Trondheim kommunerevisjon

Morgengry

Kontakt Trondheim kommunerevisjon

Finn ansatt og se kart

Til revisjonsrapportene

Om kommunerevisjonen

Trondheim kommunerevisjonen arbeider på oppdrag fra kontrollutvalget og bystyret og er uavhengig av kommunedirektøren. Vi er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med forvaltningen i Trondheim kommune. 

Mer om kommunerevisjonen

Vår virksomhet er hjemlet i kommuneloven kapittel 24.

Kommunerevisjonen har kontor i Søndre gate 10 B, blokk F. Vi utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Trondheim kommune, samt andre oppdrag. Disse oppgavene beskrives nærmere nedenfor. I forbindelse med våre oppdrag behandler vi personopplysninger, og vi har derfor en personvernerklæring.

Vi har tverrfaglig kompetanse innen blant annet følgende områder: kommunalkandidat, statsautorisert revisor, siviløkonom, IT (årsstudium i IT og CISA-studier), diplomert internrevisor, kommunalfinans, bedriftsøkonomi, offentlig revisjon, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, historie, sosiologi og MBA i offentlig revisjon.

Revisjonsrapporter

Våre revisjonsrapporter er offentlige tilgjengelig. Du kan også kontakte oss for å få tilgang på rapportene.

Regnskapsrevisjon

Kommunerevisjon skal bekrefte at regnskapet til Trondheim kommune er riktig, det vil si vurdere om årsregnskapet er i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Vi skal kontrollere at beløpene i årsregnskap stemmer med endelig budsjett og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen.

Mer om regnskapsrevisjon

Videre skal vi skal vurdere om ledelsen har sørget for tilstrekkelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Kommunerevisjonen skal også se etter at den revisjonspliktige har en forsvarlig internkontroll.

Vi skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Revisjonen skal sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget hvis vi avdekker misligheter. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal vi sende endelig innberetning til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren.

Kommunerevisjonen har ansvar for å bekrefte ulike prosjektregnskap for statlige tilskudd, for eksempel spillemidler. I tillegg har vi mange andre attestasjonsoppdrag. Vi gjennomfører regnskapsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk.

Vi har også en rekke andre revisjonsoppdrag for ulike foretak, stiftelser og interkommunale selskap hvor vi skal bekrefte at regnskapet er riktig.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er å undersøke om de kommunale tjenestene utføres i henhold til lover og regler. Vi utarbeider forvaltningsrevisjonsrapportene på oppdrag fra kontrollutvalget og bystyret.

Mer om forvaltningsrevisjon

Vi undersøker hvordan de kommunale tjenestene fungerer for å bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning. Kontrollutvalget eller bystyret bestiller forvaltningsrevisjonene ut i fra politisk vedtatte planer eller løpende når risikosituasjoner oppstår.

For å svare på problemstillingene i de enkelte prosjektene benytter vi ulike metoder slik som intervju, observasjon, spørreundersøkelse og gjennomgang av regnskap, statistikk, brukermapper og dokumenter. Vi utarbeider revisjonskriterier som vi vurderer fakta opp imot. Basert på dette utarbeider vi en rapport som vi oversender til kontrollutvalget for politisk behandling. Deretter blir rapportene som regel behandlet i bystyret. Revisjonsrapportene våre er offentlige.

Under arbeidet med rapportene (forvaltningsrevisjonene) samarbeider vi tett med administrasjonen. Vi avholder alltid oppstartsmøte, og kommunedirektøren får alle rapportene til faktaverifisering og høring før de blir oversendt kontrollkomiteen.

Forvaltningsrevisjon er lovpålagt gjennom kommuneloven §§ 23-3 og 24-2 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. I loven beskrives forvaltningsrevisjon som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

Etterlevelsesrevisjon

Kommunerevisjonen skal også utføre etterlevelsesrevisjon. Formålet er å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Trondheim kommunerevisjon gjennomfører disse revisjonene i samsvar med vedtatt standard for «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen».

Andre revisjonsoppdrag

Vi har også en rekke andre revisjonsoppdrag for ulike foretak, stiftelser og interkommunale selskap.

Mer om andre revisjonsoppdrag

I tillegg til regnskaps- og forvaltningsrevisjon for Trondheim kommune, har vi en rekke andre revisjonsoppdrag for interkommunale selskap, foretak, kirkelig fellesråd, menighetsråd, stiftelser, legater, fjellstyrer og andre:

Foreninger

 • Transform
 • Litteraturhuset

Interkommunale selskaper

 • Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
 • Midt-Norge 110-sentral IKS
 • Konsek Trøndelag IKS

Interkommunalt samarbeid

 • Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat
 • IUA Midt-Norge

Kommunale foretak

 • Stavne Arbeid og Kompetanse KF
 • Klæbu Industrier KF

Kirkelig fellesråd og menighetsråd

 • Kirkelig fellesråd
 • Menighetsrådene (16 stk)

Stiftelser

 • Angstringen Trondheim
 • Boligstiftelsen for Trygdeboliger i Trondheim
 • Olavsfestdagene i Trondheim
 • Reitan Boligstiftelse
 • Stiftelsen Trondheim Pirbadet
 • Stiftelsen Trondheim Hospital
 • Svartlamoen Kultur- og næringsstiftelse
 • Fjellseter kapellstue

Legater (17 stk)

Fjellstyrer

 • Byneset fjellstyre
 • Strinda fjellstyre

Private barnehager

 • Fossegrenda Barnehage

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim kommunerevisjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 720000

Adresse: Søndre gate 10B, 7011 TRONDHEIM

Leder

Per Olav Nilsen
Revisjonsdirektør

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Magnar Andersen

Seniorrådgiver

Telefon:

E-post:

Kathrine Moen Bratteng

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Tale Baadsvik

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Roald Elvegård

Rådgiver III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Hoem

Jurist

Telefon:

E-post:

Tove Holberg

Saksbehandler

Telefon:

E-post:

Elin Haarsaker

Statsautorisert revisor

Telefon:

E-post:

Svein Kato Isaksen

Seniorrådgiver

Telefon:

E-post:

Berit Juul

Seniorrådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mona Iren Kristensen

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Aase Birgitte Nerland

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Per Olav Nilsen

Revisjonsdirektør

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne-Margit Eide Schjølberg

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Jørn Sundet

Rådgiver III

Telefon:

Direktetelefon: 4741542725

E-post:

Elin Ingeborg Vassmo

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 04.03.2024

720000

Fant du det du lette etter?