Tilskudd til kartlegging for utslippsfri bygge-/anleggsplass

Tilskudd til kartlegging for utslippsfri bygge-/anleggsplass

Formål 

Trondheim kommune har mål om at hele byens bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2030, se vedtak fra formannskapet i sak PS 0305/20. Vi ønsker å legge til rette for dette gjennom å tilby støtte til kartleggingsarbeid for å oppnå en utslippsfri anleggsplass. 

Hvem kan søke om tilskudd 

Alle bedrifter og virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret med prosjekter som gjennomføres i Trondheim kan søke om tilskudd.

Privatpersoner og offentlige aktører kan ikke søke. 

Søknadsfrist 

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Hva du kan søke om tilskudd til

Du kan søke om tilskudd til å kartlegge hvordan din anleggsplass kan bli utslippsfri.

Det gis ikke støtte til konseptstudier som kun ser på bruk av biodrivstoff og det gis heller ikke støtte til studier som kun omfatter utstyr til tørk/varme. Det kan gis støtte til kartleggingsarbeid der disse temaene inngår som del av en helhet, for eksempel bruk av biogass eller annet biodrivstoff til enkelte maskiner når utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.  

Tilskuddsbeløp 

Tilskudd gis på inntil 80 prosent av godkjente kostnader (ekskl. mva. for bedrifter med fradragsrett), begrenset oppad til 100 000 kroner.

Kriterier for å søke 

  • Kartleggingsarbeidet må gjøres av profesjonelle fagkonsulenter. 
  • Søknaden må knytte seg til én spesifikk bygge-/anleggsplass. 
  • Bygge-/anleggsplassen må være i Trondheim. 
  • Tilskuddet skal ha utløsende effekt for gjennomføringen av tiltaket. Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknad om støtte før avtaler inngås og arbeid settes i gang. 

Krav til kartlegging og sluttrapport

Det stilles følgende krav til kartleggingen: 

  • Kartleggingsarbeidet skal utføres etter byggherre sitt ønske. 
  • Kartleggingen skal undersøke hvordan bygge-/anleggsarbeidet helt eller delvis kan gjøres uten utslipp av klimagasser, for eksempel ved bruk av elektriske gravemaskiner, elektriske lastebiler eller annet tyngre mobilt utstyr. Aktuelle temaer kan være markedsundersøkelse av tilgang til utslippsfrie anleggsmaskiner til bruk i et konkret prosjekt, tilgjengelige støtteordninger, muligheter og kostnader til energiforsyning lokalt til anleggsplassen (elektrisitet og/eller hydrogen) og nødvendige tilpasninger i planlegging for å kunne gjennomføre prosjektet.

Kartleggingsarbeidet skal dokumenteres i form av en sluttrapport som oppsummerer resultatene. Sluttrapporten skal inneholde følgende:

  • Rapporten skal angi hvordan bygge-/anleggsarbeidet kan gjøres helt eller delvis uten utslipp av klimagasser.
  • Rapporten skal forklare hvordan et tilstrekkelig omfang av utslippsfri energi (elektrisitet eller hydrogen) kan gjøres tilgjengelig på bygge-/anleggsplassen på et tidlig stadium i byggeprosjektet.
  • Rapporten skal angi potensialet for redusert energibruk, økonomiske konsekvenser for byggherre, og utslippsreduksjoner, som for eksempel hvor mange liter diesel byggherre vil spare på en utslippsfri bygge/-anleggsplass.

Sluttrapporten skal sendes til Klima- og miljøenheten etter ferdigstillelse, som står fritt til å benytte rapportens innhold. 

Slik søker du 

Før du sender inn søknad må du innhente tilbud på kartleggingsarbeidet du søker tilskudd til. Det må fremgå av tilbudet navnet på firmaet som utfører kartleggingen samt kontaktinformasjon, navn på byggherre og adresse for bygge-/anleggsplassen, pristilbud for kartleggingen eller foreslått avtale mellom partene, og det må fremkomme at studiet gjennomføres etter byggherre sitt ønske.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søkeportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle personsensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd skal ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden jf. personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester. 

Rapport og utbetaling av tilskudd 

Du må levere rapport i Tilskuddsbasen etter ferdigstillelse for å få utbetalt tilskuddet. Frist for dette er 1. juni 2024. Rapporten skal inneholde faktura for kartleggingsarbeidet og dokumentasjon på at faktura er betalt, sluttrapport og annen nødvendig dokumentasjon som grunnlag for utbetaling av tilskuddet.

Etter godkjenning av kostnader og dokumentasjon vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto. Det kan ta inntil tre uker fra innsending av rapport til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endringer i gjennomføringen 

Tiltaket skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer. 

Mislighold 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune. 

Bagatellmessig støtte 

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, og det må også oppgis størrelsen på eventuell støtte. Du må også oppgi om du har mottatt støttetildelinger etter andre rettsgrunnlag for de samme kostnadene som det nå søkes støtte om, i tillegg til størrelsen på støtten. Mer om bagatellmessig støtte finnes på regjeringen.no.

Kontakt 

Enhet: Klima- og miljøenheten

Kontaktperson: Erlend Barlaup

e-post/telefon: / 45 22 53 25

eller

Tanja Brenne-Tufthaug

e-post/telefon:  / 46 83 41 73

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?