Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - Samlerapport

Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - Samlerapport

Last ned rapporten her

Rapporten i google site med tidslinje for koronahåndteringen

Vi har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien. Revisjonen har utarbeidet fem delrapporter og denne overordnede samlerapporten.

Overordnet konklusjon

Trondheim kommune har i det alt vesentlige håndtert koronapandemien på en tilfredsstillende måte. I likhet med situasjonen for resten av landet var heller ikke Trondheim kommune fullt ut forberedt på en pandemi som dette.

Undersøkelsen har avdekket svakheter i beredskapsplanene - særlig ute på enhetene, enhetene hadde ikke i tilstrekkelig beredskap på fravær av personell over lang tid. Kommunedirektøren har ikke fulgt opp beredskapsarbeidet i enhetene i tilstrekkelig grad. Kommunen hadde ikke beredskapsplaner eller lager for å sikre nok beskyttelsesutstyr til ansatte i en tilstrekkelig lang periode.

Fullmaktene ble håndtert i tråd med kommuneloven. Håndteringen av pandemien har blitt ledet på en tilfredsstillende måte, selv om krisehåndteringen ikke har fulgt organiseringen som var beskrevet i planverket. Kommunens strategiske ledelse var operativt involvert i mange tema. Det ble etablert en samordningsgruppe som skulle ivareta tverrsektoriell samordning. Undersøkelsen har også vist at samarbeidet internt på enhetene, mellom enhetene og mellom virksomhetsområdene har vært godt. Pandemien har hatt stor påvirkning på arbeidsmiljøet i kommunen, mange ansatte og ledere har opplevd stor arbeidsbelastning.

Kommunens smitteverntiltak har i all hovedsak vært forholdsmessige og hensiktsmessige ut fra den lokale smittesituasjonen og den kunnskapen man hadde på de aktuelle tidspunktene. Sammen med de nasjonale tiltakene, har de lokale tiltakene vært hensiktsmessige for å holde pandemien under kontroll i kommunen. Det er et gjennomgående trekk i kommunens tidlige saksfremlegg at tiltakenes forholdsmessighet i liten grad ble drøftet. Dette ble imidlertid vurdert i større grad etter hvert. Trondheim kommune har hatt relativt lave smittetall med unntak av enkelte perioder.

Pandemien har hatt negativ innvirkning på tjenestetilbudet til utsatte grupper i kommunen. Tilbudet til barn og unge ble vesentlig påvirket, og det var spesielt krevende under nedstengningen i begynnelsen av pandemien. Tjenestene innenfor bo- og aktivitetstilbudene ble også påvirket, særlig fordi aktivitetshusene ble stengt første del av pandemien. Tilbudet til rusavhengige ble i stor grad opprettholdt, mens psykisk helsehjelp ble negativt påvirket. Flere trengte hjelp, og tilbudet var redusert. Tjenestene til eldre, både i institusjon og hjemmeboende, ble også påvirket på en negativ måte. Særlig restriksjoner knyttet til besøk hadde en negativ innvirkning på de eldre på sykehjem. Aktivitetstilbudet til hjemmeboende var stengt i en periode og redusert i andre deler av pandemien. Dette hadde negative konsekvenser for brukerne av tjenesten, både fysisk og psykisk. Det har vært flere brudd på ventetidsgarantien for tildeling av heldøgns omsorg.

Vaksinering og TISK er gjennomført uten vesentlige avvik. Kommunen gjennomførte massevaksinering mot covid-19 på en måte som har gitt høy vaksinedekning. Det ble etablert en velorganisert vaksinestasjon på Sluppen. Vaksineringen har i all hovedsak vært i tråd med føringer fra FHI og regjeringen om prioritet og fremdrift. Testingen ble i stor grad gjennomført på en tilfredsstillende måte, men det var noen perioder med utfordringer med testkapasiteten. Kommunen har nådd målet om å gjennomføre smittesporing når det var krav om det. Det ble stilt nok ressurser til rådighet og det ble etablert et system som sikret at smittesporingen hadde god kvalitet. Kommunen etablerte i stor grad ordninger for å bidra til at de som befant seg i kommunen overholdt regler om karantene og isolasjon. Det ble etablert tilfredsstillende tilsynsordninger for å kontrollere at smittevernreglene ble overholdt.

Kommunen har gjennomført informasjon og kommunikasjon med innbyggerne og internt på stort sett en god måte. Også i Trondheim har beboerne tillit til informasjonen kommunen har gitt. Koronatelefonen var sentral i kommunikasjonen med både byens befolkning og kommunens ansatte. Den hadde i perioder kapasitetsproblemer og klarte ikke å svare alle som ringte.

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Sist oppdatert: 26.06.2023

Fant du det du lette etter?