Boligsosialt arbeid

Boligsosialt arbeid

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt det boligsosiale arbeidet i kommunen. Vår konklusjon:

Det boligsosiale arbeidet er spredt på to tjenesteområder og mange enheter. Dette krever klar ansvarsfordeling og gode samarbeidsrutiner. Rapporten viser at samarbeidet stort sett ser ut til å fungere hensiktsmessig.

Trondheim kommune har en rekke boligsosiale virkemidler. Målet blir nådd for flere av dem. Det blir gjennomført boligrådgivning ved at boligsøkere blir informert om hvilke muligheter som finnes, også utenom det kommunale apparatet. Det private boligmarkedet blir utnyttet, særlig når det er stor tilgang på private boliger. Det private markedet fungerer i mindre grad som et alternativ for de mest vanskeligstilte.

Det er et mål at flere skal settes i stand til å finansiere kjøp av bolig ved hjelp av startlån og boligtilskudd. Det har vært en nedgang i søknader og utbetalinger til startlån fra 2012 til 2014. Trondheim kommune har et mål om en saksbehandlingstid på startlån på 14 dager, noe som ikke er nådd. I desember 2015 var saksbehandlingstiden i gjennomsnitt 166 dager.

I de siste fem årene har det vært en økning i bostøtte til kommunalt bosatte husstander, mens det har vært en nedgang i bostøtte til privat bosatte husstander.

Housing First og Ungbo er to tiltak som skal bidra til å skaffe de mest vanskeligstilte en stabil boligsituasjon. Housing first fungerer godt for en gruppe som er vanskelig å bosette. Undersøkelsen har vist at om lag halvparten av Ungbos beboere ikke er definert som vanskeligstilte. Subsidieringen av husleiene i Ungbo er ikke i tråd med kommunens husleiemodell.

Kommunens mål om en nettotilvekst på 260 boliger i perioden 2010-2016 er ikke oppnådd. Sammensetningen av boliger for vanskeligstilte er ikke optimal. Det er liten etterspørsel etter boliger for eldre, og informantene opplyser at det er for få boliger rettet mot rusmiddelbrukere og psykiatri.

Tildelingen av kommunal bolig blir gjennomført med grunnlag i en prioriteringsnøkkel som gir prioritet til flyktninger og personer som er på institusjon. Personer uten fast bolig og byttesaker er lavere prioritert. Enkelte må vente så lenge på å få tildelt kommunal bolig, at livssituasjonen forverres, og det er mange i krise som står på venteliste.

Kommunen har mulighet til å bruke oppfølging som vilkår når det inngås kontrakt om leie av kommunal bolig, men dette blir gjort i liten grad. Kommunen har etablert et system for oppfølging av beboere gjennom håndteringen av bomiljøklager. Enhet for psykisk helse og rus gjennomfører ikke alltid oppfølging hjemme hos beboer, noe som kan innebære en risiko for at personer med kjent bomiljøproblematikk ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Oppfølging av personer med husleierestanser kan hindre utkastelser og det er uklare roller på dette området.

Kommunen oppfyller kravet om å skaffe midlertidig bolig til de som har behov for det. Utgiftene til midlertidig bolig økte kraftig fra 2010 til 2014. Noen har bodd svært lenge i midlertidig bolig. NAV har startet opp et prosjekt som har vist at systematisk oppfølging av personer i midlertidig bolig gir reduserte utgifter.

Mer informasjon om sosiale tjenester

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?