Revisjonsrapporter

Revisjonsrapporter

Du kan også kontakte oss for å få tilgang på rapportene

 

   

8/2024-RE Etterlevelseskontroll Finans- og gjeldsforvaltning 2023

06.05.24

6/2024-RE Etterlevelseskontroll - Roller og ansvar til tjenesteforvalter, tjenesteeier, virksomhetsområdet  og IT-tjenesten

08.04.24

5/2024-RE Etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser

08.04.24

4/2024-RE Etterlevelseskontroll - Vedtak for helse- og omsorgstjenester

08.04.24

3/2024-F Kommunale boliger

08.04.24

2/2024-F Barnevernet på Østbyen - oppfølging av revisjonens rapport fra 2019

08.04.24

1/2024: Miljøledelse og tiltak for utslippskutt innen veitrafikk

11.03.24

 

 

12/2023-R Årsbrev Regnskapsrevisjon 2022

05.06.23

11/2023-RE Etterlevelseskontroll konsulenttjenester

14.06.23

10/2023-RE Etterlevelseskontroll rutiner for finans- og gjeldsforvaltning 2022

14.06.23

9/2023-F Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - Samlerapport

14.06.23

8/2023-F Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 5 Informasjon, kommunikasjon og samhandling

14.06.23

7/2023-F Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 4 Vaksinering og TISK

14.06.23

6/2023-F Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 3 Forholdsmessighet og hensiktsmessighet - tiltakene

14.06.23

5/2023-F Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 2 Tjenestetilbudet i kommunen under pandemien

14.06.23

4/2023-F Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 1 Beredskap, ledelse og overordnet styring

14.06.23

3/2023-RE Beboernes økonomiske midler

08.05.23

2/2023-RE Etterlevelseskontroll 2022 mot ansattilganger, systemtilganger og leverandørtilganger

25.05.23

1/2023-F Sluttavtaler og oppsigelsessaker 30.03.23
   
8/2022  Trondheim kommune sin rolle som sponsor og kunde av Trondheim kommunale pensjonskasse 28.11.22
7/2022-F Investeringer i idrettsanlegg 07.11.22
6/2022-R  Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2021 30.05.22
5/2022-RE Etterlevelseskontroll rutiner finans- og gjeldsforvaltning 2021 30.05.22
4/2022-N Tilleggsnotat: Kommunens tilsyn med barnehager 30.05.22
3/2022-RE Etterlevelseskontroll – Refusjonsbehandling av sykepenger og omsorgspenger 21.03.22
2/2022-RE Etterlevelseskontroll 2021, Generelle IT-kontroller med særlig fokus på datasikkerhet og beredskapstiltak 15.06.22
1/2022-F Kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig 21.03.22
   
10/2021-RE Etterlevelseskontroll med registrering og oppbevaring av kunst 29.11.21
9/2021-F Miljøledelse i Trondheim kommune - anskaffelse og transport 29.11.21
8/2021-F Registrering i Styrevervregisteret 07.10.21
7/2021-N Sluttavtaler (forundersøkelse) 23.08.21
6/2021-F Drift og vedlikehold av veg 02.09.21
5/2021-R Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2020 07.06.21
4/2021-RE Etterlevelseskontroll finansforvaltning 07.06.21
3/2021-RE Etterlevelseskontroll selvkost plan og bygning 07.06.21
2/2021-F Kommunens tilsyn med barnehager 23.08.21
1/2021-RE Etterlevelseskontroll lagring av regnskapsinformasjon 07.06.21
   
10/2020-F Miljøledelse i Trondheim kommune – støtte og energireduserende tiltak 25.01.21
9/2020-F Sykefravær i barnehager 30.11.20
8/2020-RE Etterlevelseskontroll VARFS-området 19.10.20
7/2020-F Eierskapskontroll TRV-Gruppen AS 19.10.20
6/2020-F Rekruttering innen helse og velferd 19.10.20
5/2020-R Årsrevisjon 2019 - unummererte forhold 08.06.20
4/2020-F Hangarsaken og likebehandling i byggesaker 03.09.20
3/2020-R Refusjon sykepenger og foreldrepenger 30.09.20
2/2020-R Generelle IT-kontroller 30.09.20
1/2020-F Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker 27.02.20
   
11/2019-F Forvaltningsrevisjon av barnevernet i Østbyen 25.11.19
10/2019-F Fritak fra folkevalgte verv 17.10.19
9/2019-F Oppfølging av voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner 17.10.19
8/2019-F Barnevernets oppfølging av vold i nære relasjoner 17.10.19
7/2019-F Miljøledelse i Trondheim kommune - miljøplanlegging 17.10.19
6/2019-F Selskapskontroll. Museene i Sør-Trøndelag AS 12.09.19
5/2019-R Årsrevisjon 2018 - unummererte forhold 27.05.19
4/2019-F Kvalitet i sykehjem – Ilsvika 13.06.19
3/2019-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2018 - revisjonsforskriftens § 4 06.05.19
2/2019-F Rådmannens håndtering av Sjetne-saken 11.03.19
1/2019-F Miljøledelse i Trondheim kommune - miljøkrav i anskaffelsesprosesser 17.10.19
   
6/2018 Utvidet selskapskontroll av Vistamar 26.10.18
5/2018-F Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek 10.09.18
4/2018-R Årsrevisjon 2017 - unummererte forhold 14.05.18
3/2018-F Ettervern - barnevernets oppfølging av ungdom over 18 år i Trondheim kommune 31.05.18
2/2018-R Økonomisk sosialhjelp 12.04.18
1/2018-N Tilleggsnotat: Utvidet selskapskontroll Trondheim Kino 19.03.18
   
10/2017-R Dokumentasjon og godtgjørelse for fosterhjem, besøkshjem og tilsynsførere 01.02.18
9/2017-R Kvalifiseringsstønad 27.11.17
8/2017-F Miljøledelse ISO 14001 - fokus på lederskap og utvalgte miljømål 07.12.17
7/2017-N Forundersøkelse – Overvik og Være 29.05.17
6/2017-R Årsrevisjon 2016 - unummererte forhold 29.05.17
5/2017-F Utvidet selskapskontroll av Trondheim Kino AS 29.05.17
4/2017-F Oppfølging av elevfravær 15.06.17
3/2017-F Brukerstyrt personlig assistanse i Trondheim kommune 26.04.17
2/2017-R Refusjon av sykepenger og foreldrepenger 03.04.17
1/2017-R Tilskudd til private barnehager 27.02.17
   
13/2016-R Reiseregninger 09.01.17
12/2016-F Håndtering av krenkelsessaken 26.01.17
11/2016-F Økonomistyring – oppfølging av enheter med merforbruk 08.12.16
10/2016-F Miljøledelse ISO 14001 - med fokus på energimål 29.09.16
9/2016-F Medisinhåndtering 29.09.16
8/2016-R Årsrevisjon 2015 – unummererte forhold 09.05.16
7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens § 4 09.05.16
6/2016-F Trondheim kommunes forhold til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 30.05.16
5/2016-F Økonomistyring i bygg- og anleggsprosjekter 28.04.16
4/2016-F Barn som blir borte fra barnevernet 31.03.16
3/2016-R Kvalifiseringsstønad 07.03.16
2/2016-F Boligsosialt arbeid 31.03.16
1/2016-R Brukeres økonomiske midler 31.03.16
   
10/2015-F Kvaliteket 10.12.15
8/2015-F Miljøledelse i Trondheim kommune – kontroll av rådmannens miljøstyring 2014 15.10.15
7/2015-R Gebyrinntekter 18.06.15
6/2015-F Miljøpakken 18.06.15
5/2015-F Kvalitet i spesialundervisning 18.06.15
4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens § 4 04.05.15
3/2015-R Kontroll av fakturaer i Trondheim kommune 04.05.15
2/2015-R Dokumentasjon og godtgjørelse til fosterhjem og besøkshjem 30.04.15
1/2015-N Tilleggsnotat om samhandlingsreformen 26.02.15
   
19/2014-F Forundersøkelse Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 01.12.14
18/2014-F Leangen plasthall 11.12.14
17/2014-F Medisinhåndtering 11.12.14
16/2014-F Notat om vedtaksoppfølging i hovedplan for vann 2004-2012 03.11.14
15/2014-F Samhandlingsreformen 03.11.14
14/2014-F Offentlige anskaffelser - Trondheim bydrift 20.11.14
13/2014-F Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2013 25.09.14
12/2014-F Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen 25.09.14
11/2014-F Kvalitet i sykehjem - Ilevollen sykehjem 19.06.14
10/2014 Selskapskontroll av TrønderEnergi AS 22.05.14
9/2014-F Tilleggsnotat TrønderEnergi AS 22.05.14
8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens § 4 05.05.14
7/2014-F Varslingsordningen i Trondheim kommune 27.03.14
6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme 27.03.14
5/2014-N Kjøp av Vistamar 10.02.14
4/2014 Intern kontroll på enheter, Delrapport 3: inntektsområdet 31.03.14
3/2014-R Intern kontroll på enheter, Delrapport 2: lønnsområdet 31.03.14
2/2014 R Intern kontroll på enheter, Delrapport 1: innkjøpsområdet 31.03.14
1/2014 F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler 27.02.14
   
1/2013 N Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum 31.10.13
12/2013 F Oppfølgingsundersøkelser etter rapport om etterlevelse av etiske retningslinjer - foranalyserapport (unntatt offentlighet i h.ht. offentleglova § 13, jfr kommunelovens § 78 nr 7) 25.11.13
11/2013 F Lojalitet i kommunens rammeavtaler 21.11.13
10/2013 F Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2012 31.10.13
09/2013 F Etterlevelse av etiske retningslinjer 31.10.13
08/2013 S Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF 29.08.13
07/2013 F Bruk av tvang i sykehjem 29.08.13
06/2013 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2012 06.05.13
05/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger 23.05.13
04/2013 R Tilskudd på kulturområdet 08.04.13
03/2013 F Spesialundervisning og sakkyndig vurdering 24.04.13
02/2013 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune - delprosjekt 2: Gjeldsforvaltningen 31.01.13
01/2013 F Kvalitet i SFO 31.01.13
   
11/2012 F Vann og avløp 19.11.12
10/2012 N Overordnet analyse 2013 - 2015 01.10.12
09/2012 F Kvalitet i sykehjem - Tiller sykehjem 18.10.12
08/2012 S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste 27.09.12
07/2012 F Kvalitet i hjemmetjenesten 27.09.12
06/2012 F Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2011 30.08.12
05/2012 F Anskaffelse og innføring av IT-system for ressurs - og virksomhetsstyring i Trondheim kommune 30.08.12
04/2012 F Bruk av individuell plan på helse- og velferdsområdet 30.08.12
03/2012 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2011 07.05.12
02/2012 F Brudd på arbeidstidsbestemmelsene innen helse- og velferdsområdet 26.04.12
01/2012 R Fosterhjemsgodtgjørelse og besøkshjemsgodtgjørelse 26.04.12
   
08/2011 F Rehabilitering av Granåsen hoppanlegg 29.09.11
07/2011 F Partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Trondheim 29.09.11
06/2011F Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2011 25.08.11
05/2011 F Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall 16.06.11
04/2011 F Selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS 25.08.11
03/2011 F Helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen bydel 25.08.11
02/2011 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap 2010 02.05.11
01/2011 F Skoleledelse i Trondheim kommune 31.03.11
   
13/2010 F Forebygging og samarbeid i barnevernet i Midtbyen 16.12.10
12/2010 N Oppsummerende notat etter Kontrollkomiteens høring i Kraftfondssaken 30.8.2010 09.08.10
11/2010 N Kommunens helsehus i Spania 06.09.10
10/2010 F Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av miljøstyringen for 2009 med fokus på miljøvennlige innkjøp 23.09.10
09/2010 F Stiftelsen Skistua 25.05.10
08/2010 R Regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune 26.08.10
07/2010 F Kvalitet i sykehjem - Ranheim sykehjem 26.08.10
06/2010 R Revisjonsrapport -Trondheim kommunes årsregnskap 2009 03.05.10
05/2010 R Intern kontroll på enheter - Delrapport 3: inntektsområdet 12.04.10
04/2010 R Intern kontroll på enheter - Delrapport 2: lønnsområdet 12.04.10
03/2010 R Intern kontroll på enheter - Delrapport 1: innkjøpsområdet 12.04.10
02/2010 N Finansforvaltningen i Trondheim kommune - Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet 18.02.10
01/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune - delprosjekt 1: Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet 18.02.10
   
08/2009 F Forvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv 17.12.09
07/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune - enhetenes oppfølging. Delrapport 2 29.10.09
06/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune - rådmannens oppfølging. Delrapport 1 B 0073/09
05/2009 S Eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 18.06.09
04/2009 R Revisjonsrapport -Trondheim kommunes årsregnskap 2008 06.05.09
03/2009 F Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av miljøstyringen for 2008 28.05.09
02/2009 F Skoledagens lengde – skolemåltid og fysisk aktivitet 30.04.09
01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune – tilrettelegging, kjøp og salg 26.03.09
   
13/2008 R Husleiesystemet BOEI 12.01.09
12/2008 F OLAVSFESTDAGENE 2008 - årsaker til underskuddet Styret OFD
10/2008 F Ny organisering av eiendomsforvaltningen i Trondheim kommune fra 2006 - er målene innfridd? 26.09.08
09/2008 F Mål- og resultatstyring i Trondheim kommune 16.06.08
08/2008 N Salg av kommunal grunn på Heimdal - henvendelse fra Heimdal Eiendomsinvest AS 05.05.08
07/2008-F Miljøledelse i Trondheim kommune - implementering på enhetsnivå 22.05.08
06/2008-R Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2007 05.05.08
05/2008-R Offentlige anskaffelser - vedlikehold og konsulenttjenester 10.03.08
04/2008-F Klagesaksbehandling ved byggesakskontoret 24.04.08
03/2008-R Omsorgslønn 07.02.08
02/2008-R Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune 28.02.08
01/2008-R Rapport Reiseutgifter 07.02.08
   
12/2007-F Trondheim eiendom og offentlige anskaffelser vedlikehold 27.09.07
11/2007-F Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS 30.08.07
10/2007-F Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS 30.08.07
09/2007-F Enhetslederes kompetanse på de generelle ansvarsområdene 14.06.07
08/2007-R Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2006  
07/2007-F Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune 24.05.07
06/2007-R Kartlegging av innkjøpsrutiner 12.04.07
05/2007-F Håndtering av de etiske retningslinjene i Trondheim kommune - hvordan er disse fulgt opp og brukt? 29.03.07
04/2007-R Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune - kartleggingsprosjekt 26.04.07
03/2007-R Sosiale lån 26.04.07
02/2007-R Sosiale tjenester 15.03.07
01/2007-F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 08.02.07
   
2006 Bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede 30.11.06
2006 Ressursbruk i skolen – med vekt på Trondheim. En vurdering av administrasjon og støttetjenester for skolene i åtte storkommuner 23.11.06
2006 Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 – 2006 23.05.06
2006 Har kommuneøkonomien for stor innvirkning på barnevernets vurderinger? 27.04.06
2006 Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester? 27.04.06
2006 Utbetaling av økonomisk sosialhjelp 16.03.06
2006 Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune 09.02.06
2006 Lønnsrutiner ved Personaltjenesten 09.02.06
   
2005 Offentlige servicekontor og Trondheim kommunes taushetsplikt 15.12.05
2005 Økonomistyring Trondheim bydrift veg 29.09.05
2005 Revisjonens gjennomgang av Fredenvoldsaken 22.06.05
2005 Mopedopplæringen i Trondheim kommune KK 2005
2005 Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager 31.03.05
2005 Bruk av piggdekkfondets midler 31.03.05
2005 Ansatte med egne foretak KK 2005
2005 Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene 31.03.05
2005 Økonomistyring ved Barne og familietjenestene i Trondheim kommune 03.03.05
2005 Økonomistyring innenfor hjemmetjenestene i Trondheim kommune 03.03.05
   
2004 Kontroll og oppfølging ved konkurranseutsetting av sykehjem B 0206/04
2004 Tilsyn med fosterhjem B 0027/04
2004 Kontroll og oppfølging ved konkurranse- utsetting av kommunal renovasjon B 0018/04
2004 Kontroll og oppfølging ved konkurranseutsetting B 0004/04
2004 Saksfremstillinger i Klientutvalget KK 030204
2004 Oppfølging etter salget av aksjene i TEV/skattesaken B 0017/04
2004 Intern kontroll lærerlønn, delrapport 2 KK 130104
   
2003 Lovligheten ved kvalitetsstandardene for praktisk hjelp i hjemmet KK 041103
2003 Oppfølging etter salget av aksjene i TEV/skattesaken KK 041103
2003 Kartlegging av innkjøpsrutinene i Trondheim kommune B 0154/03
2003 Intern kontroll på lønnsområdet - delrapport 1 KK 090903
2003 Foreldrebetaling i grunnskolen B 0098/03
2003 Oppfølging av handlingsplan for eldre 1998-2001. Trondheim (Eldreprosjektet) B 0096/03
2003 Eldreprosjektet - landsbasis  
2003 Momskompensasjon for Trondheim kommune B 0079/03
   
2002 Garantioppfølging i bygg- og anleggsprosjekter B 0196/02
2002 Intern kontroll, økonomistyring i helse og omsorgstjenesten B 0114/02
2002 Bruk av konsulenttjenester, omfang og hensiktsmessighet B 0113/02
2002 Pirbadet, en kartlegging av byggeprosjektet B 0112/02
2002 Ansvar, roller og rutiner ved håndtering av inneklimaproblemer i skolene B 0041/02
2002 Vurderinger av beslutningsprosesser på IT-området - elevnett som CASE  
2001 Kontroll innenfor IT-virksomheten i Trondheim kommune B 0171/01

Sist oppdatert: 08.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward