Klimamillionen

Klimamillionen

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å involvere Trondheims innbyggere i det lokale klima- og miljøarbeidet.

Tiltaket skal bidra til minst en av følgende:

 • Redusere klimagassutslipp
 • Gjøre Trondheim robust for å møte klimaendringer
 • Muliggjøre klima- og miljøvennlige levemåter
 • Bærekraftig forbruk
 • Ta vare på naturen og naturmangfoldet

Hvem kan søke om tilskudd

Alle aktører som har et organisasjonsnummer kan søke.

Ikke-kommersielle aktører vil prioriteres.

Søknadsfrist

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Dette prioriteres

 • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å nå klimamålene for Trondheim. Eksempler på temaer som er relevante:
  • ombruk
  • reparasjon
  • deleordninger
  • sirkulær økonomi
  • grønn mobilitet
  • reduksjon av forbruk og avfall
  • redusert matsvinn
  • klimatilpasning (f.eks. etablering av regnbed)
  • redusert energiforbruk
  • redusere forsøpling
  • naturmangfold (f.eks. kunnskapsformidling, tilrettelegging for arter)
 • Tiltak og aktiviteter som fremmer klima- og miljøvennlig adferd og bidrar til at befolkningen kan ta klima- miljøvennlige valg. 
 • Tiltak og aktiviteter som setter klima- og naturkrisen på agendaen.
 • Tiltak og aktiviteter som, i tillegg til klima og miljø, har en positiv effekt på flere av FNs bærekraftsmål, vil prioriteres.
 • Inkluderende aktiviteter og tiltak som bidrar til bred deltakelse vil prioriteres.
 • Tilskudd gis til aktiviteter og tiltak som gjennomføres i Trondheim kommune.

Dette prioriteres ikke

 • Tilskudd til ordinær drift, herunder lønn. Det er mulig å søke om en begrenset sum til å dekke honorar for innleide kursholdere/foredragsholdere eller lignende, og eventuelle reisekostnader for disse.   
 • Personlig utstyr
 • Kurs/seminardeltakelse
 • Studiereiser
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet, disse henvises til egne tilskuddsordninger
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Støtte til lukkede medlemsorganisasjoner/medlemsaktiviteter
 • Kommersielle aktiviteter/tiltak
 • Kommunale enheter
 • Allerede gjennomførte tiltak.
 • Tiltak som gjennomføres utenfor Trondheim

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Maksimalt tilskudd per søknad er 50 000 kr. Ved særskilte tilfeller kan noe høyere søknadssummer vurderes.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknad

 • Beskrivelse av tiltak med kostnadsoverslag for de forskjellige delene av tiltaket.
 • Tidsplan
 • Kort beskrive hvordan tiltaket bidrar til å involvere Trondheims innbyggere i det lokale klima- og miljøarbeidet. 
 • Kort beskrive hvordan tiltaket bidrar til FNs bærekraftsmål. Her finner du en oversikt over FNs bærekraftsmål.  
 • Målgruppe(r) og forventet antall deltakere. Tiltakets rekkevidde vil avgjøre hvor stor søknadssum som innvilges.
 • Eventuelt samarbeid med andre aktører
 • Budsjettet må gå i null.

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Klima- og miljøenheten

Kontaktperson: Rebecka Snefuglli Sondell

E-post:

Telefon: 90 27 52 14

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?