Kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig

Kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig

Last ned rapporten

Last ned notat om tabellkorrigering til rapporten

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig.

Kvalitet i tjenesten

Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune tilfredsstiller kvalitetskravene som stilles til tjenesten i varierende grad.

Det gis mye god omsorg og gode tjenester fra ansatte i BoA. Kommunen har også et variert aktivitetstilbud for brukerne, men det er forskjeller i kvaliteten på tilbudene som gis. BoA har stort fokus på problemstillinger rundt makt og tvang, og det satses på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et verktøy for brukere som mangler språk. Det er etablert et opplæringstilbud for nyansatte (BoA-skolen) for å bidra til økt tjenestekvalitet.

Det er store forskjeller mellom boliger både med hensyn til størrelse, utforming og standard, stabilitet i bemanning og brukersammensetning. Enkelte brukere opplever ikke trygghet i hjemmene sine, og ikke alle får dekket sine sosiale behov. Det er mangler på individuell tilpasning av både fritidsaktiviteter og aktivitetstilbud, og ikke alle vedtak om tjenester blir fulgt opp. Dette er i mange tilfeller begrunnet i bemanningssituasjonen og sykefravær.

Innføring av avdelingsledelse har så langt ikke ført til økt nærledelse og lavere sykefravær. Personalsituasjonen er utfordrende ved flere boliger med tanke på rekruttering, turnover og sykefravær. Rekruttering av vernepleiere er et generelt problem i boligene, og tilrettelegging for fagutvikling for ansatte kan bli bedre. BoA har også utfordringer med god nok dokumentasjon i fagsystemet Gerica.

Det er etablert flere arenaer for brukermedvirkning i BoA, blant annet gjennom brukerråd og nettverksmøter med brukerorganisasjoner. Brukerne revisjonen snakket med oppga at de stort sett hadde mulighet til å påvirke sin egen hverdag, men at dette avhenger av nok ansatte på jobb. Omlag halvparten av de pårørende mener at de får medvirke i innhold og utforming av tjenestene til den de er pårørende for. En del pårørende er kritisk til tilbudet som gis i BoA. I noen tilfeller er det høyt konfliktnivå mellom pårørende og kommunen. Det er en utfordring å sikre brukerstemmen for brukere som ikke kan uttrykke seg selv.

Boligtildeling

Ventetiden på bolig er lengre enn kommunens målsetting på seks måneder. BoA har få ledige boliger, og det er liten valgfrihet i tildeling av bolig. Brukermedvirkningen i boligtildelingsprosessen er begrenset, og det er uheldig brukersammensetning i flere av boligene. Kommunen jobber med å øke mangfoldet av boliger i BoA, blant annet for å få til bedre sammensetning av brukere.

Økonomistyring

Økonomistyringen på området er krevende, med store enheter og stort kontrollspenn. Antall brukere øker, og behovene endres stadig. BoA har over tid hatt stramme budsjetter, og har i flere år hatt merforbruk. Flere boliger har godkjent turnus som ikke samsvarer med tildelt budsjett. Det er utfordringer knyttet til finansieringen og styring av midler til ressurskrevende brukere. BoA har varierende økonomikompetanse, men får bistand fra støttetjenester på økonomiområdet. Kommunedirektørens økonomirapportering på området er tilfredsstillende.

Last ned rapporten

Last ned notat om tabellkorrigering til rapporten

Sist oppdatert: 11.10.2022

Fant du det du lette etter?