Kulturtilskudd Ski-VM

Kulturtilskudd Ski-VM

For å stimulere til kulturaktivitet under Ski-VM har Trondheim kommune opprettet en egen tilskuddsordning der det kan søkes om midler fra 15. august og ut året.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til kulturopplevelser og aktiviteter under Ski-VM i Trondheim 26. februar-9. mars 2025. Ordningen skal stimulere det frivillige og det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim til å utvikle prosjekter og aktiviteter som planlegges gjennomført i Trondheim under Ski-VM.

Tilskuddsordningen er en engangsbevilgning i 2024 vedtatt av formannskapet, sak 198/2024.

Hvem kan søke om tilskudd

Organisasjoner, kunstnere og andre innen kunst- og kulturfeltet i Trondheim. Både fritidskulturlivet og profesjonelle aktører kan motta tilskudd fra ordningen. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre. 

Du får svaret i Tilskuddsbasen. Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjettrammen for tilskuddsordningen er 400 000 kroner. 

Hva prioriteres

  • Arrangement som er åpne for publikum. Det er ønskelig at arrangement og aktiviteter markedsføres som en del av kulturprogrammet under VM.
  • Arrangement og tiltak som gjennomføres i perioden 26. februar - 9. mars 2025
  • Aktiviteter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk og Handlingsprogram for kultur finnes her: Oversikt over kommunens planverk

Hva prioriteres ikke

  • Lukkede arrangement og medlemsaktiviteter
  • Arrangement som ikke foregår i Trondheim
  • Arrangement og tiltak som ikke gjennomføres i tilknytning til Ski-VM i 2025
  • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
  • Politisk og religiøs aktivitet
  • Gratis servering
  • Støtte til idrettsarrangement, disse henvises til egne øremerkede tilskuddsordninger

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. 

Søknadsskjema åpnes i Tilskuddsbasen 15. august. 

Spørsmål om Tilskuddsbasen: Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales så snart tilskuddet er vedtatt. Dersom du ikke sender inn rapport innen avtalt frist kan tilskuddet bli trukket tilbake.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Monica Stendahl Rokne, rådgiver. Tlf. 91 87 49 51
Hilde Østerås Berntsen, rådgiver. Tlf. 90 84 47 79
Trygve Fætten, rådgiver. Tlf. 91 67 24 76


E-post:

Sist oppdatert: 03.07.2024

Fant du det du lette etter?