Miljøledelse i Trondheim kommune - anskaffelse og transport

Miljøledelse i Trondheim kommune - anskaffelse og transport

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt hvordan kommunen gjennom sitt miljøledelsessystem følger opp klimaplanens ambisjoner om klimakutt knyttet til transport og anskaffelser.

Konklusjon

Kommunens miljøledelse er i samsvar med standardens krav til drift og styring på transportområdet, men tiltakene for å nå klimamålene må skjerpes. Sammenlignet med 2019 er anskaffelsene i dag mer klimavennlig. I flesteparten av anskaffelser stilles det krav og kriterier for klima der det er aktuelt. Kompetansen på å stille klimavennlige anskaffelser har økt. Kommunens anskaffelsespraksis kan imidlertid bli enda mer klimavennlig, og vi begrunner det med følgende:

 • Trondheim bydrift har ikke miljø og klima som kvalifikasjonskrav i mange av anskaffelsene.
 • Miljø og klima blir i flere anskaffelser ikke brukt som tildelingskriterium, og blir ofte vektet under 30 prosent.
 • I flere anskaffelser er klima i liten grad stilt i kravspesifikasjon.
 • Spesielt Trondheim eiendom, Trondheim bydrift og de mindre innkjøpsmiljøene har et forbedringspotensiale i å stille krav og kriterier for klima.
 • Anskaffelser av varer, tjenester, veioppdrag og vedlikehold av bygg er i for liten grad klimavennlig.
 • Enhetene har utfordringer med å stille gode krav og kriterier blant annet på grunn av manglende tid, ressurser/økonomi og kompetanse.
 • Det er utfordrende å nå målet om utslippsfrie bygg og anleggsplasser blant annet på grunn av mangel på strømkapasitet og utslippsfrie maskiner.
 • Noen spesifikke klimatiltak benyttes i for liten grad slik som EPD, beregning av klimagassutslipp, materialsvinn og gjenbruk og tiltak for å redusere klimagassutslipp ved transport, bygg- og anleggsplasser.
 • Enhetene dokumenterer i liten grad sine vurderinger av hvilke klimakrav og kriterier som er mulig å stille i anskaffelsene, blant annet når miljø vektes lavere enn 30 prosent.
 • Klima brukes sjelden som egne kontraktskrav.
 • Innkjøpernes kompetanse på klima er ikke tilstrekkelig innenfor spesifikke områder slik som EPD, vareleveranser, produkter og materialvalg. Noen innkjøpere synes det er vanskelig å utarbeide gode kriterier for miljø og klima.
 • Noen enheter følger ikke godt nok opp om leverandørene etterlever klimakravene.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 06.12.2021

Fant du det du lette etter?