Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager

Rapporten i pdf-format

Trondheim kommunerevisjon har i denne regnskapsrevisjonen undersøkt om utbetalte tilskudd til private barnehager er riktig behandlet, og om Trondheim kommune har ført tilsyn med de private barnehagenes rapportering.

Kommunens modell og grunnlag for beregning av kommunalt tilskudd er i henhold til kriteriene. Beregningsgrunnlag og satser for alle typer barnehager er riktig. Vedtakene om satser og tilskudd er fattet innen rimelig tid, og de er begrunnet og etterprøvbare. Beregningsgrunnlagene for driftssatsene er imidlertid ikke fullt ut tilgjengelig for innsyn. Trondheim kommune har et tilfredsstillende opplegg for å sikre at antall barn er riktig og at bokførte tilskudd er korrekt.

Kommunens tilsyn med at vilkårene for tilskudd til private anses i hovedsak oppfylt. Kommunens dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet er ivaretatt ved å skille kommunens eierrolle fra myndighetsrollen. Det gjøres risiko- og sannsynlighetsvurderinger for brudd på barnehageeiers plikter i tråd med Kunnskapsdepartementets veileder. Tilsynsmyndighetens tellinger med antall barn i barnehagene er etter revisjonens vurdering tilfredsstillende. Fagenheten har også ført jevnlige tilsyn med politiattester, og avvik er tatt opp med gjeldende barnehager.

Følgende avvik og svakheter er avdekket:

  • Få av de planlagte kontrollene er blitt utført.
  • Enkelte barnehager ikke har levert regnskap, revisjonsberetninger og bekreftelse fra regnskapskyndig person i 2015.
  • Det er ikke gjort årlige vurderinger av om barnehagene har et overskudd utover det som antas å være rimelig.
  • Trondheim kommune har ikke etterprøvd transaksjoner med nærstående parter, og kan derfor ikke bekrefte at slike transaksjoner er innenfor loven.
  • Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt tilsyn med barnehagenes bemanning. Det er ikke foretatt konkrete sammenligninger av personalkostnadene per heltidsplass mellom kommunale og private barnehager.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Mona Kristensen på telefon 95 26 33 75 eller e-post .

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?