Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 1 Beredskap, ledelse og overordnet styring

Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 1 Beredskap, ledelse og overordnet styring

Last ned rapporten her

Rapporten i google site med tidslinje for koronahåndteringen

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om kommunen har hatt tilstrekkelig beredskap for en viruspandemi og en tilfredsstillende overordnet ledelse av håndteringen av koronapandemien.

Kommunens beredskap for en pandemi

Det var forbedringspunkter i Trondheim kommunes beredskap for en pandemi. Det var gjennomført ROS-analyser og utarbeidet beredskapsplaner. Det var svakheter knyttet til oppdatering av den overordnede beredskapsplanen. Kommunen hadde ikke tilstrekkelig beredskap for fravær av personell over lang tid.

Beredskapsplanleggingen i enhetene har forbedringspotensial. Flertallet hadde ikke gjennomført eller ferdigstilt en ROS-analyse, og en betydelig andel av enhetene hadde ikke en oppdatert beredskapsplan. Kommunedirektøren har ikke fulgt opp beredskapsarbeidet i enhetene i tilstrekkelig grad.

Det er ikke avdekket utfordringer knyttet til manglende samordning av beredskapsplanene i kommunen.

Kommunen har gjennomført beredskapsøvelser på overordnet nivå de siste årene, både internt og i samarbeid med andre. Enhetene var i for liten grad forberedt på en pandemi. En stor andel av enhetene på de fleste virksomhetsområdene hadde ikke gjennomført beredskapsøvelse knyttet til en uønsket hendelse beskrevet i enhetens beredskapsplan.

Kommunen har etablert og deltar på flere arenaer for samarbeid om beredskap. Det er etablert samarbeid med andre kommuner og aktører om beredskap, og det er etablert et kommunalt beredskapsråd. Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med helseforetaket. Samarbeidet om beredskap med sykehuset, statsforvalteren, nabokommuner og andre aktører vurderes som godt.

Kommunen hadde tilfredsstillende legemiddelberedskap da pandemien kom. Beredskapsøvelser hadde vist at smittevernutstyr var en sårbarhet, men kommunen hadde ikke sørget for tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av smittevernutstyr, slik forskrift om krav til beredskapsplanlegging krever. Det er nå etablert en lagerbeholdning av smittevernutstyr som totalt dekker åtte måneders behov for smittevernutstyr, i tråd med føringer fra Helsedirektoratet.

Ledelse og overordnet styring

Kommunen hadde lagt en plan for kommunens kriseledelse i den overordnede beredskapsplanen. Bystyret ga tidlig fullmakter til formannskapet og kommunedirektøren for håndtering av krisen. Formannskapet ble jevnlig orientert og fikk fremlagt saker om håndtering av pandemien. Kommunedirektøren har ledet den samlede kommunale administrasjonen, ut fra lovbestemmelser og vedtak i bystyret og formannskapet. Ved håndteringen av pandemien har kommunen i stor grad basert seg på de fire anbefalte beredskapsprinsippene. Kommunen har nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver etter smittevernloven, og det er utpekt en smittevernoverlege. Det er ikke lagt fram sak for bystyret om hvilken kommunelege som skal utføre oppgavene etter smittevernloven, og hvem som er stedfortreder i denne rollen, slik smittevernloven krever.

Revisjonen mener kommunens kriseledelse var forberedt på å raskt beslutte iverksetting av tiltak innenfor kommunens ansvarsområder og at den ivaretok samarbeidet og samordningen av den lokale håndteringen gjennom kontakt med interne og eksterne relevante aktører. Det ble lagt vekt på å utvikle og formidle en samlet situasjonsforståelse med utgangspunkt i informasjon fra tjenesteområdene i kommunen og andre berørte aktører. Kommunens kriseledelse har sørget for godt samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter og andre aktører.

Kommunedirektøren har underveis i prosess tatt initiativ for å få innspill og forbedre håndteringen.

Kriseledelsen hadde tilgang til styringsverktøy, men dette har forbedringspunkter.
Pandemien hadde sterk påvirkning på arbeidsmiljøet i kommunen. Det var stor innsats i organisasjonen, og en stor andel ansatte og ledere opplevde økt arbeidsbelastning og høyere arbeidskrav over tid.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 09.06.2023

Fant du det du lette etter?