Partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Trondheim

Partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Trondheim

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Trondheim.

Rapporten trekker blant annet følgende konklusjoner:

 • Kommunen og staten blir oppfattet som likeverdige parter i partnerskapet. NAV-kontorene har utviklet en felles kultur. De ansatte jobber tidvis på tvers av ansettelsesforhold. Dette er et viktig grunnlag for at partnerskapet skal lykkes.
 • Brukere som bare har behov for tjenester som nå finnes innenfor NAV, opplever NAV som en mer helhetlig tjenesteleverandør enn brukere som har behov for tjenester fra både NAV og andre kommunale tjenester.
 • Ordningen med en felles administrativ og faglig ledelse for hele NAV-kontoret vurderes som vellykket.
 • Det er etablert flere ulike møtearenaer mellom fylkesdirektøren og rådmannen som bidrar til at styringssignaler fra stat og kommune er samkjørte og enhetlige.
 • NAV-kontorene i Trondheim har ulik måloppnåelse og samtidig har kontorene forskjellig organisering og arbeidsmåte. Revisjonen mener rådmannen og fylket i fellesskap med NAV-kontorene bør se nærmere på om kontorene i større grad kan lære av hverandre for å optimalisere organisasjonen og arbeidsmåtene for å bedre måloppnåelsen.
 • Opprettelsen av NAV har ført til et nytt grensesnitt mellom NAV som forvalter økonomisk sosialhjelp på den ene siden og kommunens oppfølgingstjeneste og helse- og velferdskontor på den andre.
 • Enkelte har kritiske innvendinger til bestiller-utførermodellen, særlig bestillinger om oppfølgingstjenester. Revisjonen understreker at oppfatningen av modellen som tungvint ikke må føre til at den ikke blir brukt, det vil gå ut over brukerne.
 • Oppfølgingstjenesten og NAV bør ha et tettere samarbeid enn det som er tilfelle i dag.
 • Statlig ansatte er gitt tilgangsrett til kommunale datasystemer uten at dette er gjennomgående regulert i lovverket. Det kommunale og statlige lovverket om personvern og informasjonssikkerhet bør koordineres slik at det framstår som helhetlig og utvetydig.
 • Spesialenhetene i NAV innebærer at ikke alle saker blir avgjort på det enkelte NAV-kontor. Dette kan føre til at NAV kan oppfattes som fragmentert ved at det kan være stor avstand mellom bruker og beslutningstaker.
 • Brukerundersøkelser viser en generell økning i tilfredshet med NAV Trondheim sine tjenester fra 2009 til 2010.
 • Brukere som kontakter NAV angående økonomisk sosialhjelp er mindre fornøyde enn andre brukere. Samtidig forholder disse brukerne seg i større grad til flere forskjellige veiledere, noe som kan forklare at de er mer misfornøyde.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 91 67 22 06 eller e-post .

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward