Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 2 Tjenestetilbudet i kommunen under pandemien

Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 2 Tjenestetilbudet i kommunen under pandemien

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om det var opprettholdt et tilfredsstillende tjenestetilbud under pandemien.

Barnehage

Barnehagetilbudet og arbeidsforholdene ble negativt påvirket av pandemien. I store deler av pandemien var det flere barnehager som hadde redusert åpningstid. Barnehagene hadde store utfordringer med bemanning, rekruttering, sykefravær og smitte. Mange ansatte var redde for å bli smittet i jobben.

Pandemien førte til redusert allmennpedagogisk tilbud, færre aktiviteter for barna, dårligere oppfølging og foreldresamarbeidet var tidvis utfordrende. Inndelinger av barna i kohorter var krevende. Det spesialpedagogiske tilbudet ble i stor grad opprettholdt, men i en del tilfeller ble tilbudet ikke gitt.

Til tross for uklare definisjoner i starten, fikk de med samfunnskritiske yrker i stor grad barnehageplass for sine barn.

Skole

Skole er det tjenesteområdet i kommunen som i størst grad melder om redusert kvalitet på arbeidet. Elevenes karakterer og læringsresultater var likevel stabile under pandemien. Pandemien gikk mer utover elevenes trivsel, psykiske helse og sosiale læring.

Økt fravær, arbeidsbelastning og smittefrykt gjorde arbeidsforholdene utfordrende. Kvaliteten på undervisningen ble lavere, og det ble blant annet mindre felles aktiviteter og mindre tid til undervisning. Hjemmeskole påvirket også undervisningskvaliteten.

Elevene fikk i mindre grad spesialundervisning. Når spesialundervisningen ble gjennomført, rapporteres det at kvaliteten var noe lavere enn normalt.

Barneverntjenesten

Pandemien påvirket arbeidsforholdene og barnevernstilbudet negativt, men ikke på alle områder.

Bekymringsmeldinger ble fulgt opp tilfredsstillende og nesten alle innen tidsfristen. Tiltaksplaner ble i større grad utarbeidet og evaluert enn tidligere. Det var fristbrudd for undersøkelser, men det skyldtes ikke bare pandemien.

Kvaliteten på arbeidet og oppfølgingen av familiene ble noe dårligere. På grunn av smittevernbegrensninger ble det digitale møter med familiene, hjemmebesøk ble gjennomført på alternative måter og det var færre gruppetilbud. I noen tilfeller var dette positivt for kontakten mellom barnevernet og familiene, mens i de fleste tilfellene var det utfordrende.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonene endret deler av tjenestetilbudet til barn under ett år under pandemien. Hjemmebesøkene ble en lang periode for de fleste erstattet med barselbesøk på helsestasjonen. Gruppetilbudene ble avlyst i lang tid og erstattet med en informasjonsfilm. Noen av de øvrige konsultasjonene på helsestasjonene ble også i perioder endret. De minste barna ble prioritert, noe som har medført forsinkelser på kontroller for særlig to og fire-åringene.

Skolehelsetjenesten ble mindre tilgjengelig under pandemien. Dette var en konsekvens av at det i perioder var stengte skoler, smittevernhensyn og omdisponering av personell. Omdisponering av helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og omdisponering av lokalene til helsestasjon for ungdom er ikke i tråd med føringer om å skjerme helsetilbudene til barn og unge.

Særskilte utfordringer for barn og unge

Pandemien førte til store endringer i barn og unges liv, med særlig negative konsekvenser for utsatte barn og unge. Unges psykiske helse ble dårligere, og flere sliter i etterkant med skolevegring og psykiske plager. Kommunen klarte ikke å skjerme barn og unge fra konsekvensene av pandemien i tilstrekkelig grad.

Videre ser vi at det er noe tvil om hvorvidt kommunen klarte å fange opp barn og unge med behov for oppfølging tidlig nok. Det ser ut som oppfølgingen av disse barna gjennom pandemien ikke alltid var god nok.

Bo- og aktivitetstilbudet

Pandemien har hatt innvirkning på tjenestetilbudet i BoA. Det ble satt inn kompenserende tiltak, men ikke alle fikk sine vedtak oppfylt gjennom hele pandemien. Noen brukere fikk det bedre under pandemien, med mindre grupper og mer ro. Andre følte seg isolert, og hverdagen ble utfordrende både under pandemien og i tiden etterpå.

Aktivitetshusene var stengt i en periode i første del av pandemien, og det var redusert drift og bruk av kohorter i andre deler av pandemien.

Mange av fritidsaktivitetene til brukerne i BoA stoppet opp under pandemien, og det tok tid før alt var tilbake til normalen etter at samfunnet åpnet opp igjen. Dette på grunn av bemanningsutfordringer og hensyn til smittevern.

Det ble innført besøksforbud i enkelte boliger helt i starten av pandemien. Dette ble omgjort etter et par uker, men det var fremdeles oppfordret til mindre besøk, og det var også nasjonale restriksjoner på besøk i eget hjem. Ifølge spørreundersøkelsen til ansatte hadde besøksrestriksjonene en negativ innvirkning på brukerne.

Psykisk helse og rus

Det ble i stor grad gitt et tilfredsstillende tjenestetilbud til personer med rusproblemer under pandemien. Tilbudet til personer med rusproblemer, inkludert den oppsøkende virksomheten, ble opprettholdt. Det var en nedgang i overdosedødsfall.

Det var en betydelig økning i antall henvendelser knyttet til utfordringer med psykisk helse under pandemien. Vernepleiere og sykepleiere fra psykisk helse og rus ble i en tidlig fase omdisponert til andre enheter. Smitteverntiltakene gjorde det krevende å opprettholde ordinær drift. Selv om enhetene innførte nye måter å utøve tjenestene på, ble tjenestetilbudet begrenset på grunn av fravær av fysiske møter og ventetiden på psykisk helsehjelp økte.

Det har vært en økning i meldinger om vold i nære relasjoner under pandemien.

Tjenestetilbudet til eldre

Tjenestetilbudet til eldre under pandemien har vært varierende.

I perioder ble tjenestetilbudet til eldre i institusjon dårligere enn normalt, både på grunn av smittevernhensyn og bemanningssituasjonen. Det har vært mindre aktiviteter og livsgledeoppfølging enn før pandemien. Besøksforbud og besøksrestriksjoner har ført til lavere livskvalitet for eldre på institusjon.

For hjemmeboende eldre har det også i enkelte perioder vært vanskelig for hjemmetjenesten å oppfylle alle vedtak, selv om nødvendig helsehjelp ser ut til i stor grad å være ivaretatt. Aktivitetstilbudet for hjemmeboende har vært stengt i en periode, og hatt redusert drift i andre perioder. Det lovpålagte tilbudet for demente i Klæbu var stengt under pandemien. Nedstengingen og den reduserte driften har hatt negative konsekvenser for brukerne.

Frister for tildeling av heldøgns omsorgstilbud har ikke blitt overholdt i pandemien. Antall brudd på ventetidsgarantien har gått opp sammenlignet med perioden før pandemien. Selv om antall brudd har gått noe ned igjen i 2022, er det fremdeles flere brudd enn i 2019.

Last ned rapporten her

Rapporten i google site med tidslinje for koronahåndteringen

Sist oppdatert: 09.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward