PPT for voksne

PPT for voksne

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og
sakkyndige instans og skal hjelpe barn, ungdom og voksne med behov for
særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og
tilpasset pedagogisk tilbud.

Hvem kan vi hjelpe?

 • Personer over 16 år
 • Personer som har behov for opplæring på grunnskolens område
 • Personer som deltar i introduksjonsprogrammet og får opplæring
  etter introduksjonsloven/integreringsloven
 • Personer som har behov for utredning av lese- og skriveferdigheter,
  dysleksi-utredning
 • Personer som har behov for utredning av matematikkferdigheter,
  dyskalkuli-utredning

PPT for voksne bistår primært innbyggere i Trondheim kommune, men kan
etter avtale også bistå andre kommuner med utredninger og sakkyndig
vurdering/sakkyndig uttalelse. Tjenester til andre kommuner faktureres.

PPT for voksne gjennomfører kartlegginger, utredninger og utarbeidelse av sakkyndig vurdering og sakkyndig uttalelse, samt gir veiledning på individ-
og systemnivå.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Lese-, skrive- og matematikkvansker
 • Nedsatt hørsel og kombinerte syns- og hørselstap
 • Synshemming
 • Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
 • Ulike typer funksjonsnedsettelser
 • Generelle fag- og lærevansker
 • Eksilrelaterte lærevansker og PTSD

Hva sier opplæringsloven for voksne: opplæringsloven § 4A-2.
Hva sier introduksjonsloven: Introduksjonsloven
Hva sier integreringsloven: integreringsloven
Hva sier Udir: Spesialundervisning for voksne

Hvordan tar du kontakt?

Du kan komme i kontakt med oss på telefon 72 54 64 00 eller 46 78 70 33.
Eller du kan bruke vårt henvisningsskjema.

Dersom du ønsker opplæring gitt som spesialundervisning på
grunnskolens område, må søknadskjema om spesialundervisning fra 
Voksenopplæringssenteret fylles ut.

Taushetsplikt

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt. Personopplysninger er unntatt
offentligheten og gis ikke videre uten samtykke.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
PPT for voksne
Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Telefon: 72 54 64 00/ 46 78 70 33

Besøksadresse:
Sorgenfriveien 13, inngang C
7031 Trondheim

PPT for barn

Se også PPT for barn

Sist oppdatert: 24.03.2022

A03-P1-EPI006