Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Rapporten som PDF

Denne rapporten er en del av regnskapsrevisjonen i 2017. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp er kommunens ansvarsområde innenfor NAV systemet.

Rapporten har følgende problemstillinger:

  1. I hvilken grad sikrer NAV at utbetaling av økonomisk sosialhjelp skjer i samsvar med lov, forskrift og interne rutiner?
  2. I hvilken grad har kommunen etablert en tilfredsstillende intern kontroll ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp?

Vi har kontrollert utbetalinger av økonomisk sosialhjelp for et utvalg på 66 sosialhjelpsmottakere ved de fire NAV-kontorene i de første åtte månedene i 2017. Utvalget er gjort ved at det er plukket ut 32 sosialhjelpsmottakere som har mottatt størst utbetalinger i perioden januar til august i 2017. I tillegg har vi plukket ut 34 tilfeldige sosialhjelpsmottakere ved de fire NAV-kontorene i samme periode. Vi har gjennomført intervju og hatt e-post kommunikasjon med informantene.

Ved gjennomgang av de 66 sakene, har vi kontrollert om vedtakene om økonomisk sosialhjelp er i samsvar med lov, forskrift og interne retningslinjer. Vi har undersøkt om politiske retningslinjer er fulgt opp.

Rådmannen har ansvaret for at det er etablert betryggende intern kontroll. I den interne kontrollen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp har vi hatt fokus på både maskinelle og manuelle kontroller. Vi har sett på tilgangskontroller til IT-systemene, logging av aktiviteter i systemene, testet om utbetalingene er godkjent av riktig delegasjonsnivå og om etterkontroll av vedtak og utbetalinger utføres.

Konklusjon

  • NAV–kontorene utøver i stor grad skjønn når de fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp. Vedtakene er innenfor lovens rammer, men vedtakene avviker i flere tilfeller fra bystyrets vedtatte maksimale rammer.
  • Intern kontroll ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp kan forbedres. NAV-kontorene mangler tiltak utover egenkontrollen for overholdelse av delegasjonsreglementet. Det er også uklart hvilket nivå som skal godkjenne enkelte typer utgifter i delegasjonsreglementet. Avgrensede stikkprøvekontroller har ikke blitt gjennomført i andre halvår 2017.

Mer om sosiale tjenester

Sist oppdatert: 23.09.2021

Fant du det du lette etter?