Tilskudd til lading av elektrisk varebil

Tilskudd til lading av elektrisk varebil

Formål

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for en raskere overgang til utslippsfri vare- og nyttetransport, og dette avhenger av en tilstrekkelig utbygd infrastruktur for nullutslipps drivstoff. Vi tilbyr derfor støtte til å oppgradere/etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elektriske varebiler til bedrifter i Trondheim. 

Hvem kan søke om tilskudd 

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke om tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elektriske varebiler på arbeidsplassen. Ladestasjonene som det søkes tilskudd til skal benyttes til egne elektriske varebiler, elektriske varebiler som leases medregnes også. Dersom ladeboksene skal benyttes på elektriske varebiler som er i bestilling eller som planlegges kjøpt, må dette beskrives i søknaden. 

Privatpersoner, offentlige aktører, borettslag/sameier og parkeringsselskap kan ikke søke.

Søknadsfrist 

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Dette får du støtte til 

Det gis støtte til nødvendig oppgradering eller etablering av ladeinfrastruktur for elektriske varebiler og til å installere ladebokser på arbeidsplassen. Det er faste installasjoner som bedriften selv eier og ladeboks som støttes. Tilskuddet gis kun til ladepunkt som settes opp på adresse i Trondheim kommune. Hvis du ønsker å søke om tilskudd til flere ladepunkt, må du sende samlet søknad.

Dette støttes ikke

Det gis ikke støtte til oppgradering av strømanlegg eller sikringsskap utover tiltak som er påkrevd for å kunne montere laderen.

Tilskuddsbeløp 

Tilskudd gis på inntil 30 prosent av godkjente kostnader (ekskl. mva. for bedrifter med fradragsrett), begrenset oppad til 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Det gis maksimalt 1 000 000 kroner i tilskudd. 

Kriterier for å søke 

  • Bedriften må være registrert i Trondheim kommune for å kunne søke om tilskudd. Det er en forutsetning at bedriften er registrert i Brønnøysundregisteret. Adresse hvor ladepunkt(ene) skal settes opp må oppgis i søknad.
  • Tilskuddet skal ha utløsende effekt for gjennomføringen av tiltaket. Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknad om støtte før det bestilles materialer og tjenester, det inngås avtaler og arbeid settes i gang. Pristilbud på kjøp og montering av ladepunkt skal legges ved søknad.
  • Tilskuddsordningen gjelder kun for bedrifter som skal benytte ladestasjonene til egne varebiler. Registreringsnummer må oppgis ved søknad eller rapport etter ferdigstillelse. Hvis søknaden gjelder elektrisk varebil(er) som planlegges kjøpt eller leaset, må dette beskrives i søknaden.

Klima- og miljøenheten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn for å sikre at tilskuddsmidlene brukes i tråd med fastsatte vilkår. 

Slik søker du 

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søkeportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle personsensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd skal ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden jf. personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester. 

Rapport og utbetaling av tilskudd

Du må levere rapport i Tilskuddsbasen etter ferdigstillelse. Frist for dette er 1. juni 2024. Rapporten skal inneholde faktura og dokumentasjon på at faktura er betalt pluss en bekreftelse på at det elektriske arbeidet er utført av en autorisert installatør (samsvarserklæring eller sluttkontrollskjema), samt annen nødvendig dokumentasjon og sluttrapport som grunnlag for utbetaling av tilskuddet.

Etter godkjenning av kostnader og dokumentasjon vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto. Det kan ta inntil tre uker fra innsending av rapport til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endringer i gjennomføringen 

Tiltaket skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer.

Mislighold 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune. 

Bagatellmessig støtte 

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, og du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Du må også oppgi om du har mottatt støttetildelinger etter andre rettsgrunnlag for de samme kostnadene som det nå søkes støtte om, i tillegg til størrelsen på støtten. Mer om bagatellmessig støtte finnes på regjeringen.no. 

Kontakt 

Enhet: Klima- og miljøenheten

Kontaktperson: Tore Nordstad

e-post/telefon: / 90 04 35 12

eller

Sunniva Haugen Fossen

e-post/telefon: / 92 60 19 86

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?