Oppfølging av elevfravær

Oppfølging av elevfravær

Rapporten i pdf

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon om Trondheim kommunes oppfølging av elevfravær med utgangspunkt i fire skoler i kommunen.

Rapporten viser at elevfraværet sank med 0,4 prosentpoeng fra høsten 2011 til høsten 2016, men fra 2013 har fraværet ligget rundt 4 prosent. 192 barn hadde over 20 prosent fravær i 2016, og noen av disse barna er helt fraværende fra skolen. Fraværet er høyest i ungdomsskolen, men for flere elever starter fraværet allerede på barneskolen. Ofte utvikler fraværet seg gradvis, og kroppsøving er gjerne det første faget hvor eleven er mye fraværende. Jo mer eleven er borte, desto vanskeligere å komme tilbake på skolen.

Den viktigste årsaken til elevfravær er skolevegring, angst og psykiske forhold, men også foreldremotivert fravær er en betydelig årsak. Flere elever med høyt bekymringsfullt fravær har hatt lange permisjoner. Somatisk sykdom opptrer ofte i kombinasjon med andre årsaker, mens skulk er noe mindre hyppig sammenlignet med de andre fraværsårsakene. I de fleste tilfellene skyldes fraværet flere og sammensatte årsaker, og det kan være vanskelig å skille ut hva som er de reelle fraværsårsakene.

Kommunen har system for registrering og oppfølging av elevfravær, men har følgende utfordringer:

  • Kommunens rutiner bør oppdateres, revideres og samordnes.
  • Kommunen har ved Foreldreportalen et system for elektronisk registrering av elevfravær. Det har vært en del utfordringer etter innføringen av systemet, blant annet manglende fraværsoversikt.
  • I mange tilfeller har ikke lærerne registrert fraværet fortløpende og riktig.
  • Rådmannen har i liten grad fulgt opp skolene med hensyn til høyt elevfravær.

Skolene har tett oppfølging av de fleste elever med høyt fravær, men har følgende utfordringer:

  • Skolenes dokumentasjon og arkivering av tiltak og oppfølging av elevfraværet er ikke tilfredsstillende. Dokumentasjonssystemet ESA Sikker har gjort terskelen høyere for at dokumenter blir arkivert i elevmappene. Flere lærere har ikke tilgang til elevmappene til sine egne elever.
  • Skolene gjør i liten grad individuelle vurderinger av permisjonssøknader. Rådmannen bør vurdere å utarbeide skriftlige kriterier som skolene bør vektlegge når de vurderer den enkelte søknad.
  • For noen elever er oppfølgingen noe mangelfull og tiltak iverksettes for sent.
  • Det varierer hvor tett skolene samarbeider med hjelpeinstansene i enkeltsaker.
  • Skolene evaluerer fraværsreduserende tiltak løpende, men dette er sjelden skriftliggjort

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post .

Mer informasjon om permisjon og fravær for skoleelever

Sist oppdatert: 21.11.2023

Fant du det du lette etter?