Husleiesystemet BOEI

Husleiesystemet BOEI

Rapporten i pdf

Som en del av revisjonens gjennomgang av kommunens regnskap, inngår en vurdering av kommunens rutiner for husleieinntekter. I 2007 utgjorde husleieinntektene i overkant av 200 mill kroner. En vesentlig andel av disse inntektene overføres til kommuneregnskapet fra husleiesystemet BOEI. Vi har gjennom våre kontroller i 2006 og 2007, sett at det har vært knyttet problemer med å identifisere innbetalinger til bank og registreringer BOEI-systemet.

Hensikten med denne rutinegjennomgangen av husleieinntektene har vært å påse at alle husleiekrav faktureres, bokføres med riktig beløp, og at systemet for innkreving av husleie er tilfredsstillende. I undersøkelsen har vi sett på om systemet ivaretar formalkrav og interne kontrollrutiner i forhold til grunnleggende bokføringsprinsipper om krav til regnskapsføring, avstemming og sporbarhet. Vi ønsket også å se på hvordan Trondheim eiendom ivaretar det administrative ansvaret for BOEI, herunder hvordan tilgangsrettighetene i systemet er lagt opp og styres av administrasjonen.

Etter behandling i kontrollkomiteen blir rådmannen bedt om å klargjøre det administrative ansvaret i BOEI. I vedtaket ber kontrollkomiteen rådmannen påse at kravene til god kommunal regnskapsskikk blir ivaretatt i BOEI-systemet, spesielt i forbindelse med implementering av nytt økonomisystem i Trondheim kommune. Kontrollkomitéen ber også rådmannen om at rutinene med å oppjustere husleie i forbindelse med forlengelse av leieforhold innskjerpes. Kontrollkomitéen ber videre rådmannen om å komme med tilbakemelding på status på arbeidet med avregning av energi og kontroll av bankinnbetalinger.

Sist oppdatert: 16.01.2019

Fant du det du lette etter?