Drift og vedlikehold av veg

Drift og vedlikehold av veg

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har undersøkt kommunens drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. I rapporten har vi fokusert på internkontroll, vedlikehold av vegdekke, asfaltlapping, vinterdrift og hovedrengjøring. Dette er vår konklusjon:

Internkontroll

Bydrifts internkontroll er tilfredsstillende. Det er utarbeidet mål, krav, standarder, rutiner og planer for drifts- og vedlikeholdsoppgavene, men kommunedirektøren har ikke utarbeidet handlingsplan for drift og vedlikehold av vegnettet for 2019-2022. Bydrifts praksis og interne rutiner er på noen områder ikke i samsvar med vedtatt drifts- og vedlikeholdsstandard. Bydrift følger opp nesten alle publikumshenvendelser på vegområdet.

Det er iverksatt effektiviserende tiltak, men det er fortsatt rom for ytterligere effektivisering. Bydrift har svært mange vinterdriftskontrakter og leverandører som skal følges opp, og flere aktører opererer i de samme geografiske områdene.

Vedlikehold av vegdekke

Bydrift har fått på plass et vedlikeholdssystem. De skal i løpet av 2021 ha kartlagt hele vegnettet og vil dermed ha god oversikt over tilstanden på vegene.

Midlene som brukes på vedlikehold er ikke tilstrekkelig til å stoppe vedlikeholdsetterslepet, beholde vegkapitalen på samme nivå og sikre brukerne samme fremkommelighet som i dag. Bydrift har også utfordringer med å planlegge og gjennomføre tiltak når det bevilges ekstra vedlikeholdsmidler med kort tidshorisont.

Bydrift benytter standardkontrakter og sikrer seg sanksjonsmuligheter i kontraktene som gjelder vedlikehold. De stiller krav for hvordan entreprenørene skal utføre vedlikehold av vegdekker. De tar stikkprøver og følger opp at leverandørene etterlever kontraktene.

Asfaltlapping og hovedrengjøring

Driften av det kommunale vegnettet er i hovedsak tilfredsstillende. Asfaltlapping og hovedrengjøring utføres stort sett i henhold til krav som er satt av kommunen. Det mangler imidlertid et system for å sikre at hull som utbedres med kaldasfalt i vintersesongen lappes i løpet av sommerhalvåret.

Vinterdrift

Brøytingen utføres stort sett i henhold til kommunens krav.

Bydrift gjennomfører få stikkprøvekontroller av entreprenørenes brøyting. Kontrollene utføres ikke etter en fastlagt kontrollplan, og de blir ikke dokumentert i tilstrekkelig grad. Det er ingen rutiner for varsling av avsluttet værhendelse, og det er utfordrende å vurdere når fristen for gjenoppretting av godkjent føreforhold utløper.

Det benyttes standardkontrakter for avtaler om vinterdrift, og Bydrift har i kontraktene sikret sanksjonsmuligheter ved avvik. Det fremgår av kontraktene hvilke krav som gjelder for vinterdriften. Bydrift stiller i hovedsak tydelige krav for utførelse av vinterdrift.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 25.08.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward