Kommunens tilsyn med barnehager

Kommunens tilsyn med barnehager

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt Trondheim kommunes tilsyn med barnehager. Dette er vår konklusjon:

Organisering og gjennomføring av tilsynsarbeidet

I Trondheim har tilsynsvirksomheten vært organisatorisk adskilt fra eieroppgavene ved at Fagenheten (tidligere Oppvekstkontoret) har hatt ansvar for tilsyn, mens oppvekstdirektøren og staben, senere kommunalsjefen, har hatt ansvar for eieroppgavene. I perioden 2017 til 2020 gikk delegasjonen gjennom oppvekstdirektøren, slik at oppvekstdirektøren hadde en formell rolle som både eier og tilsynsmyndighet. I casene som er undersøkt i rapporten har vi ikke sett at oppvekstdirektøren har hatt noen rolle i tilsynssakene før etter at Fagenheten har fattet vedtak i tilsynene.

Bergen og Stavanger har også hatt et organisatorisk skille mellom tilsyns- og eieroppgavene.

I tiden før 2016/2017 skulle alle barnehagene ha tilsyn hvert fjerde år. I perioden etter 2016/2017 gikk kommunen over til risikobaserte tilsyn. Dette har medført færre og mer omfattende tilsyn.

Trondheim kommune har i hovedsak iverksatt tilsyn med utgangspunkt i henvendelser. I alle de åtte casene som er undersøkt er det henvendelser fra enten foreldre/foresatte, andre offentlige instanser (som for eksempel PPT) eller fagforeninger som har utløst tilsyn. Statlige føringer tilsier at når kommunen skal velge ut hvilke barnehager det skal føres tilsyn med, bør det gjennomføres risikovurderinger knyttet til hele sektoren, og ikke bare ved enkelthenvendelser slik det nå blir gjort.

I Bergen gjennomfører de risikovurderinger når de skal velge ut hvilke barnehager som skal ha tilsyn, og har en ordning med at alle barnehager skal ha tilsyn i løpet av en fire-femårsperiode. I Stavanger gjennomførte de tilsyn med alle barnehagene hvert år, men nå skjer det etter en risikovurdering.

Både i Trondheim, Bergen og Stavanger er det barnehageloven med forskrifter som legges til grunn for de faglige vurderingene i tilsynssakene.

Dialog

Det har skjedd en endring i hvilken dialog det har vært mellom foreldre og ansatte i tilsynssaker. I perioden fram til 2016/2017 ble representanter for foreldre og ansatte invitert til å delta på de stedlige tilsynsmøtene. Etter dette er foreldrene i varierende grad inkludert. Alle som henvender seg til tilsynsmyndigheten med en klage får svar og blir fulgt opp. I caseundersøkelsen så vi at flere av tilsynene ble gjennomført uten at foreldrene/foresatte ser ut til å ha vært involvert. I tilsynet som ble gjennomført i Gnist Trøa ble foreldrene involvert etter at tilsynsmyndigheten hadde skrevet den foreløpige tilsynsrapporten. Vi ser at dialogen med foreldre/foresatte og ansatte har blitt mer systematisk i de sist gjennomførte tilsynene. I tilsynet på Tanem ble et utvalg av foreldre inkludert, mens på Lade ble alle foreldrene inkludert gjennom en spørreundersøkelse.

Det er alltid etablert dialog med barnehageeier i tilsynene.

Håndtering av avvik

Undersøkelsen har vist at Fagenheten påpeker avvik fra barnehageloven med forskrifter der dette blir avdekket. I noen av rapportene gir tilsynsmyndigheten merknader. Vi finner også eksempler på at de ber barnehageeierne om å endre praksis. Dette er ikke i henhold til barnehagelovens ordlyd som sier at tilsynsmyndigheten skal gi pålegg om retting der det er avdekket avvik. Tidligere ble det ikke alltid fattet enkeltvedtak med pålegg om retting, men fylt ut et enkelt skjema hvor det ble angitt om det var avvik fra loven eller ikke.

I de senere årene har Fagenheten sendt forhåndsvarsel i tilfeller der de vurderer at det er grunnlag for å gi pålegg om retting, slik at barnehageeier kan uttale seg om rapporten og pålegget. I tilfeller der det var så alvorlige brudd på barnehageloven at det kunne bli aktuelt med stenging, er det sendt forhåndsvarsel i alle saker vi har undersøkt. Undersøkelsen har vist at pålegg om retting bare er gitt der tilsynssaken har avdekket forhold i strid med barnehageloven med forskrifter. Tilsynsmyndigheten har gitt barnehagene en frist for retting.

Vi finner i varierende grad dokumentasjon på at barnehagemyndigheten har fulgt opp at bruddene på regelverket blir rettet i tilsynssakene i tiden fram til 2016. Etter dette tidspunktet har samtlige brudd blitt fulgt opp. Tilsynet blir formelt avsluttet når det foreligger dokumentasjon på at barnehageeier har rettet forholdene.

Det har ikke fremkommet forhold som tyder på forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager når det gjelder håndtering av avvik.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 25.08.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward