Offentlige anskaffelser - Trondheim bydrift

Offentlige anskaffelser - Trondheim bydrift

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne rapporten undersøkt offentlige anskaffelser i Trondheim bydrift.

Trondheim bydrift følger i all hovedsak lov om offentlige anskaffelser, men enkelte avvik forekommer. For å sikre at enhetens anskaffelser er i samsvar med lovkravene foretas gjentakende innkjøp i stor grad over rammeavtaler, mens større enkeltanskaffelser skjer ved anbudskonkurranser. Revisjonen har ikke gjort funn som medfører alvorlige brudd på loven selv om enkelte avvik er avdekket. Blant annet fører ikke enheten anskaffelsesprotokoller i samsvar med lov om offentlige anskaffelser. Det er også gjennomført et par større direkteanskaffelser i 2013 med begrunnelse i at disse var eneleverandører på sitt felt. Begrunnelsen for direkteanskaffelsen skal i tilfelle protokollføres.

For mindre innkjøp har enheten utfordringer med at en relativt stor andel av innkjøpene gjøres med rekvisisjon og ikke ved bruk av e-handel. Dette er uheldig da rekvisisjonsbruk gir mindre sikkerhet for at innkjøpene skjer i samsvar med lovkrav, kommunens innkjøpsreglement og inngåtte rammeavtaler. Ved bruk av rekvisisjon blir innkjøpene også mindre sporbare, og risikoen for misligheter øker. Revisjonen vil i denne sammenheng påpeke at e-handel er kommunens førstevalg ved innkjøp, og at tiltak derfor bør iverksettes for å redusere bruk av rekvisisjon.

Kontaktperson er Magnar Andersen og kan nås på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Trondheim bydrifts hjemmesider

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?