Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek

Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek

Rapporten i pdf

Kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek.

I hvilken grad er habilitetsreglene fulgt i forbindelse med behandlingen av KPA og Grønn strek?

Det er ikke avdekket brudd på habilitetsreglene i Byplankontorets behandling av kommuneplanens arealdel (KPA) og Grønn strek.

Det er avdekket følgende brudd på habilitetsreglene i den politiske behandlingen av KPA og Grønn strek:

  • Ved behandlingen av KPA i bygningsrådet i 2012 ba ikke Stav om å få sin habilitet vurdert, til tross for at ektefellen hennes hadde eierinteresser i et av områdene som var til behandling. Neste gang saken var til behandling ba hun om å få sin habilitet vurdert og ble kjent inhabil.
  • Da Grønn strek ble behandlet i bystyret i mars 2016 opplyste ikke Stav om hennes søskenforhold til Roll Danielsen, som ble vurdert til å være inhabil på grunn av sitt profesjonelle engasjement i ett av områdene som var til behandling.
  • En juridisk vurdering revisjonen har fått gjennomført konkluderer med at det skal stilles like strenge krav til habilitet i behandling av en kommuneplanmelding (Grønn strek) som KPA. Waage ba ikke om å få sin habilitet vurdert i Grønn strek-saken, selv om han var inhabil ved behandlingen av KPA.

Olsø har ikke brutt habilitetsreglene i lovverket i disse sakene, fordi han ikke har deltatt i noen kommunale fora som har behandlet dem.

I hvilken grad har de etiske retningslinjene blitt fulgt i behandlingen av KPA og Grønn strek?

Undersøkelsen viser at det ikke er avdekket brudd på kommunens etiske retningslinjer verken av Byplankontoret eller de folkevalgte i behandlingen av kommuneplanens arealdel (KPA).

Undersøkelsen viser at det ikke er avdekket brudd på de etiske retningslinjene i Byplankontorets behandling av Grønn strek-saken.

Undersøkelsen viser at det er avdekket følgende brudd på de etiske retningslinjene i den politiske behandlingen av Grønn strek-saken:

  • Olsø deltok aktivt i utformingen av både merknad og endelig vedtak i Grønn strek-saken, selv om han hadde fordeler av utfallet i Grønn strek-saken. Han hadde også SMS-kontakt og e-post kontakt med partikollegaer i tilknytning til saken.
  • I forberedelsene til merknaden (før høring) var det Olsø som først foreslo at Kystad skulle unntas Grønn strek – uten at han hadde informert noen om sin og sin arbeidsgivers interesser i saken.
  • Olsø var ikke åpen om hvilke konkrete områder hans arbeidsgiver og han selv hadde interesser i da han meldte seg inhabil i Ap sin behandling av Grønn strek.
  • Waage var ikke åpen til sine partikollegaer om at han hadde mottatt innspill fra Olsø, som hadde økonomiske fordeler av utfallet i saken.

Forbedringsområder i det etiske regelverket

På bakgrunn av funnene i rapporten mener revisjonen at rådmannen bør vurdere om utilbørlig påvirkning av ansatte i tilstrekkelig grad er dekket i dagens etiske retningslinjer.

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward