist oppdatert: 03.05.2021

A03-P1-EPI006