Fritidskulturlivet

Fritidskulturlivet

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til prosjekter og åpne arrangement i Trondheim.

Hvem kan søke om tilskudd

 • Organisasjoner i Trondheim
 • Enkeltaktører med bosted i Trondheim
 • Samarbeidsprosjekt mellom det frivillige og profesjonelle kulturlivet, eller offentlig kulturvirksomhet, der de frivillige står som ansvarlig

Søknadsfrist

1. desember: OBS! Kun en søknadsfrist for hele 2024! Det kan også gis flerårige prosjekttilskudd (inntil 3 år).

Du får vanligvis svar innen 8 - 12 uker etter søknadsfristen. Du får svaret i Tilskuddsbasen. Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar.

Budsjett for tilskuddsordningen

Budsjettramme for tilskuddsordningen vedtas årlig av Bystyret. I 2023 var rammen 2.173.000 kroner. Endelig budsjett for 2024 vedtas i desember.

Se oversikt over tidligere tildelinger

Dette prioriteres

 • Arrangement som er åpne for publikum
 • Nye prosjekter
 • Aktiviteter som øker mangfoldet av kulturuttrykk
 • Aktiviteter som øker samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn
 • Aktiviteter som bidrar til økt deltakelse av flerkulturelle aktører
 • Aktiviteter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk og Handlingsprogram for kultur finnes her: Oversikt over kommunens planverk

Dette prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement/medlemsaktiviteter
 • Arrangement som ikke foregår i Trondheim
 • Studiereiser og kursdeltagelse
 • Reise- og turnestøtte
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Kommersielle arrangement
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Gratis servering
 • Støtte til idrettsarrangement, disse henvises til egne øremerkede tilskuddsordninger
 • Støtte til filmprosjekt, disse henvises til tilskuddsordninger gjennom Midt-Norsk Filmsenter

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak - en samlet søknad pr år

Du kan ikke søke fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Dersom du/dere har flere tiltak av samme type gjennom året, bør det sendes en samlet søknad for disse.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter at rapport er mottatt og godkjent av saksbehandler.

Dersom du ikke sender inn rapport innen avtalt frist kan tilskuddet bli trukket tilbake.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post:

Cathrine Kahn
Telefon: 90 69 44 08
E-post:

Rolf B. Jensen
Telefon: 95 26 37 46
E-post:

Sist oppdatert: 11.10.2023

Fant du det du lette etter?