Miljøledelse ISO 14001 - fokus på lederskap og utvalgte miljømål

Miljøledelse ISO 14001 - fokus på lederskap og utvalgte miljømål

Rapporten i pdf

Vi har i denne miljørevisjonen undersøkt om rådmannen i Trondheim kommune har et tilfredsstillende lederskap i henhold til ISO 14001. Vi har også undersøkt om rådmannen følger opp utvalgte miljømål.

Etter revisjonens vurdering har rådmannen vist lederskap og forpliktelse i kommunens miljøarbeid. Enhetslederne oppfatter at rådmannen viser lederskap og forpliktelser i miljøarbeidet. Målsettinger på området er tatt inn i kommunens plan- og styringssystem og videre konkretisert i enhetsavtalen for perioden 2015 – 2018. Rådmannen har videre en årlig gjennomgang av enhetens miljøarbeid i forbindelse med den årlige rapporteringen på enhetsavtalen. Etter revisjonens vurdering er krav om at miljøledelse skal integreres i virksomheten dermed også ivaretatt.

Ledelsens direkte involvering i kommunens miljøarbeid er i hovedsak knyttet til større saker som skal til politisk behandling. Rådmannens ledergruppe involveres ikke direkte i enhetenes miljøarbeid med unntak av ledelsen årlige gjennomgang av enhetene. Revisjonen anser dette til å være i samsvar med ISO standarden og mener graden av involvering er tilpasset kommunens organisering der enhetsleder er gitt ansvaret for miljøledelse på enhetsnivå.

Rådmannen anser at nødvendige ressurser på området er stilt til disposisjon. Flertallet av enhetslederne er enig i at nødvendige ressurser er tilgjengelig for å drive miljøvennlig, men det er også en del som mener det motsatte. Revisjonen vurdering er at selv om en del enhetsledere etterlyser mer ressurser, mener vi at nødvendige ressurser er stilt til disposisjon i samsvar med standarden. Revisjonen ser det som positivt at rådmannen nå har fremmet et eget klimabudsjett overfor bystyret.

Rådmannen sikrer måloppnåelse først og fremst gjennom at konkrete miljømål er tatt inn i enhetsavtalene og ved at de følges opp systematisk overfor enhetene med årlig gjennomgang av oppnådde resultater.

Etter revisjonens vurdering formidler rådmannen betydningen av effektiv miljøledelse gjennom styringsdialogen og i møter med enhetslederne, samt gjennom kommunens hjemmesider på internett.

Revisjonen anser at enhetslederne blir fulgt tett opp i deres miljøarbeid gjennom enhetsavtalene, resultatsamtalene, styringsportalen og styringskraftteamene.

Etter revisjonens vurdering har kommunen en overordnet miljøpolitikk i samsvar med kravene i standarden. Kommunens miljøpolitikk er videre implementert, vedlikeholdt og kommunisert ut i organisasjonen. De aller fleste enhetslederne er kjent med kommunens miljøpolitikk.

Roller, ansvar og myndighet på miljøområdet er delegert til ulike nivåer i organisasjonen. Praktiske oppgaver for miljøstyringen er fordelt ned i organisasjonen, mens ansvaret ligger hos rådmannen. Revisjonens vurdering er at roller, ansvar og myndighet på området er tydelig fordelt.

Revisjonen mener at kravet om rapportering av miljøprestasjoner og miljøarbeid er ivaretatt.

Rådmannens ledergruppe foretar årlig en gjennomgang av kommunens miljøstyring som revisjonen mener er i samsvar med kravene i miljøstandarden.

Revisjonen mener rådmannen kan gjøre mer for å tilrettelegge for at ansatte kan gå eller sykle til jobben. Flere enheter mangler og savner blant annet innendørs sykkelparkering. Ved de enhetene hvor det er tilrettelagt for å gå eller sykle til jobben, er det også flere ansatte som faktisk går eller sykler til jobben nå i forhold til 2015, ut fra svarene til enhetslederne.

Omtrent en tredjedel av enhetslederne har ikke formidlet enhetens klimafotavtrykk til de ansatte i 2016. Revisjonen merker seg imidlertid at flere enhetsledere synes klimafotavtrykket er vanskelig å formidle. Mange mener at fokuset på klimafotavtrykk i liten grad har bidratt til mer oppmerksomhet om enhetens miljøutfordringer eller til mer bevissthet blant ansatte. Etter revisjonens vurdering bør rådmannen vurdere tiltak som kan bidra til å styrke enhetenes kunnskap om klimafotavtrykket.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward