Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Les rapporten her (pdf).

På bakgrunn av bystyrets behandling av eierskapskontroll av Trondheim kino AS bestilte kontrollkomiteen i januar 2007 en forvaltningsrevisjon av Trondheim kino. Forvaltningsrevisjonen ble i bestillingen avgrenset til å undersøke om kinoen oppfyller de kulturpolitiske målsetningene, samtidig som det ble bedt om en økonomisk analyse av selskapet.

Revisjonens vurdering er at filmtilbudet ved Trondheim kino har tilstrekkelig bredde og gjenspeiler mangfoldet både i den nasjonale og internasjonale filmproduksjonen. Vår vurdering er derfor at Trondheim kino arbeider systematisk innfor de rammene som finnes for å sikre et bredt og allsidig filmtilbud.

Vi er bekymret for kinoens inntektsutvikling som følge av sviktende besøkstall. Om trenden med sviktende besøkstall vedvarer, bør kinoen etter vår vurdering iverksette tiltak som kan få ned kostnadsnivået.

Revisjonen mener kinoen i de fire første driftsårene (2000-2003) innfridde i forhold til det resultatkravet som ble stilt ved overgangen til aksjeselskap. Avkastningen etter 2003 er derimot ikke tilfredsstillende. Vi vurderer imidlertid kinoens økonomiske fundament som solid. Kinoen har en egenkapitalandel på 44 prosent, noe som revisjonen betrakter som meget solid for denne type virksomhet.

Kinoen har effektivisert driften slik at antall årsverk er redusert fra 47 årsverk i 2000 til 40 årsverk i 2006. Dette har bidratt til å holde lønnskostnadene nede i perioden. Kinoledelsen mener at lønnskostnadene overtid kan reduseres med 25-30 prosent ved overgang til enten HSH- eller NHO-tariff. Revisjonen anser imidlertid dette som et politisk spørsmål ut fra de føringer som eierne har lagt på området.

Revisjonen mener at kinoledelsen bør sørge for at investeringsbehovet knyttet til den digitale utfordringen i størst mulig grad søkes finansiert med eksterne midler. Vi er for øvrig bekymret over det store vedlikeholdsetterslepet som er knyttet til Prinsen kino.

Trondheim kinos hjemmeside

Sist oppdatert: 08.12.2022

Fant du det du lette etter?