Skoleledelse i Trondheim kommune

Skoleledelse i Trondheim kommune

Rapport 1/2011-F Skoleledelse i Trondheim kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har Trondheim kommunerevisjon undersøkt skoleledelse i Trondheim kommune. Undersøkelsen trekker blant annet følgende konklusjoner:

  • Skoleledelsen i Trondheim ikke har funnet den rette balansen mellom tiden de bruker på administrativ ledelse, pedagogisk ledelse og personalledelse. Rektorene ønsker å bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på pedagogisk ledelse. Lærerne er av samme oppfatning. De ønsker at rektorene større grad skal være til stede på skolen og at de i større grad skal observere, veilede og gi tilbakemelding til lærerne. Undersøkelsen viser også at lærerne mener fellestida i større grad kan brukes til faglige og pedagogiske diskusjoner.
  • Bystyret har vedtatt at Trondheim kommune ikke lenger skal gjennomføre eksterne skolevurderinger, men isteden utnytte elevresultater som allerede foreligger. Revisjonen vil understreke betydningen av at rektorene gjennomfører skolebaserte vurderinger og at dette arbeidet må rettes mot skolens kjernevirksomhet og gis en slik form at skolens sterke og svake sider blir analysert og egnede tiltak iverksatt.
  • Undersøkelsen har vist at skoleledelsen i Trondheim kommune jevnt over har tilstrekkelig administrativ kunnskap, og at de benytter støttetjenester som Økonomitjenesten og Personaltjenesten i stor grad. Revisjonen mener det er viktig at rektorene benytter seg av støttetjenestene som utfyller skoleledelsens kompetanse.
  • Revisjonen registrerer at rektorenes arbeidsutvalg mener at økonomistyring er blitt mye vanskeligere ved overgangen til nytt økonomisystem (ERV). Revisjonen mener derfor at rådmannen må følge opp de påpekte utfordringene om økonomirapporteringen i ERV.
  • Undersøkelsen viser at rektorene delegerer en god del oppgaver, særlig de administrative. Revisjonen mener imidlertid at det bør vurderes om rektor i enda større grad kan delegere oppgaver for å kunne utføre mer pedagogisk ledelse.
  • Rektorene mener de bruker for mye tid på rapportering. Revisjonen finner det derfor positivt at rådmannen vil vurdere om det er rapporteringer som kan reduseres eller samordnes.
  • Rektorene i Trondheim har også enkelte forbedringspunkter på personalledelse. Lærene er ikke fornøyd med omfanget på etter- og videreutdanningen. Revisjonen mener at lærerne må gis mulighet til faglig påfyll, det er viktig for å få en tilstrekkelig god kvalitet i trondheimsskolen.

Kontaktperson: Berit Juul (mobil 91 67 22 06).

Mer informasjon om skolene i Trondheim

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward